ลำดับ หัวข้อการประชุม ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ สถานที่
1 ประชุมชี้แจงมาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรคเพื่อรองรับโรคประจำถิ่น 2022-12-14 2022-12-14 ห้องประชุม 4