เอกสารทั้งหมด

  รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์สารเสพติดระยะสั้น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
  รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดยาบ้า ไอซ์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกุมารแพทย์สัญจร ปี 2558 ครั้งที่ 6
  รพ.เมตตาประชารักษ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ ปฏิรูปประเทศไทย
  สถาบันโรคผิวหนังขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี 2558
  รพ.รามาธิบดีขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเย้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สู่การขยายบทบาทพยาบาล
  รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทางจักษุเบื้องต้นสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและทบทวนทักษะในการถ่ายภาพรังสีเครือข่ายรังสีการแพทย์ จังหวัดเชียงรายประจำปี 2558
  รพ.ลำปางขอเชิญเข้าร่วมประชุมกุมารแพทย์สัญจร ปี 2558 ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่่วมอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน
  ขอส่งสำเนาประกาศ ม.มหิดล เรื่อง การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ทักษะสำคัญในการพัฒนาเด็กวัยเรียน 6-12 ปี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสากลและการนำมิติจิตใจมาบูรณาการในงานคุณภาพ SHA
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องสมดุลของโครงสร้างร่างกายในเด็ก
  สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ตำรับยาพื้นบ้านไทยพัฒนาอย่างไรเพื่อไปตำรับชาติ
  สป.สธ.รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข)เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Advanced Management in Endodontics
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาลให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึง
  สป.สธ.รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลวิชาชีพเพื่อคุณภาพการพยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Family Mental Health Workshop
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Mix and Match in Prosthodontics
  วสส.ยะลาขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ครบรอบ 30 ปี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง กฎหมายที่แพทย์และทีมการแพทย์ควรรู้
  ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 8 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ICN Leadership For Change
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23
  สสจ.เชียงรายขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ASEAN Disaster Medical Seminar
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงาน
  ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์ภาษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2557
  วพบ.พะเยาขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง
  วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3หลักสูตร
  สถาบันธัญญารักษ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8
  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  วพบ.สภากาชาดไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผน ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
  มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 10
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเขิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรสาธารณสุขสู่ องค์กรแห่งความสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  รพ.พระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง จิตวิญญาณบริการที่มีคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 9
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
  รพ.ราชวิถีขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การบริการสาธารณสุขยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในวัยเกษียณ จำนวน 3 รุ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง Growing Old Graciously Focused on Aging Population
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา 6 โครงการ
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระะยวิกฤต
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 8 รุ่น
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย
  สถาบันโรคผิวหนังขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านโรคผิวหนัง 3 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา วัดหนองป่าพง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของสำนักการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ตำรับยาพื้นบ้าน พัฒนาอย่างไร เพื่อไปตำรับชาติ
  สถาบันราชานุกูลขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรุ่นที่ิื12
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Family Mental Health Workshop Applications of lndividual Psychology in Clinical Practice
  สำนักงานจังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ
  คณะพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล เส้นทางสู่คุณภาพการดูแล
  สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม 6 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติจักษุ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลยาเสพติด ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2558
  วพบ.ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ ฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23
  หจก.รอยัล ริช 888 ขอเสนอหลักสูตรการอบรมเพื่อพั?ฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุศาสตร์ ครั่้งที่ 25 ประจำปี 2558
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด
  แพทยสภาประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Advanced Obstetric Ultrasound Course ครั้งที่ 1
  ขอเชิญประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านโรคผิวหนังในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 7
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่และเด็ก
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก เรื่อง Development & EQ
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 4
  สน.บริหารการสาธารณสุข สป.สธ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 2
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การวางแผนและการบริหารงบประมาณ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน
  รพ.ศรีธัญญาขอเชิญแพทย์อบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2558
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
  สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
  สภาการพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนสังคมไมยให้ไร้ฟันผุ
  ขอเชิญเข้าอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพช่องปากรายชนิดบริการ 2558
  ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรเรื่อง การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี 2557
  รพ.ลำปางขอเชิญประชุมวิชาการ Lampang Cardiothoracic Surgery Network Meeting
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนางานด้วย R to R
  ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20
  วพบ.พะเยาขอเชิญประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลเฉพาะทาง 3 สาขา
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11
  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7 คืนความสุขให้คนไทยหัวใจแข็งแรง 2015
  กรมสุขภาพจิตขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม
  สมาคมนักบริหารสาธารณสุขขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การสาธารณสุขไทยยุคบูรพาภิวัฒน์
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดนานาชาติ ครั้งที่ 3
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 81
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บป่วดและเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง เส้นทางสู่การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ พยาบาลตรวจรักษาพิเศษมีสุข
  ขอเชิญประชุุมเรื่อง การคุมกำเนิดชั่วคราวชนิดออกฤทธิ์นานและะ Ultrasound เพื่อสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์
  สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2557
  สมาคมเวชสารสนเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี TMI 2014
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Asia-OceaniaSociety of Physical
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางเวขศาสตร์ชุมชน
  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการกลางปี 2557
  คณะแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 30
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญประชุมเรื่อง Advances in Research and Treatment of Liver Diseases
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ รับ Training แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลปริกำเนิดอย่างมีคุณภาพ
  ชมรมรักษ์ธรรม เชียงรายเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  สำนักบริหารการสาธารณสุขประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของทันตบุคลากร
  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ 3
  สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทยขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งทีี 20
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง จัดฟันวาไรตี้ 3
  สภาการพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์
  สน.วิชาการสาธารณสุขขอเชิญประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง International Congress on Medical
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง DRG กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ข้อเสนอใหม่สู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นธรรม
  พรพ.ขอเชิญอบรมประจำปีงบประมาณ 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค
  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
  ขอเชิญร่วมงาน เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาคเหนือ
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งทีี่ 14
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5
