กำหนดการตรวจราชการรอบที่ 1
ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 ธ.ค.2565 - 20 ม.ค. 2566

กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน
แผนการตรวจราชการและนิเทศงาน2566 รอบที่ 1

เอกสารการตรวจราชการ

แนวทางการตรวจราชการปี2566(ชี้แจงวันที่6ม.ค.66)

แผนพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ของขวัญปีใหม่ 2566

เขตสุขภาพที่ 1

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (23ธ.ค.65)

เอกสารประชุมเขตสุขภาพ27ธ.ค.65

DCIR

ไฟล์ประชุมสป.เดือนมกราคม2566

คู่มือแผนการตรวจราชการปี2566

รายงานตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 2566

เอกสารสำหรับหน่วยงานรับการตรวจ

อำเภอเมืองพะเยา

อำเภอจุน

อำเภอเชียงคำ

อำเภอเชียงม่วน

อำเภอดอกคำใต้

อำเภอปง

อำเภอแม่ใจ

อำเภอภูซาง

อำเภอภูกามยาว