คู่มือการดำเนินงาน
รหัส : 42488
หัวเรื่อง : แนวทางการให้ Long Acting Antibody (LAAB) ในประเทศไทย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42477
หัวเรื่อง : แนวปฏิบัติแนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดพะเยา (มิถุนายน 2565)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42427
หัวเรื่อง : ประกาศแนวทางเวชปฏิบัติทางทันตกรรม ในสภานการณ์โควิด ( 1 กรกฎาคม 2565)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42426
หัวเรื่อง : แบบสอบสวนไข้เลือดออกเฉพาะราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42090
หัวเรื่อง : แผนและมาตรการการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42089
หัวเรื่อง : แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 22 เมษายน 2565 แ แนวปฏ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41737
หัวเรื่อง : แบบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เสียชีวิต
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41717
หัวเรื่อง : นิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยง ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุง 21 มกราคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41716
หัวเรื่อง : นิยามและแนวทางการจัดการผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปรับปรุง 19 มกราคม 2565
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41713
หัวเรื่อง : แนวทางด้านอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันและดูแลบุคลากรสุขภาพที่ทำงานสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงพยาบาล
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2022-02-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12345หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199