  ม.รังสิตขอเชิยเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สื่อสังคมออนไลน์ ภัยใกล้ตัวต่อเวชสารสนเทศ
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
  รพ.พระมงกุฎเกล้าขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
  สสจ.เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการ
  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
  สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น
  รายชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557
  วพบ.กองทัพบกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี
  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Varieties in Oral surgery for General practitioners
  ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาลครั้งที่ 50
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย จากตำนานสู่นวัตกรรม
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 79
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอเชิญอบรมหลักสูตาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญประชุมเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญอบรมเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การใช้สถิติเพื่อการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข
  ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 37 และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2557
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 1
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและ
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่การพยาบาลร่วมสมัย
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญอบรม นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 14 และการบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 14
  ่สันนิบารสหกรณ์แห่งประเทศไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 5 หลักสูตร
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 9
  ่ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 36 และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 36
  ขอเชิญอบรมเรื่อง แนวทางใหม่การควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร
  ขอเชิญชมงาน IP Innovation and Technology Expo - IPITEx 2014
  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง รู้ทันวิกฤตใหม่แมลงและไรทางการแพทย์
  รพ.กระบี่ขอเชิญประชุมวิชาการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 1
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาพหัวใจเขตบริการสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 1
  ขอเชิญประชุมเรื่อง รวมพลักงพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพนักงานสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมเรื่อง การพยาบาลครอบครัว การสอบทานความรู้เพื่อการปฏิบัติและวิจัยในบริบทสังคมไทย
  รพ.ชลบุรีขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
  รพ.เชียงรายฯ ขอเลื่อนการอบรมพัฒนาทักษะผู้ให้บริการนวดไทยด้านการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 6
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 5
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญประชุม เรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมนิติเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ปีงบประมาณ 2557
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 14
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Child Health Supervision
  ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะสำคัญของพยาบาล พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของประชาชน
  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  มศว.ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติและการใช้ยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
  ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  ขอเชิญประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium
  ขอแจ้งเลื่อนงานสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืนและพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษสาธารณสุขมูลฐานไทย จากตำนานสู่นวัตกรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 7
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
  ขอเชิญทันตแพทย์ฝึกอบรมรยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ รุ่นที่ 4 หลักสูตรการอบรม 4 เดือน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล
  ขอเชิญทันตแพทย์งานศัลยกรรมช่องปาก ทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
  ขอเชิญแพทย์แผนไทยเข้าร่วมโครงการ
  วพบ.สภากาชาดไทย ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตสุขภาพแม่และเด็ก
  รพ.นครพิงค์ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งส่อและการใสเพดานเทียม
  ขอเชิญประชุมวิชาการในหัวข้อ Holistic Health Promotion Beyond Tomorrow
  ขอเชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง สมรรถนะ เส้นางสู่ความสำเร็จ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง รวมพลังพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  ขอเชิญเข้าประชุมวิชการเรื่อง Professional Nursing Documentation Safety nurses & Safety patients รุ่นที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  สถาบันพระปกเกล้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
  สถาบันพระปกเกล้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ITN 2014
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการ Nutrition support in Pharmacy Service
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย สำหรับกุมารแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เครือข่ายเข้มแข็ง CSSA สัญจร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของเชื้อปรสิตหนอนพยาธิจากสิ่งส่งตรวจ
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่ว การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 16
  วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ 3 หลักสูตร
  ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ Hot Topics in Pediatric Nutrition 2014
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ รุ่นที่ 4 หลักสูตร 4 เดือน
  สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญ่อบรมหลักสูตรการรักษาคลองรากฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตร 4 เดือน
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรม 3 หลักสูตร
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง โครงการ Smart Purchaser หลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มทักษะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
  วสส.สุพรรณบุรีขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
  สถาบันทันตกรรมขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
  ่ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติครั้งที่ 27
  รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ส่งประกวดภาพถ่ายและเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2557
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รวมพลังพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 97 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุอย่างมืออาชีพ
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่อง
  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง พยาบาลในดวงใจ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 11
  วพบ.สุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
  คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ขอเชิญสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
  รพ.เชียงใหม่ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Management of Cerebro & Cardio Vascular Disease
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Prineiples of Health Sciences Researeh Ethics
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง บริการโลหิตอย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  รพ.สุโขทัยขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
  สภาการพยาบาลประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The First Red Cross Red Crescebt International Nursing Conference
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 22
  สมาคมลูกจ้างส่วนาชการแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเสวนาเชิงวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Updates and Trends in Oral and Maxillofacial Surgery
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินสาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญประชุมหลักสูตรจิตบริการสู่องค์แห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญี ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น (Basic ICD-10)
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง Rehabilitation in Neurogenic Bladder and Bowel
  รร.การแพทย์แผนไทยจันทนีแจ้งรายละเอียดโครงการที่จะเปิดสอนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 25
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  ขอเชิญประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
  สนง.บ้านเกี้อรักขอเชิญร่วมงานแสดงผลงาน การสร้างเมืองศีล 6
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 Rheumatology Plus
  ขอเชิญเข้าโครงการพัฒนาศัยกภาพผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง สุขภาพไทย สุขภาพอาเซียน
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่อง
  กรมอนามัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก 2557
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมขอเชิญอบรม 6 หลักสูตร
  รพ.ทันตกรรมขอเชิญเข้าโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ How to Use Prefabricated Fiber Post and Resin Composite Core Material
  แจ้งเลื่อนกำหนดการ โครงการอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี แก่ข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 7
  สนง.ป.ป.ช. ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ
  ขอเชิญประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 79
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 49
