ssj.phayao01@gmail.com 054-409-199

บริการ

ระบบสารบรรณสาธารณสุข

ระบบจองห้องประชุม

ระบบลงทะเบียนร่วมประชุม

ระบบคุมงบประมาณ

ระบบรายงานออนไลน์

งานระบาดวิทยา

HDC

คลังข้อมูลสุขภาพเขต 1

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบสลิปเงินเดือน

โปรแกรมติดตามเครื่องมือทางการเงิน HMONEY

ITA Phayao