  ม.มหาสารคาม ขอเชิญอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินสาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557
  ขอความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรนันทนาการตามแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559
  คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ขอเชิญสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้ารับการอบรม 2 โครงการ
  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557
  ่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านสำหรับบุคลากรภาครัฐในนส่วนภูมิภาค
  ศูนย์บริการวิชาการ มข.จัดอบรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2557
  วพบ.กองทัพบก ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 โครงการ
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิวปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญอบรมวิชาการแพทย์ทางเลือก เรื่อง พื้นฐานการฝังเข็ม
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมระยะสั้นประจำปี 2557
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 43
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรม Practical Outpatient lnsutin therapy
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Domestic Familiarization Trip
  ขอเชิญประชุมวิชาการวัยรุ่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ Dealing With Adolescents in the 21 Century
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research รุ่นที่ 3
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้า เครือข่ายและการจัดการดูแลแผลและออสโตมี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการทางอายุศาสตร์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมวิชาการสูตินารีเวชส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2
  รพ.พะเยาขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง โรคผิวหนังและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังในเด็กและผู้ใหญ่
  ่ขอเชิญส่งบทความวิจัยและ หรือเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรม 2 หลักสูตร
  วพบ.สภากาชาดไทยขอเชิญประชุมเรื่อง Crilical Pints in Critical Care
  คณะพยาบาลศาสตร์ มน.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดลขอเชิญอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 17
  ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
  ม.มหิดลขอเชิญอบรมระยะยาว ด้านทันตกรรมรากฟันเทียม รุ่นที่ 6
  คณะแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่9
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต
  สถาบันธัญญารักษ์ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 7
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 HA National Forum
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
  ขอเชิญแพทย์เข้าอบรมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตลาดนัดสมุนไพรคุณภาพ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้ารับการอบรม 2 โครงการ
  ขอเชิญสมัครเข้าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนางาน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Rehabilitation in Neurogenic Bladder and Bowel
  ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 12
  ขอเชิญประชุมวิชาการเกี่ยวกับปัญหาและการดูแลวัยรุ่น ครั้งที่ 4
  ่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องบันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557
  ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
  วพบ.สภากาชาดไทยขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง The First Red Cross Red Crescent International
  สถาบันโรคผิวหนังขอเชิญอบรมด้านโรคผิวหนังปี 2557
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสขภาพ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
  วพบ.ลำปางขอเชิญอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2557
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ
  ม.บูรพาขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 4
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมเรื่อง รวมพลังยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอเชิญประชุมเรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 15
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายของพยาบาลวิชาชีพ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพจิตของครอบครัว
  NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาวะชุมชน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กมะเร็งองค์รวมแบบสหสาขาวิชาชีพ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
  วพบ.ลำปางขอเชิญอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าสัมมนา NIDA Innovative Communication Serminar #1 Creative good Creative marketing
  ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดนตรีบำบัด จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
  รพ.ศรีธัญญาขอเชิญแพทย์เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
  มอ.ขอเชิญสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลไทยในยุคเปลี่ยนผ่านและงานราตรีศรีเชียงรายไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
  วพบ.พะเยาขอเชิญอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง
  ม.ศรีปทุมขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mini Human Resource Menagement
  ขอเชิญประชุมวิชาการตลาดนัดความดีสู่การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  วสส.ยะลาขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 โครงการ
  ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่องโอเปอร์ รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์
  ขอเชิญประชุมการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านการคิดบวก คิดสร้างสรรค์
  ขอเชิญประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญฝึกอบรม 25 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเสวนาของสภาวิศวกร
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ความไม่เป็นธรรมในระบบราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  วพบ.จักรีรัชขอเชิญประชุมเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
  การอบรมการเพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1
  วพบ.พะเยาขอเชิญประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้าประจำปี 2556
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 3
  ขอเชิญอบรมการวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปาก
  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค รพ.จุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 11
  ขอเชิญฝึกอบรมเรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
  ขอเลื่อนกำหนดการจัดทำโครงการฝึกอบรม เทคนิคในการบริหารและการจัดการงาน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร IT AUDIT Masterclass Series 2014
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รวมพลังสร้างต้นแบบเยี่ยมบ้าน ขับเคลื่อนนโยบาย
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
  ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Korea and the ASEAN Community Opportunity and Challenge
  ขอเชิญอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 36
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมกาเรกษียณอายุ จำนวน 3 รุ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 10
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
  วพบ.ลำปางขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง 36 ปี ฝ้ายคำสัมพันธ์
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดนานาชาติ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง เซรุ่มรักษาพิษงูและภาวะพิษที่พบบ่อย
  ขอเชิญประชุมเรื่อง Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 1
  ขอเชิญประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  สถานบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่งขอเชิญอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดถัย รพช.
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Common Pediatric Infectious Deseases and Preventive Medicine
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง มาตรฐานการ(นัก)ประเมิน เข็มทิศสู่การพัฒนา
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ในหัวข้อ คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ
  วพบ.นนทบุรีขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญอบรมระยะสั้น สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี 2556
  บ.พิค เทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 10 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการระยะสั้นทางโลหิตวิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง Pharmaceutical Medicine
  กรมอนามัยขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Caries Control Throughout Life in Asia
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน สร้างอนาคตไทย 2020
  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ องค์ความรู้
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่อง บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทันตสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการ จพง.ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557
  วพบ.กองทัพบกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Food Nutrition and Health Promotion for Brain
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผุ้ป่วยโรคหลอดเลือกสมอง
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ
  รพ.สุโขทัยขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 96
  สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากขอเชิญทันตแพทย์่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
  วัดต๋ำม่อนขอเชิญร่วมโครงการ คนติดดิน ใจติดธรรม
  วพบ.พระพุทธบาทขอส่งแผนจัดประชุมอบรมระยะสั้น การอบรมเฉพาะทาง
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าอบรมวิชาการ 3 โครงการ
  สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่งขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย รพช.
  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรม 9 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Asian Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecology
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการ จพง.ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557
  ขอเชิญอบรมโรคผิดหนังระยสั้น ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญอบรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จากวิถีปฏิบัติ สู่งานวิชาการ
  ม.มหิดลรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 42
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนางานทันตสาธารณสุข จากวิถีปฏิบัติ สู่งานวิชาการ
  ขอเชิญเข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการจัดการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพการดูแลรักษาประชาชนไทย
  ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญอบรมวิชาการระยะสั้นเรื่อง Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 13
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบริบาลปริกำเนิดในยุคประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กประจำปี 2556
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 14
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29
  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป หลักสูตร 3 ปี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6
  ศูนย์บริการวิชาการ มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าอบรมในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง
  ม.มหิดลขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2556
  ศูนย์บริการวิชาการ มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  สป.สธ.ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและกิจกรรมมุทิตาจิตพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เวชพันธุศาสตร์
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13
  ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2556
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปี
  วสส.ยะลาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
  มอ.ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม AMTT Symposium
  ขอเชิญอบรมวิชาการระยะสั้วเรื่อง Rheumatology for the Non Rheumatologist ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ดีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 11
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติตติยทศวรรษ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ขอเชิญสัมมนาพิเศษเรื่อง กาวสู่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รุ่น 54
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง งานปริทันต์ ทำกันอย่างไร รุ่นที่ 9
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรมวิชาการ 2 โครงการ
  สถาบันทันตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ
  ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม AMTT Symposium
  วพบ.เพชรบุรีขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2556
  แจ้งเลื่อนกำหนดสิ้นสุดการลงทะเบียนประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง National Forum on Birth defects and Disabilities
  กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์ ครั้งที่ 3
  มอ.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง PSU Dental Orchestra
  ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ 32
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม ยุคใหม่ของการบริหารสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติเรื่อง Nursing Outcomes & Engagement for Quality
  ขอเปลี่ยนแปลงวันทีอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  การอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวและงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง เวชศาสตร์ครอบครัวก้าวหน้า เพื่อบุคลากรด้านปฐมภูมทิในยุค AEC
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญอบรมหลักสูตรโภชนาการต้านโรคมะเร็งและโภชนบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูหัวใจในชุมชน
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ลูกจ้างประจำในสังกัดเข้าร่วมประชุม
  ขอเชิญประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Esthetics The Reflection of Function
  ขอเชิญอบรมเรื่องดีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 11
  สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4
  ขอเชิญประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ในจการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเอง
  การอบรมเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานราชการเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำเหน็จรายเดือน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง แนวรบสุขภาพ พรมแกนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน
  รพ.นพรัตน์ราชธานีขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการล้างตัวรับอุบัติภัยสารเคมีและรังสี
  สนง.ศาลปกครองส่งปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2557
  ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2556
  คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการและสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ 8
  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 6 ประจำปี
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 24
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง Challenges in Pediatr
  รพ.หาดใหญ่ขอเชิญอบรมเรื่อง Varieties of oral surgery out patient cases
  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Challenges in Endodonti
  ขอเชิญประชุมวิาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14
  สป.กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัย
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน คร้้งที่ 10
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญประชุมประจำปีของ FIRST
  สถาบันทันตกรรมจัดโครงการประชุมวิชาการทันตกรรม กรมการแพทย์ ประจำปี 2556
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  มข.วิทยาเขตปัตตานีจัดอบรม 3 หลักสูตร
  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง Health Promotion for AEC
  คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไ
  คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการ Acupunctlure Forum 2013
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญอบรมเรื่อง การพัฒนาความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ
  กรมอนามัยขอเชิญอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก 2556
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ ดัชนีประเมินสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม
  มข.ขอเชิญประชุมเรื่อง 25 ปีแห่งการสร้างองค์ความรู้สู่เส้นทางการประยุกต์ใช้สถานกา
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและสัมมนาผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำปี
  สถาบันราชานุกูล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญระชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  สำนักการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญอบรมวิชาการ 5 หลักสูตร
  สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญอบรมเรื่อง พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้บาดเจ็บ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ บวร สานรักสามวัย สานใจใกล้ธรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่อง Healthy Work Healthy Nurses Healthier
  สถาบันประสาทวิทยาขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  วสส.ชลบุรีขอเชิญอบรมการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 4
  มศว.ขอเชิญประชุมเรื่องการรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ดัชนีประเมินสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่องการจัดการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง
  รพ.รามาธิบดีจัดประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติ การจัดการดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 ปี 2556
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที
  ขอเชิญอบรมวิชาการเกี่ยวกับสมองเสื่อม
  ขอเชิญประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนาน
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 6
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง M A D in sleep apnea
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญอบรมเรื่อง Contemporary Restoration
  รพ.สุโขทัยจัดอบรมระยะสั้น สาขาทันตกรรมทั่วไป
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
  ศูนย์สิรินธรเสพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ เรื่อง การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
  ม.มหาสารคามจัดอบรม 2 หลักสูตร
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  วพบ.เชียงใหม่ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินประจำปี 2556
  ขอเชิญอบรมเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังด้วยคัมภีร์เน่ยจิง
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ ศาสตร์ใหม่ที่ทันตแพทย์ไทยควรรู
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการของเชื้อปรสิตหนอนพยาธิจา
  ขอเชิญประชุมวิชาการครั่้งที่ 52 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล
  สป.สธ.ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญประชุมเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน
  ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ
  วพบ.นครราชสีมาขอเชิญอบรมเรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง ประชากรและสังคม 2556
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 36
  สปสช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Family Medicine in Diversity เวชศาสตร์ครอบครัวในบ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Pain ปวดหัว แต่อย่าเพิ่มปวดใจ
  ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวขอเชิญประชุมวิชาการชมรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี
  คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 14
  สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทยจัด Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist
  ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ EMWC 2013
  ขอเชิญประชุมวิชาการความสำเร็จใจการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องโรคจากสารพิษและการป้องกันประจำปี 2556
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นส
  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21
  วพบ.พระปกเกล้า ขอเชิญประชุมเรื่อง ปรับกระบวนทัศน์ จัดกระบวนงาน เตรียมการสู่อาเซี
  ขอเชิญแพทย์เข้าร่วม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist
  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทา
  วพบ.ลำปางขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบริการพยาบาลที่ดีภายใต้การเข้าสู่ประชาคมอา
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2556 ครั้งที่ 17
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการผลักดัน MDGs สู่ Healthy Thailand by 2015
  สถาบันธัญญารักษ์ขอเชิญอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 6
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง Challenging in Pediatrics
  รพ.หาดใหญ่ขอเชิญประชุมวิชาการสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ปี 56
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 2
  รพ.เชียงใหม่รามขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Holistic Approach in Stroke Management
  วพบ.พะเยารับสมัครอบรมพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
  มน.ขอเชิญสัมมนาเรื่อง Bioequivalence & Basic Evaluation of Bioequivalence Studie
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทันตสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาบชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2556
  มน.ขอเชิญประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3
  ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 11
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 95
  กรมอนามัยขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
  ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยรับสมัคร CaseMix Facilitator
  ขอเชิญร่วมเสาวนาเรื่อง ความพร้อมและโอกาสในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับ ACE
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Analysis and Sclentific Writing Workshop
  ขอเชิญประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออกนานาชาติ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการเรื่อง นักบริหารระบบริการสุขภาพไทย ความท้าทายสู่ประชาคมอาเซีย
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน สำหรับทีมควบคุมโรคอำเภอ จังหวัด
  วพบ.กรุงเทพขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ปี 56 3 หลักสูตร
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง ประชากรและสังคม 2556
  ขอเชิญประชุมเรื่อง บทบาทพยาบาลยาเสพติดไทย ขับเคลื่อนเครือข่ายสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา
  สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  วสส.ชลบุรี ขอเชิญประชุมเรื่อง บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง Rheumatic Diseases for General Practitoners
  สมาคมอีเลิร์นนิงขอเชิญสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญสัมมนาเรื่อง Infection Control in The Era of Healthcare Q
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านเวชระเบียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญอบรมสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค
  ขอเชิญอบรมการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสำหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 3
  สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ.สำหรับแพทย์ พยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
  วพบ.พะเยาขอเชิญอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
  ขอเชิญสมัมนาโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรด้านการพยาบาล
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจั
  วพบ.นนทบุรีขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญสัมมนาเรื่องการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การบริหารกิจการที่ด
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสือสิ่งพิมพ์องค์กร อย่างมืออาชีพ
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญประชุมเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างสื่อ 3 มิติ
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมประจำปีครั้งที่ 28
  ขอเชิญอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6
  ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องสมดุลโครงสร้างร่างกายในเด็ก
  ขอเชิญประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชนและ
  ขอเชิญประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11
  การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล
  ขอเชิญประชุมเรื่อง Interdisciplinary Approach in Pediatric Critical Care
  มน.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
  ขอเชิญเข้าอบรมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต 7 วัน
  กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญประชุมเรื่อง การพยาบาลกับการตอบสนองความต้องการผู้ร
  ขอเชิญอบรมวิชาการเพื่อเสริมสร้าบสุขภาพดี
  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จักรีรัช ขอเชิญประชุมเรื่องสุขภาพดีวิถีไทย
  สถาบันราชานุกูล ขอเชิญอบรมปฏิบัติการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทยพัฒนาสู่ AEC
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 4
  ขอเชิญอบรมเรื่องการเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
  ขอเชิญอบรมเรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าประกวดเรื่อง พัฒนาบริการพยาบาลเยี่ยมบ้าน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง พัฒนาการบริการพยาบาลปฐมภูมิ การเยี่ยมบ้าน
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าอบรม 2 โครงการ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการพัฒนาการเขียนโครงการวิจัย
  ขอเชิญอบรมด้านโรคผิวหนัง งบประมาณ 2556
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื้อง การประเมินสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาลด้วย
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเชิญประชุมเรื่อง การฟื้นฟูวิชาการด้านเซลล์วิทยา
  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556
  ขอเชิญประชุมเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนรายภาค ปี 56
  มน.ร่วมกับ United Nations University ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไต
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556
  ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร ทำดีเพื่อแผ่นดิน
  ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรมวิชาการ 5 โครงการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการเรื่อง ยา การจัดหาไม่ยากอย่างที่คิด
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน
  มน.ขอเชิญสัมมนาเรื่อง บริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายก
  มน.ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Data Analys
  มน.ขอเชิญประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 2
  ขอเชิญประชุมเรื้อง 4 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ วสส.พิษณุโลก
  ขอเชิญเสวนาวิชาการเรื่อง ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่่ของเศรษฐกิจไทยในปี 2556
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม
  รพ.สุโขทัยขอเชิญประชุมเรื่อง What is New in Restorative Dentistry
  ชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในเชิงคุณภาพ
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 8
  มข.รับสมัครเข้าศึกษา สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
  ขอเชิญประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง สร้างสมดุลชีวิต พิชิตเบาหวาน
  ขอเชิญอบรมเรื่องรหัสยามาตรฐานสากลและระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
  วสส.ยะลาขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนาสุขภาพชุมชนและนำเสนอผลงานระดับชาติ ปี 56
  สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญสมัครเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมการพัฒนาบุคลากรเรื่อง การรักษาคลองรากฟันกรามแท้ รุ่นที่ 7
  ขอเชิญประชุมเรื่องบทเรียนเล่มใหญ่จากภัยพิบัติสู่การจัดการภาวะสุขภาพดียั่งยืน
  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 5
  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35
  ก.พ.ร.รับสมัคร่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
  ขอเชิญเข้าอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2556
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
  มน.ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ รุ่นที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 56
  สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญอบรมการพัฒนาทีมสนับสนุนงานเลขานุการสำหรับผู้บริหารของส่วนภูมิภาค
  ม.แม่ฟ้าหลวงขอเชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ
  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง
  วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญประชุมเรื่อง เกาะกระแส ตามติด วงจรพยาบาลไทยสู่เวที ASEAN
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอเชิญอบรมเรื่อง สมดุลโครงสร้างร่างกายในเด็ก รุ
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอเชิญอบรมเรื่อง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ รุ่น
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสต์ นรีเวชวิทยา
  ขอเชิญพยาบาลอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน TU Law Open House 2012
  กรมสุขภาพจิตขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญประชุมโครงการเส้นทางเดินของนักสาธารณสุข ก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาตร์ ครั้งที่ 22
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญแพทย์
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 23
  ม.แม่โจ้ขอเชิญอบรมเรื่อง สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมเพื่อเตรียมตนเข้าสู่ประชาคมอาเซ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนักบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 9
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงาม
  วพบ.พระพุทธบาทขอเชิญประชุมวิชาการ ครบรอบ 31 ปี
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 29
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ
  ขอเชิญประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ
  ขอเชิญอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมเรื่อง การบริหารจัดการสมัยใหม่
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติก
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญฝึกอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมเรื่องพยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างของอาเซียนบวก
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 11
  สำนักการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญฝึกอบรม 7 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง การฟื้นคืนชีพขั้นสูง
  ขอเชิญวิชาการเรื่อง Cardiac Network Forum ครั้งที่ 5
  ขอเชิญประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการนวด
  ขอเชิญประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21
  ขอเชิญอบรมเรื่อง ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
  ขอเชิญประชุมวิชาการตลาดนัดความดี การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการครบรอบ 50ปี
  รพ.ตำรวจขอเชิญประชุมเรื่อง Hospital Impact of Mass Casualty Incident
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง
  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ครั้
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งการประเมินเพื่อพัฒนาชีวิต
  ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Challenges and Innovations in Pediatrics
  วพบ.กรุงเทพขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 2 หลักสูตร
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Case Approach and Mangement of Common
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทพยาบาล เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธาร
  ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ปี 55
  มข.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการภับพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
  มศว.ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  วพบ.พะเยาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า ประจำปี 55
  ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญอบรมผู้เนำยุคใหม่
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่มศักยภาพงานทันตสาธารณสุขในชุมชน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางของ TQM
  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาล้านนา หลักสูตรนาตอัตลักษณ์พื้นบ้านล้านนา
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ Health Equity in Asia
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง ผลกระทบต่อบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดลขอเชิญเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการหัวข้อ จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
  ขอเชิญทันตแพทย์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียมนานาชาติ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก
  รพ.สุโขทัยขอเชิญทันตแพทย์อบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป
  วพบ.นครราชสีมา ขอเชิญอบรมเรื่อง พยาบาลกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต
  มข.จัดอบรม 6 หลักสูตร
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอเชิญอบรมประจำปีงบประมาณ 2556
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมเรื่อง ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสภาการพยาบาล ประจำปี 2555
  ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ 31
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลสู่การแข่งขันระดับสากล
  รพ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความพร้อมนักสาธารณสุขก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
  มข. ขอเชิญ่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555
  คณะสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญประชุมวิชาการ ปี 56
  ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป
  ขอเชิญประชุมให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Management of Unerupted Teeth
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง ก๊าชชีวภาพสู่คำตอบและทางออกกู้วิกฤตพลังงานไทย
  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญอบรมเรื่อง สหภาพยุโรปกับประเด็นด้า
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุม AMTT Symposium
  สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 255
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี
  ขอเชิญ จพง.ทันตสาธารณสุขประชุมเรื่อง เพิ่มคุณภาพ เน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเค
  ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ม.หัวเฉียวขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Blood cell identification
  ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 13
  ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Two day northern cardiac network conference
  ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 56
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ การบันทึกทางการพยาบาลในทศวรรษหน้า
  ขอเชิญฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิด้วย Quantum GIS
  สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
  ขอเชิญประชุมการดูแลรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข หัวข้อ การให้บริการให้บริการสาธารณสุขในยุ
  สมาคมรูมาติสซั่มขอเชิญอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 12
  ขอเชิญประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  ม.บูรพา ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Optimal Nursing Practice in Medicine Toward to Excelle
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 โครงการ
  มศว.ขอเชิญประชุมเรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในกรให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรให้ได้ประโยชน์และยั่งยืน
  รับสมัครสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค ระดับกลาง ประจำปี 2555
  สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 2
  รับสมัครสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค ระดับกลาง ประจำปี 2555
  ขอเชิญร่วมงานมหากรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเวชศาสตร์ทหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก
  รพ.พระมงกูฎเกล้าขอเชิญประชุมเรื่อง Optimal Nursing Practice in Medicine Toward t
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี
  ขอเชิญประชุมวิชาการรประจำปีกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน
  ขอขยายเวลาลงทะเบียนการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่
  สป.สธ.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  มอ.ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใ
  ขอเชิญอบรมระยะสั้น ทันตสาธารณสุข ปี 2555
  มข. ขอเชิญ่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ รพ.เพื่อสังเคราะห์โ
  วพบ.พิษณุโลกขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 55
  มช.ขอเชิญประชุมเรื่อง ภาคีวิจัยล้านนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  วพบ.นครสวรรค์ขอเชิญประชุมวิชาการและร่วมงานราตรีสีขาว
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10
  วพบ.อุตรดิตถ์ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 55
  วพบ.ลำปางขอเชิญอบรมวิจัยเพื่อพัฒนางาน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
  ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 76
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง MOPH-TITC H lnternation Forum 2012
  ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการเรื่อง New Adhesive Technology Single Bond Universal
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดอบรม 5 หลักสูตร
  ขอเชิญฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน
  ขอเชิญประชุมถ่ายทอดแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตอุทักภัย
  ขอเชิญอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ฉบับที่ 2011
  ขอเชิญแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 35
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตอุทักภัย
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความท้าทายทางวิชาชีพพยาบาล ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 58
  วสส.ยะลาขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
  ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดโอกาสสู่อาเซียน ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ วิศวกรรม และวิช
  มข.ขอเชิญประชุมวิชาการ Laser in Dentistry Integrated Fundamental and Research
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์เพื่อความเป็นเลิศ
  ขอเชิญประชุมเวที รพ.สต.ระดับชาติ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ปี 55
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการมีเดียทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 3
  การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 55
  ขอเชิญอบรมการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ขอเชิญ่เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 51
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Tertiary Dental Care in Patients with Disability
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์
  ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร
  ขอเชิญทันตแพทย์งานศัลยกรรมช่องปาก ทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเด่น และขอเชิญเข้าร่วมประชุม
  ขอเชิญประชุมวิชาการ Geo Trop 2012
  ขอเชิญสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ปี 55
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีกุมารเวชศาสตร์
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 12
  ขอเชิญอบรมกาาตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องสไปโรเมตรีย์
  ขอเชิญอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
  เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 10
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร
  ขอเชิญประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง แมคโคไบโอติกส์ อาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรค
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกุมารแพทย์สุขภาพวัยรุ่นสัญจร ปี 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 10
  ขอเชิญอบรมระยะสั้น เรื่อง Challenging in Pediatrics
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวตามรอยพระบาทที่มุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์การแพทย์และ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 43
  ขออนุมัติให้ข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14
  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการแพทย์ทางเลือก
  การอบรมหลักสูตร การใช้ตำรับยาจีนที่ใช่้บ่อยในประเทศไทย
  การจัดประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5
  ขอเชิญประชุมโครงการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2554
  โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 55
  การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียกลางของสมาคมแพทย์สากล ครั้งที่ 6
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ สุขภาวะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
  ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18
  ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
  กรมการแพทย์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาผู้สูงอายุ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องคุณภาพการพยาบาลระดับองค์กรและหน่วยงาน
  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 30 ทุ
  มช.ขอเชิญประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 13
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและร่วมงานคือนสู่เหย้า ราชพฤกษ์สัมพันธ์ 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Trends and Innovations in Chronic Illness
  ศูนย์สิรินธรจัดอบรม 5 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการ Seminar in Head Neck and Breast Surgery ครั้งที่ 6
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมประจำปีงบประมาณ 2555
  NIDA จัดอบรม 11 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกในการบริบาลสุขภ
  มช.จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 3
  ขอเชิญประชุมเรื่อง จากหลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างสรรค์การปฏิบัติพยาบาล
  ม.พะเยาขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคม
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงาน
  สถาบันราชานุกูลขอเชิญเข้าร่วมอบรม 16 หลักสูตร
  วพบ.กองทับบกขอเชิญประชุมเรื่อง หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 15
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 55
  ขอเชิญอบรมการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ Natpro 4
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน
  NIDA จัดอบรม 8 หลักสูตร ว.90
  NIDA จัดอบรมเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
  ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
  คณะพยาบาศาสตร์ มช.จัดอบรม 2 หลักสูตร ว 270
  ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป
  จุฬาฯ ขอเชิญสัมมนาเรื่อง หลุมพรางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและวัฒนธรรมธุรกิจ
  มสธ.จัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน
  ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  ขอเชิญดประชุมเรื่อง บริการการพยาบาลภายใต้สถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชาวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 12
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปี 55
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครศึกษาอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติและการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ด้านการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการเบื้องต้น
  กรมควบคุมโรคให้ทุนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลจัดอบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาลชุมชน ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมเรื่อง รูปแบบการดุแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
  ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  ขอเชิญอบรมระยะสั้น โครงการอบรมบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญเข้ารับการอบรม 9 หลักสูตร
  วสส.ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยแก่บุคลากรด้านสุขภาพ
  ขอเชิญแพทย์ประชุมหลักสูตรทันตกรรมเด็ก
  จุฬาฯ ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34
  ขอเชิญสัมมนาระดับชาติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งที่ 9
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญอบรมเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
  คณะทันแพทยศาสตร์ มช.จัดประชุมเรื่อง หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก
  รพ.รามาธิบดี ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุม Complementary with Holistic care
  วสส.ชลบุรีจัดประชุมวิชาการเรื่อง บุคลากรสาธารณสุขไทยบริการด้วยหัวใจเทิดไท้องค์รา
  ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8
  ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี ม.ธรรมศาสตร์
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Being and Art of Healing
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 9
  ม.หัวเฉียวจัดประชุมเรื่อง การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อโปรโตซัวในลำไส้
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเชิญประชุมเรื่อง การฟื้นฟูวิชาการด้านเซลล์วิทยา
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดประชุมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อการควบคุมการติดเชื้
  สมาคมนักวิจัยขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ม.มหิดลจัดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์
  ขอเชิญสัมมนา Pedagogical Medical Conference
  สถาบันพระบรมราชชนกจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  ขอเชิญประชุมวิชาการสหสาขาวิทยาเอนโดดอนต์ ปริทันต์และทันตกรรมประดิษฐ์
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการทันตาภิบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมข้าราชการบรรจุใหม่และหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
  ขอเชิญอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 7
  การอบรมระยะสั้น เรื่องโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32
  ขอเชิญประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone
  ขอเชิญประชุมวิชาการ HPH Winter School 2012
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
  ขอเชิญอบรมโรคเขตร้อนและการพัฒนางานด้านการวิจัย R2R
  ขอเชิญอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันแ
  สป.สธ ร่วมกับรพ.วชิระภูเก็ตขอเชิญประชุมวิชาการ
  วสส.ตรังขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการด้านสาธารณสุข
  รพ.ราชวิถีจัดประชุมวิชาการเรื่อง 2555 การเตรียมความพร้อมเมื่อภัยพิบัติมาเยือน
  สถาบันพระบรมราชชนกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
  รพ.พระศรีมหาโพธิ์จัดอบรมการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 5
  ขอเชิญสมัครสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลจิตเวช ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิกฤติโลก วิกฤติสาธารณภัย EMS
  ม.สงขลานครินทร์ จัดอบรม 3 หลักสูตร
  วสส.พิษณุโลกจัดอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและโภชนาการ
  สมาคมการสร้างภาพระดับโมเลกุล แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ
  ม.เทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 42
  สสจ.เชียงใหม่จัดประชุมการพัฒนาระบบการบริหารการพยาบาลใน รพช.
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2555
  ขอเชิญอบรมโครงการสาธารณสุขยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม
  ม.ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ UCEC 2012
  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจัดอบรมวิชาการระยะสั้น
  รพ.ศรีธัญญาจัดอบรมแพทย์ แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  ม.ธรรมศาสตร์จัดอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ 5 หลักสูตร
  สน.การแพทย์ทางเลือกจัดฝึกอบรมประจำปี 55 2 หลักสูตร
  สรพ.จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปี 2555
  ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและศิลปะบำบัด
  สำนักการพยาบาลขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการพยาบาล
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  ขอเชิญอบรมสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง คิดบวก คิดสร้างสรรค์ ปี 55
  ขอเลื่อนการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดประชุมวิชาการ
  ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  การเลือนประชุมวิชาการ Pediatrics & Obstetrics-Gynecology Annual Meeting 2011
  รพ.จุฬาฯ แจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิชาการ Reproductive Health Conterence and FIGO J
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดอบรม 2 โครงการ
  วพบ.ชลบุรี จัดประชุมเรื่อง ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยหัวใจความเ
  สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับ รพ.กาฬสินธุ์ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญอบรมยุทธศาสตร์การทำงานให่้มีประสิทธิภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการก้าวทันการจัดการและการรักษาโรคสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
  ขอเชิญอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 10
  ขอเชิญอบรมวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลที่จะเตรียมสอบเป็นผู้ปฏิบัติการขั้นสูง
  ขอเชิญอบรมวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลที่จะเตรียมสอบเป็นผู้ปฏิบัติการขั้นสูง
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลรักษาทางสูตินารีเวชพื้นฐานที
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญอบรมเรื่อง ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทันตสารสนเทศศาสตร์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวม
  ขอเชิญประชุมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามตำแหน่งการบาดเจ็บ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการในหัวข้อ อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตกประเทศไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
  คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ขอเชิญประชุมวิชาการการบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
  ม.เกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรม 21 หลักสูตร
  ขอเชิญ่เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการ 54
  มข.จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ม.ธรรมศาสตร์จัดฝึกอบรม 3 โครงการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่14
  ขอเชิญประชุมวิชาการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Infusion Pump Care
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมทันตกรรมหัตถการชั้นสูง
  ขอเชิญอบรมเทคนิค ทักษะการทำงานกับเด็กเยาวชนและครอบครัว
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรจัดการประชุมวิชาการ
  ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกจัดประชุมวิชาการ
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE
  สถาบันพัฒนศาสตร์จัดอบรม 3 หลักสูตร
  NIDAจัดอบรม 2 หลักสูตร
  มช.ขอเชิญเข้ารับการอบรมส 2 หลักสูตร
  วพบ.นนทบุรีจัดอบรมพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 3
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมจัดอบรม 8 หลักสูตร
  สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21
  รพ.รามาธิบดีขอเชิญอบรมวิชาการ 2 หลักสูตร
  สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดอบรม 12 หลักสูตร
  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  สมาคมเวชสารสนเทศไทยจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 20
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมและประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รพ.สต.
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2
  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน Lanna Health Fair 2011
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 11
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 12
  ขอเชิญประชุมเรื่อง Reproductive Health Conference FIGO Joint
  ขอเชิญอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
  ขอเชิญอบรมการควบคุมบำรุงรักษาระบบประปา
  วสส.ยะลา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
  มข.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6
  จุฬาฯ จัดอบรมโรคผิวหนังระยะสั้น ประจำปี 2554
  ขอเชิญสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน
  ม.แม่ฟ้าหลวงจัดอบรมความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  มศว.รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ม.ธรรมศาสตร์จัดฝึกอบรมประจำเดือน กย.54 12 หลักสูตร
  มช.ขอเชิญอบรมการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญประชุมนานาชาติ UCEC 2012
  ม.ธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลทั่วไปอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
  นิด้าจัดอบรม 11 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์
  มช.จัดอบรมเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เปิดรับผู้สมัครเพื่อไปศึกษาดูงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนปร
  ขอเชิญอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการระยะยาวด้านทันตกรรมรากฟันเทียม
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตหลักสูตร 7 วัน
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 29
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์และพยาบาล
  สมาคมนักวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชม.
  ขอเชิญประชุมสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๑
  ขยายเวลารับสมัครการสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ ๖
  โรงเรียนการแพทยืแผนไทยจันทนีจัดอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ ๑
  ขอเชิญสัมมนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรม 2 โครงการ
  ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรม 2 โครงการ
  ขอเชิญประชาวิชาการนานาชาติโรคเขตร้อนในเด็ก ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ
  NIDAขอเชิญเข้าร่วมอบรม ๑๑ หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 17
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีกุมารเวชศาสตร์
  ขอเชิญสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 6
  สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
  รพ.จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 9
  NIDA จัดอบรม ๙ หลักสูตร
  สปสช.สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษา
  ขอเชิญประชุมวิชาการงานเวชกรรมสังคม
  มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพจัดประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการผู้สูงอายุในสถานบริการ
  ขอเชิญนักวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
  ขอเชิญแพทย์อบรมอายุศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ ๓๐
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554
  ขอเชิญประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.
  ขอเชิญฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน
  มข.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  ขอเชิญประชุมวิชาการสุขภาพดีถ้วนหน้าด้านสาธารณสุขไทย
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ว๓๐๐
  สถาบันพัฒนศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมเรื่อง นานาสาระความรู้กับการพยาบาลจักษุยุกต์ใหม่
  รพ.รามาธิบดีจัดประชุมสำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและอาจารย์พยาบาล
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การสร้างคน สร้างสันติ สำหรับบคุลากรที่ปฏิบัติงานท่ามกลางความขัด
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่จัดอบรมวิชาการความก้าวหน้าเครือข่ายและการจัดการดูแลแผนและออ
  ขอเชิญอบรมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
  ขอเชิญประชุมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาท
  สน.การพยาบาล สป.สธ.จัดประชุมวิชาการ
  สภากาชาดไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมการบันทึกทางการพยาบาบ
  ขอเชิญสัมมนาบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่
  รพ.ศรีธัญญาจัดประชุมวิชาการเรื่อง มืออาชีพด้านสุขภาพจิต
  ขอเชิญประชุม MOPH TITC Healthcare International Forum 2011
  การคัดเลือกโรงพยาบาล 3 ดี ระดับจังหวัดพะเยา
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ปี 54
  คณะเภสัชศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการ
  ม.มหิดลขอเชิญอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  ขอเชิญอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
  สำนักการพยาบาลขอเชิญสัมมนาผู้บริหารการพยาบาล
  รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์จัดประชุมวิชาการ
  รพ.จิตเวชขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ
  กรมสุขภาพจิตจัดประชุมมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 9
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดอบรม 3 หลักสูตร ว309
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่4
  จุฬาฯ จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงประสบการณ์
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เชิญอบรมระยะสั้น
  มศว.ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการ
  ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานการพยาบาล
  ขอเชิญอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
  ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 10
  วสส.พิษณุโลกจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 10
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการเรื่อง คีเลชั่นบำบัด Chelation Therapy
  ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานการพยาบาล
  ขอเชิญอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
  ขอเชิญประชุมและส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่
  สสจ.พิษณุโลกจัดโครงการงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ
  ขอเชิญอบรมการอ่านฟิลม์โรคปิดนิวโมโคนิโอซีส
  ขอเชิญประชุมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในร
  มข.จัดอบรม 4 หลักสูตร
  รพ.รามาธิบดีจัดประชุม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 234
  ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติศากยธิดา ครั้งที่ 12
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการไทย เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 5
  ขอเชิญประชุม ICTP
  ขอเชิญประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน
  สรรหาผู้สมัครรับทุน ประจำปี 2554 งวดที่ 2
  ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย
  ขอเชิญประชุม ICTP
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลแบบองค์รวม
  ขอเชิญประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ ๒๕๕๔
  ขอเชิญนำเสนอผลงานโครงการสัมมนาคลังความรู้และเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหาร
  มน.พิษณุโลกจัดประชุมการบริหารจัดการทางการพยาบาล
  มช.จัดประชุมวิชาการจำนวน 3 โครงการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ
  ขอเชิญอบรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อความหมายเบื้องต้น
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร District Health System Strengthening
  ขอเชิญประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ขอเชิญประชุม Optimizing Practice in Pediatric Respiratory Diseases
  มน.พิษณุโลกจัดประชุมการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล