เอกสารทั้งหมด

  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย หลักสูตร 1 เดือน 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ภาครัฐ รุ่นที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์คุณภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 7
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ IELTS Academic
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Pediatric Emergency: A Challenge Management
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง ประเทศไทยกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ
  ม.แม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การควบคุมโรคฟันผุ ด้วยเทคนิคการอุดฟัน SMART
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง พยาบาล พลี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง พยาบาล พลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนาระบบสุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปากปีงบประมาณ 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Dementia Care Manager และ Dementia Care Adviser สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำการออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญเข้าอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสี
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ Nurse Manager in Palliative Care หลักสูตร 5 วัน
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 12
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Management of difficult cases of type 2 DM Patients
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บทบาทพยาบาลกับพัฒนาการควบคุมยาสูบ
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะสหเวชศาสตร์ ม.นเรศวร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
  สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎเพชรบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการฟื้นฟูวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง 5 Years of Clinical use and research with Tricalcium silicate cement
  แจ้งเลื่อนการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติต รุ่นที่่ 10
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมเรื่อง Begin Again
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ครั้งที่่ 13 ประจำปี 2559
  แบบสอบถามเข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
  รพ.ราชวิถีขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากต่อการรักษา
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายคุณภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากต่อการรักษา
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งแพทย์แผนไทยหรือปฏิบัติหน้าที่แพทย์แผนไทย
  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภาคพิเศษ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง ยึดหลักวิชาการ นวัตกรรม ทันสมัย สร้างสรร สู่สังคมไทย
  วพบ.ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2559
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญเช้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ครั้งที่ 20
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Diabetic Nursing update care & management of microvascular and neuro complication
  ึกรมการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 4 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Growing old with security and dignity Interdisciplinary approach
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เลี้ยงดูพี่น้องให้รักกัน เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสวรรค์
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ รุ่นที่ 7
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการด้าน Palliative Care
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลยุค AEC กับความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Controversies in Maxillofacial Trauma
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559
  สถาบันพัฒนาสื่ออสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาพิเศษหลักสูตรประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รุ่นที่ 55
  การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเสวนาความคาดหวังบำเหน็จรายเดือน
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ The Walk of Nursing in Changing Society Research and Innovation Avenue
  สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง คีเลชั่น ครั้งที่ 15
  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลขอเชิญเข้าร่วมอบรม จำนวน 23 หลักสูตร
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว ประจำปี 2559
  วพบ.พระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง ก้าวใหม่ในการปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาลเวชปฏิบัติสู่อนาคต
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Palliative Care for Pharmacists
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 7
  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 56
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทยิ์ ครั้งที่ 24
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นข้าราชการมืออาชีพ
  สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 27 พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 38
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ เปิดรับสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ป่วย
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล
  คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น
  กลุ่มงานศัลยกรมช่องปากและแม็กวิลโลเฟเชียล รพ.ชลบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 24
  การสรรหาศัลยแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Travelling Road for best Practice
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 2 หลักสูตร
  คณะเภสัชศาสตร์ มข.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล การสอบย้อนกลับยาและการใช้บาร์โค้ดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง รู้ทัน การเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ ยุคประชาคมอาเซียน
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด
  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง TRAUMA CARE 2016
  ม.มหิดล ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการระบาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  ม.ราชภัฎาสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ
  ม.มหิดล เสนอหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
  มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 8 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  สภาการพยาบาลประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี 2560
  คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการจัดการทางการพยาบาล
  มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการรับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง MOVE AHEAD FOR ALL ASEAN 2016 in Anti-Aging Regenerative&Aesthetic Medicine
  สมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559
  รพ.ประสาทเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในเขตภาคเหนือ
  รพ.ราชวิถี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ 65 ปี โรงพยาบาลราชวิะี ประสบการณ์ล้ำค่า สู่วิทยาการล้ำสมัย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง คุณภาพทุกลมหายใจ Enjoy Quality Every Moment
  คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดเทคโนโลยีชุมชนเพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิหรือพิการ
  ขอเชิญข้าราชการบำเหน็จบำนาญเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี
  คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
  คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป
  ศูนย์บริการพยาบาล มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต รุ่นที่ 6
  ขอเชิญเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมขอเชิญเข้าร่วมอบรมประจำปี 2559 5 หลักสูตร
  ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ จำนวน 3 รุ่น
  รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้นำด้านการพยาบาลจักษุอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกจัดระบบบริการสุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2559
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น ประจำปี 2559
  รพ.พระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง วิถีแห่งความสุขของมนุษย์วัยทำงาน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 20
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Evidence-based interventions against early childhood caries
  สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้ายสันติวิธี รุ่นที่ 1
  วพบ.เชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลจากทั่วประเทศ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปากปีงบประมาณ 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 9
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 5 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสุขภาพดี ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 11
  มน.เปิดรับนิสิต โครงการพิเศษรับตรงเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Primary Care Updates for Nurse Practitioners 2016
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31
  สสจ.สุราษฎร์ธานีขอเชิญประชุมเชิงปฏฺิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการเรื่อง การบริหารโครงการสุขภาพผู้สูงอายุ แนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงวัย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
  สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งทีั่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการระยะที่ 1 โครงการพัฒนานักวิจัยเขตสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ศูนย์อนามัยที่ 10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
  ม.มหิดล รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 เรื่อง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการดูแลโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ
  มข.จัดค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง Advanced Cardiovascular Life Support(ACLS) for nurse Guidelines 2015
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Principles of Health Sciences Research and Social Sciences Research Ethics
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ Hot Topics in Pediatric Nutrition 2016
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้บริหารการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 10
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านโรคผิวหนัง ปี 2559
  มข.เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง สร้างผู้นำ ก้าวทันโลก เพื่อความเป็นเลิศทางการพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Easy Asthma and COPD Clinic Network Annual Meeting ครั้งที่ 12
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป และโรคเรื้อรัง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ ปี 2559
  แจ้งเลื่อนการรับสมัครและเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 10 หลักสูตร
  สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม 6 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในหัวข้อ มุมมองใหม่ อนามัยการเจริญพันธุ์
  ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร Training Online การให้การปรึกษาวัยรุ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 4 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง เภสัชกรรมปฏฺิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  ขอเชิญเข้าอบรมพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล HA 201 สำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย HACC ภาคเหนือ
  มข.เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง National Palliative and Hospice Care Conference
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Updated Contemporary Nursing Theories and Applications
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง กสจ.พบสมาชิก
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง สังคมสูงวัย โอกาสและความท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาต่อการดำเนินการตาม service plan
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบริหารความมั่นคง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมธันวาวิชาการและนำเสนอผลงาน
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ปฏิรูปสาธารณสุข สู่ การปฏิรูปประเทศไทย
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารความมั่นคง
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชากายภาพบำบัดชุมชนแบบบูรณาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 10
  คณะพยาบาลศาสตร์ มพ.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 5 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 40
  ขอเิชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Trauma Care Today และนำเสนอผลงาน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า ประเด็นท้าทายสำหรับพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคไต พระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17 HA National Forum
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภาคใต้ ครั้งที่ 10
  ข้อสอบภาษาอังกฤษชุดใหม่ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การพยาบาลแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน ในการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง
  มูลนิธิ เครือข่ายหมออนามัยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Medical Equipment Ouality Assurance Inspecyion and Preventive Maintenance
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง A Treatment in Need is a Treatment Indeed of Dental implant The first Season
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยอายุรกรรม
  วพบ.สภากาชาดไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมเฉพาะทาง 3 สาขา
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง งานปริทันต์ ทำกันอย่างไร
  รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลกับการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2559
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ 2 ทศวรรษแแพทย์แผนไทย ก้าวไกลวิชาการ สานสายใย วทก.
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 8
  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลขอเชิญเข้าร่วมอบรม 24 หลักสูตร
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหัวข้อ Pediatric Palliative & Communication skills
  สมาคมศิษย์ วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง 4H คุณค่าแห่งการดูแล
  รพ.ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Lampang Cardiothoracic Surgery Network Meeting
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Intravenous and Injectable Nutrient Therapy
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 8 หลักสูตร
  สมาคมการแพทย์คีเลชั่น ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 14
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15
  สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมการเพิ่มทักษะทางการแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องเพิ่มศักยภาพทันตบุคลากรและเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบเพื่อช่วยการเลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2558
  ขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 141
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่อง International Conference in Gastroenterology 2015
  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 6 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Fighting against difficulties in Restore & Pedo
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 10
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ Stem Cells Development & Management
  ผลการคัดเลือกแพทย์ในสังกัด สป.สธ. รับโควตาต้นสังกัดเพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
  คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 31
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยโรคเลือดทางห้องปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง
  ขอเชิญเข้าร่วมอรมการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 16
  ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 9
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ คร้้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Welcome to 22nd TSPD Anniversary
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Update Technology in Endodontics and Restorative Dentostry
  สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมกิจกรรมคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่นประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
  ขอเชิญร่วมงานนวัตกรรมการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 3
  กรมการแพทย์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม The Master Class in Geriatric Medicine 2015
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 7
  ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย
  สป.สธ.ขอเชิญร่วมกิจกรรมตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลเปิดรับสมัครพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 44 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวงขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์จัดงานตลาดนัดนวัตกรรมการแพทย์ไทย
  กองกุมารเวชกรรมขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  สมาคมรูติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Tips and Tricks in Complete Denture
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมกุมารแพทย์สัญจรเชิงรุก ปี 2558 ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด
  ขเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Esthetic Restoration in Primary Teeth
  วพบ.เชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เขียนผลงานวิจัย อย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง พยาบาลกับความท้าทายในการป้องกันและจัดการกับโรคเรื้อรัง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 38
  ขอเชิญผู้แทนหน่วยงานเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Symptom Management in Palkiative care
  รพ.พุทธชินราชขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาด้านเทคนิคการแพทย์ประจำปี 2558
  รพ.หาดใหญ่ขอเชิญทันตแพทย์งานศัลยกรรมช่องปาก ทันตแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง โรคติอเชื้อ ภาวะฉุกเฉิน ความท้าทายในการดูแล
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและแจ้งกำหนดเปิดการอบรม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 10
  คณะแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 341
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสือความหมาย
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการพัฒนานโยบายแห่งชาติสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน รพ.รุ่นที่ 12
  สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การใช้โปรแกรม R วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับตัน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Nutraceuticals in Cardio-Metabolic and Endocrine Diseases
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Building Research Capacity for Non-Communicable Diseases
  รพ.ศรีสังวาลย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 8
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Managing clinical challenges
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและ Intensive course สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงาน
  ศูนย์บริการวิชาการ มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 10 หลักสูตร
  สำนักวิชาการสาธารณสุขขอเลื่อนการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
  เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชาพิจารณ์การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 1
  สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น เรื่อง การเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ICN Leadership For Change (LFC) Training Program
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น From CPG to pediatric daily practice
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 82
  ม.แม่ฟ้าหลวงขอเชิญเข้าร่วมอบรมการวิจัยทางคลินิกแพทย์ทางเลือก
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
  ม.มหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Dealing with the Atrophic Maxliia
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้าร่วมอบรม ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 2
  สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มสธ.เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วขการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง วิทยาการก้าวหน้าเพื่อการวินิจฉัยและการใช่้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลอดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Acupuncture Forum 2015
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาบเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 10 เรื่อง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การนอนกัดฟัน และ Hands-on การทำเฝือกสบฟัน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Advanced Enhancement Challenges in Perinatal Care
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ Hip Management in Cerebral Palsy Child
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่สำคัญสำหรับพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมวิชาการเรื่อง International Conference on Traditional and Indigenous Medicine
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การใช้สถิติในงานวิจัยทางการแพทย์
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 1
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ผู้นำยุคใหม่
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพยาบาลผู้ใหญ่ทันยุค
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาบศาสตรมหาบัณฑิต
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแนวคิด และทักษะด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
  คณะเภสัชศาสตร์ มข.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ NATPRO6
  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ACPE
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2558
  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ACPE
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความหลากหลายทางประชากรและสังคมในประเทศไทย ณ ปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Perspectives of Home Health Care for Three Trends in Nursing
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 21 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม FDI Annual World Dental Congress 2015 Bangkok
  กรมอนามัยขอเชิญส่งผลงาน นวัตกรรมเด่น
  กรมอนามัยขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพช่องปากระดับอำเภอเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและร่วมงานมุทิตาจิต
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง จุดเปลี่ยน มาตรฐานสายงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เอดส์
  ขอเชิญประชุมวิชาการ International Conference on Traditional and Indigenous Medicine
  มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 39
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2558
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ระบบสุขภาพในยุคการปฏิรูปประเทศไทยพลังพยาบาลสร้างธรรมาภิบาล
  สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนความรู้
  มน.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 2
  วพบ.กองทัพบกขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดทันยุค
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู้ป่วยจักษุเบื้องต้นรุ่นที่ 2 และ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พิธีกรและพิธีการ สำหรับส่วนราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 16
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Medical Rehabilitation and Prevention of Blindness
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการทางการพยาบาลเชิงบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ วัณโรคและโรคระบบหายใจในโอกาสครบ 80 ปี สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ UPDATE ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การเขียนบทความวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
  สถาบันพระบรมราชชนกขอส่งข้อมูลการจัดสรรโควตา ฉบับปรับปรุง
  การสรรหาผู้สมัครรับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ประจำปี 2558 งวดที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Tropical Community Health Care and Research
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 5
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญประชุมเรื่อง ตรวจหารอยโรคก่อนมะเร็งในช่องปาก ไม่ยากอย่างที่คิด
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Descemet Stripping Endothelial Keratoplasty
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
  ขอเชิญเข้ารับการอบรม HPHNQC กับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺิบัติการให้การปรึกษา 8 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติ สัญจรปีงบประมาณ 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับกลางเขตสุขภาพที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ASEAN Conference on Addiction Research & Therapy
  รพ.ชลบุรีขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 28
  มน.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำและการคิดเชิงบวก
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่องการลดความเสี่ยง และเพิ่มขีดสมรรถนะในการบริหารจัดการงานพัสดุ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล
  ขอเชิญประชุมเรื่อง IC Rama re-union 2015 What Infection Control Nurses Need to Know
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 5
  มน.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการขับเคลื่อนผลิตภาพในงาน
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16
  สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ HMDC แนะนำหลักสูตรฝึกอบรมด้าน ESB และ OD
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม 4 หลักสูตร
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมทันตแพทย์โลก FDI 2015
  แจ้งรับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
  บ.พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ประจำปีงบประมาณ 2558
  สป.สธ.รับสมัครข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา ครั้งที่ 8
  รพ.ศรีสังวาลย์ รับย้าย รับโอนข้าราชการเพือให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่้วไปปฏิบัติการ
  กรมกิจการเด็และเยาวชนรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
  ขอชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง DTAM Forum จากนานาทัศนะ สู่การใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง พยาบาล พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดูแล
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 10
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 13
  วสส.ยะลาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Facilitator กับจิตวิทยาการประสานงานเพื่อความพึงพอใจ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยระยะสั้น ปีงบประมาณ 2558
  ขอเชิญเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 17
  วพบ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 16
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 16
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
  กรมสุขภาพจิตขอเชิญประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บีบี สมองและความงาม
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Pediatric Problems When to Treat, When to Refer
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่อง การพยาบาลเด็ก
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลต่อเนื่อง จุดเชื่อมต่อโรงพยาบาล บ้าน และชุมชน
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวาระพิเศษ
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ครั้งที่ 19
  ขอเชิญเข้าประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม ACOHPSC ครั้งที่ 8 ที่ประเทศไต้หวัน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 2 หลักสูตร
  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขอเชิญประชุมวิชาการ 2 หลักสูตร
  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทางประกาศนียบัตรการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 30
  ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดชุดจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนบริหารฅศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวด 108 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงานของกรมการปกครอง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bamras IC Research Day ครั้งที่ 1
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง วิธีการจัดระบบบริการสุขภาพดีเริ่มที่บ้าน
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชืั้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 12
  สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2558
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ภาพรังสี Cone beam CT ในงานทันตกรรม
  ขอเชิญใหญ่วิสามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558
  สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง เวชปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง แนวทงการส่งเสริมการบริการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนามาตรฐานการนวดไทยในสถานบริการและสถานประกอบการ
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญประชุมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวาระครบรอบ 36 ปี คณะแพทยศาสตร์ มข.
  สถาบันพัฒนศาสตร์ ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมนนาเรื่อง การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Pain All You Can Treat
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง
  รพ.เชียงรายประชานุเคราะหืขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัย ครั้งที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครั้งที่ 12
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 23
  มอ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11
  มอ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
  รพ.พระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง จิตวัญญาณบริการที่มีคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ดูแล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Ist Nutraceutical Forum 2015
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Facilitator กับจิตวิทยาการประสานงานเพือความพึงพอใจ รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหัวข้อเรือง Aesthetic Challenges and Sustainabillty
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตบุคลากร เพื่อก้าวสู่ AEC ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง Update on Well child care Investment for the future 2015
  กรมการแพทย์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การดูแลแบบประคับประคองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
  ม.สุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน
  ขอเชิญเ้ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการ ในระดับ Advance
  กรมสุขภาพจิตขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการทำจิตบำบัดวัยรุ่น
  กรมการแพทย์ขอเชิญสูติ นรีแพทย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Workshop on the practice of preinvasive cervical cancer
  รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน
  วพบ.นนทุบรีขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บันทึกทางการพยาบาล การปฏิรูประบบที่มุ่งเน้นผู้ป่วย
  สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการสาธารณสุุขขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 19
  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 55
  ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลขอเชิญเข้าร่วมอบรม 28 หลักสูตร
  ขอเลื่อนวันอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 30
  รพ.ราชวิถีขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ในหัวข้อ การบริการสาธารณสุขยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ปัญหาทางศัลยกรรมที่พบบ่อยในเด็ก
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการโรคหัวใจในเด็กเรื่อง Nursing Management for Pediatric Heart Disease
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ดีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 13
  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
  กรมอนามัยขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องประกาศนียบัตรเฉพาะทาง สาขาการแพทย์โฮมีพาธีย์
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมประจำปี 2558 62 หลักสูตร
  สถาบันประสาทวิทยาขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2558
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Inrerpretation and Nursing Care
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง The Global Struggle against Infectious Disease
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับ นักรังสีเทคนิค ระดับที่หนึ่งขึ้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4
  วสส.พิษณุโลก ขอเชิญประชุมวิชาการ หมอไทย ยาไทย ก้าวไกลสู่สากล
  รร.พยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและ Pre-conference
  คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญประชุมวิชาการ CCOG 2015
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง พัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือกสมอง
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ขอเชิญประชุมวิชาการ การประชุมสามัญประจำปีและงานคืนสู่เหย้าชาวสีฟ้า
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA 201)
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง สุขภาวะผู้สูงอายุ บทบาทบุคลากรสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21
  รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมเวชศาสตร์สารเสพติดระยะสั้น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
  รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดยาบ้า ไอซ์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกุมารแพทย์สัญจร ปี 2558 ครั้งที่ 6
  รพ.เมตตาประชารักษ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทางจักษุอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การอบรมวิทยากรค่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ หัวข้อ ปฏิรูปประเทศไทย
  สถาบันโรคผิวหนังขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลโรคผิวหนังประจำปี 2558
  รพ.รามาธิบดีขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเย้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สู่การขยายบทบาทพยาบาล
  รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยทางจักษุเบื้องต้นสำหรับพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและทบทวนทักษะในการถ่ายภาพรังสีเครือข่ายรังสีการแพทย์ จังหวัดเชียงรายประจำปี 2558
  รพ.ลำปางขอเชิญเข้าร่วมประชุมกุมารแพทย์สัญจร ปี 2558 ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ นมแม่ในเด็กป่วย ครั้งที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่่วมอบรมนักวิชาการสาธารณสุข สาขาสุขภาพจิตชุมชน
  ขอส่งสำเนาประกาศ ม.มหิดล เรื่อง การรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ทักษะสำคัญในการพัฒนาเด็กวัยเรียน 6-12 ปี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลสากลและการนำมิติจิตใจมาบูรณาการในงานคุณภาพ SHA
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพยาบาลทารกแรกเกิด
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องสมดุลของโครงสร้างร่างกายในเด็ก
  สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ตำรับยาพื้นบ้านไทยพัฒนาอย่างไรเพื่อไปตำรับชาติ
  สป.สธ.รับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข)เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Advanced Management in Endodontics
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานพยาบาลให้คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึง
  สป.สธ.รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาตร์ครอบครัว
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลวิชาชีพเพื่อคุณภาพการพยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Family Mental Health Workshop
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Mix and Match in Prosthodontics
  วสส.ยะลาขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ครบรอบ 30 ปี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง กฎหมายที่แพทย์และทีมการแพทย์ควรรู้
  ศูนย์บริการวิชาการ มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 8 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การบำบัดรักษายาเสพติดแบบสากลระดับพื้นฐาน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ICN Leadership For Change
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23
  สสจ.เชียงรายขอเชิญประชุมปฏิบัติการ ASEAN Disaster Medical Seminar
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ
  ขอส่งสำเนาหนังสือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงาน
  ขอส่งสำเนาหนังสือศูนย์ภาษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา ปีการศึกษา 2557
  วพบ.พะเยาขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง
  วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3หลักสูตร
  สถาบันธัญญารักษ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 8
  คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  วพบ.สภากาชาดไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผน ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
  มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 10
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเขิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรสาธารณสุขสู่ องค์กรแห่งความสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  รพ.พระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง จิตวิญญาณบริการที่มีคุณภาพ สู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้บริหารทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่ 9
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
  รพ.ราชวิถีขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การบริการสาธารณสุขยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพในวัยเกษียณ จำนวน 3 รุ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาทางสุขภาพตามแนวคิดการปรับความคิดและพฤติกรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการหัวข้อเรื่อง Growing Old Graciously Focused on Aging Population
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษา 6 โครงการ
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระะยวิกฤต
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น 8 รุ่น
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัครเป็นพยาบาลอาสาสาธารณภัย
  สถาบันโรคผิวหนังขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านโรคผิวหนัง 3 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา วัดหนองป่าพง
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของสำนักการแพทย์ทางเลือก ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ตำรับยาพื้นบ้าน พัฒนาอย่างไร เพื่อไปตำรับชาติ
  สถาบันราชานุกูลขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรุ่นที่ิื12
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและให้ความรู้จากสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ในเชิงชุมชน
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Family Mental Health Workshop Applications of lndividual Psychology in Clinical Practice
  สำนักงานจังหวัดพะเยาเข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ
  คณะพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล เส้นทางสู่คุณภาพการดูแล
  สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม 6 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติจักษุ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง พยาบาลยาเสพติด ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ 2558
  วพบ.ลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ ฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 23
  หจก.รอยัล ริช 888 ขอเสนอหลักสูตรการอบรมเพื่อพั?ฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ศูนย์สิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุศาสตร์ ครั่้งที่ 25 ประจำปี 2558
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด
  แพทยสภาประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการอบรม 2558 รอบที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Advanced Obstetric Ultrasound Course ครั้งที่ 1
  ขอเชิญประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านโรคผิวหนังในพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเทคนิคการแพทย์ศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 7
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตรศีล สมาธิ ปัญญา
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่และเด็ก
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็ก เรื่อง Development & EQ
  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเสนอผลงานวิชาการ ครั้งที่ 4
  สน.บริหารการสาธารณสุข สป.สธ.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 2
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การวางแผนและการบริหารงบประมาณ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน
  รพ.ศรีธัญญาขอเชิญแพทย์อบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2558
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
  สภาการพยาบาลขอเชิญเข้าอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
  สภาการพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนสังคมไมยให้ไร้ฟันผุ
  ขอเชิญเข้าอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนบริการสุขภาพช่องปากรายชนิดบริการ 2558
  ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรเรื่อง การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ดีของพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี 2557
  รพ.ลำปางขอเชิญประชุมวิชาการ Lampang Cardiothoracic Surgery Network Meeting
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนางานด้วย R to R
  ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 20
  วพบ.พะเยาขอเชิญประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพยาบาลเฉพาะทาง 3 สาขา
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปีศรีนครินทรวิโรฒวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11
  ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 7 คืนความสุขให้คนไทยหัวใจแข็งแรง 2015
  กรมสุขภาพจิตขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม
  สมาคมนักบริหารสาธารณสุขขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การสาธารณสุขไทยยุคบูรพาภิวัฒน์
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ รุ่นที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดนานาชาติ ครั้งที่ 3
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 81
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บป่วดและเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง เส้นทางสู่การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ พยาบาลตรวจรักษาพิเศษมีสุข
  ขอเชิญประชุุมเรื่อง การคุมกำเนิดชั่วคราวชนิดออกฤทธิ์นานและะ Ultrasound เพื่อสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์
  สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ประจำปี 2557
  สมาคมเวชสารสนเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี TMI 2014
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Asia-OceaniaSociety of Physical
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง พิษวิทยาและยาต้านพิษร่วมสมัย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางเวขศาสตร์ชุมชน
  สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการกลางปี 2557
  คณะแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 30
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญประชุมเรื่อง Advances in Research and Treatment of Liver Diseases
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ รับ Training แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลปริกำเนิดอย่างมีคุณภาพ
  ชมรมรักษ์ธรรม เชียงรายเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ยาแผนไทยและยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
  สำนักบริหารการสาธารณสุขประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของทันตบุคลากร
  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ 3
  สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทยขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการวาระพิเศษ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งทีี 20
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง จัดฟันวาไรตี้ 3
  สภาการพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของการผดุงครรภ์
  สน.วิชาการสาธารณสุขขอเชิญประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง International Congress on Medical
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง DRG กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ข้อเสนอใหม่สู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นธรรม
  พรพ.ขอเชิญอบรมประจำปีงบประมาณ 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้น และการให้ภูมิคุ้มกันโรค
  ศูนย์อาเซียนศึกษา ม.ธรรมศาสตร์
  ขอเชิญร่วมงาน เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาคเหนือ
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมวิชาการระยะสั้น ครั้งทีี่ 14
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5
  ม.รังสิตขอเชิยเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง สื่อสังคมออนไลน์ ภัยใกล้ตัวต่อเวชสารสนเทศ
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  สมาคมเพื่อการวิจัยอนุมูลอิสระไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ
  รพ.พระมงกุฎเกล้าขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
  สสจ.เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การจองที่พักสำหรับการประชุมวิชาการ
  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
  สมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้น
  รายชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557
  วพบ.กองทัพบกขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี
  คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Varieties in Oral surgery for General practitioners
  ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาลครั้งที่ 50
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง 4 ทศวรรษการสาธารณสุขมูลฐานไทย จากตำนานสู่นวัตกรรม
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 79
  สถาบันวัคซีนแห่งชาติขอเชิญอบรมหลักสูตาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญประชุมเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มคนพิการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญอบรมเรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การใช้สถิติเพื่อการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสาธารณสุข
  ขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 37 และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการกลางปี 2557
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 1
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและ
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง การเปลี่ยนผ่านสู่การพยาบาลร่วมสมัย
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญอบรม นักบัญชียุคใหม่ รุ่นที่ 14 และการบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 14
  ่สันนิบารสหกรณ์แห่งประเทศไทยขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 5 หลักสูตร
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 9
  ่ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดบริการส่งเสริม ป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 36 และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 36
  ขอเชิญอบรมเรื่อง แนวทางใหม่การควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร
  ขอเชิญชมงาน IP Innovation and Technology Expo - IPITEx 2014
  ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง รู้ทันวิกฤตใหม่แมลงและไรทางการแพทย์
  รพ.กระบี่ขอเชิญประชุมวิชาการสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 1
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสุขภาพหัวใจเขตบริการสุขภาพล้านนา ครั้งที่ 1
  ขอเชิญประชุมเรื่อง รวมพลักงพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพนักงานสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมเรื่อง การพยาบาลครอบครัว การสอบทานความรู้เพื่อการปฏิบัติและวิจัยในบริบทสังคมไทย
  รพ.ชลบุรีขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
  รพ.เชียงรายฯ ขอเลื่อนการอบรมพัฒนาทักษะผู้ให้บริการนวดไทยด้านการสื่อสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 6
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 5
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญประชุม เรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยทันตบุคลากร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมนิติเวชศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพแทนแพทย์ ปีงบประมาณ 2557
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 14
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Child Health Supervision
  ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง สมรรถนะสำคัญของพยาบาล พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของประชาชน
  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  มศว.ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การแปลผลทางห้องปฏิบัติและการใช้ยาสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
  ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกแพทยสภาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
  ขอเชิญประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium
  ขอแจ้งเลื่อนงานสวดมนต์บำบัดแบบไทยสู่สุขภาพดีที่ยั่งยืนและพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบทความงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง 4 ทศวรรษสาธารณสุขมูลฐานไทย จากตำนานสู่นวัตกรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 7
  ขอส่งประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ
  ขอเชิญทันตแพทย์ฝึกอบรมรยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ รุ่นที่ 4 หลักสูตรการอบรม 4 เดือน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง มหกรรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล
  ขอเชิญทันตแพทย์งานศัลยกรรมช่องปาก ทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
  ขอเชิญแพทย์แผนไทยเข้าร่วมโครงการ
  วพบ.สภากาชาดไทย ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง วิกฤตสุขภาพแม่และเด็ก
  รพ.นครพิงค์ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งส่อและการใสเพดานเทียม
  ขอเชิญประชุมวิชาการในหัวข้อ Holistic Health Promotion Beyond Tomorrow
  ขอเชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง สมรรถนะ เส้นางสู่ความสำเร็จ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง รวมพลังพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  ขอเชิญเข้าประชุมวิชการเรื่อง Professional Nursing Documentation Safety nurses & Safety patients รุ่นที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  สถาบันพระปกเกล้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
  สถาบันพระปกเกล้ารับคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ITN 2014
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการ Nutrition support in Pharmacy Service
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะการดูแลเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมที่พบบ่อย สำหรับกุมารแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เครือข่ายเข้มแข็ง CSSA สัญจร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย
  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดลขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของเชื้อปรสิตหนอนพยาธิจากสิ่งส่งตรวจ
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่ว การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 16
  วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ 3 หลักสูตร
  ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ Hot Topics in Pediatric Nutrition 2014
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไปสำหรับทันตแพทย์ รุ่นที่ 4 หลักสูตร 4 เดือน
  สถาบันบำราศนราดูร ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญ่อบรมหลักสูตรการรักษาคลองรากฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตร 4 เดือน
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรม 3 หลักสูตร
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผู้นำทางการพยาบาลกับการบริหารโรงพยาบาลให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง โครงการ Smart Purchaser หลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มทักษะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
  วสส.สุพรรณบุรีขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
  สถาบันทันตกรรมขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
  ่ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 และปาฐกถาณัฐ ภมรประวัติครั้งที่ 27
  รพ.เมตตาประชารักษ์ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ส่งประกวดภาพถ่ายและเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุประจำปี 2557
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 2
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รวมพลังพัฒนามาตรฐานวิชาชีพพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 97 ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสมรรถนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุอย่างมืออาชีพ
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่อง
  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง พยาบาลในดวงใจ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 11
  วพบ.สุรินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
  คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ขอเชิญสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
  รพ.เชียงใหม่ราม ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Management of Cerebro & Cardio Vascular Disease
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Prineiples of Health Sciences Researeh Ethics
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22
  รพ.สรรพสิทธิประสงค์ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง บริการโลหิตอย่างปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  รพ.สุโขทัยขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป รุ่นที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
  สภาการพยาบาลประกาศสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รุ่นที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The First Red Cross Red Crescebt International Nursing Conference
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 22
  สมาคมลูกจ้างส่วนาชการแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเสวนาเชิงวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง ผดุงครรภ์แผนไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Updates and Trends in Oral and Maxillofacial Surgery
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินสาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญประชุมหลักสูตรจิตบริการสู่องค์แห่งความสุข ประจำปีงบประมาณ 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิสัญญี ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น (Basic ICD-10)
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 53 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง Rehabilitation in Neurogenic Bladder and Bowel
  รร.การแพทย์แผนไทยจันทนีแจ้งรายละเอียดโครงการที่จะเปิดสอนหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 25
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
  ขอเชิญประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
  แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
  สนง.บ้านเกี้อรักขอเชิญร่วมงานแสดงผลงาน การสร้างเมืองศีล 6
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 Rheumatology Plus
  ขอเชิญเข้าโครงการพัฒนาศัยกภาพผู้สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนไทยเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพ
  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า MU Blue Night รวมใจมหิดล ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2557 เรื่อง สุขภาพไทย สุขภาพอาเซียน
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่อง
  กรมอนามัยขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก 2557
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมขอเชิญอบรม 6 หลักสูตร
  รพ.ทันตกรรมขอเชิญเข้าโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อ How to Use Prefabricated Fiber Post and Resin Composite Core Material
  แจ้งเลื่อนกำหนดการ โครงการอบรมวิชาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี แก่ข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ครั้งที่ 7
  สนง.ป.ป.ช. ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินในงานการพยาบาลอาชีวอนามัย
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ
  ขอเชิญประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 79
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล ครั้งที่ 49
  ม.มหาสารคาม ขอเชิญอบรมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของส่วนราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉินสาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557
  ขอความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรนันทนาการตามแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559
  คณะเทคนิคการแพทย์ มข.ขอเชิญสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การประชุมวิชาการครบรอบ 36 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มข.
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้ารับการอบรม 2 โครงการ
  ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557
  ่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านสำหรับบุคลากรภาครัฐในนส่วนภูมิภาค
  ศูนย์บริการวิชาการ มข.จัดอบรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
  สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี 2557
  วพบ.กองทัพบก ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวทันการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 3 โครงการ
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิวปฏิบัติการหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล ขอเชิญอบรมวิชาการแพทย์ทางเลือก เรื่อง พื้นฐานการฝังเข็ม
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย ขอเชิญอบรมระยะสั้นประจำปี 2557
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 43
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ
  ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรม Practical Outpatient lnsutin therapy
  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Domestic Familiarization Trip
  ขอเชิญประชุมวิชาการวัยรุ่น ครั้งที่ 4 หัวข้อ Dealing With Adolescents in the 21 Century
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research รุ่นที่ 3
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้า เครือข่ายและการจัดการดูแลแผลและออสโตมี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการทางอายุศาสตร์ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
  ขอเชิญประชุมวิชาการสูตินารีเวชส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการความก้าวหน้าในเทคนิคทางกายภาพบำบัด
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2
  รพ.พะเยาขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง โรคผิวหนังและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคผิวหนังในเด็กและผู้ใหญ่
  ่ขอเชิญส่งบทความวิจัยและ หรือเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรม 2 หลักสูตร
  วพบ.สภากาชาดไทยขอเชิญประชุมเรื่อง Crilical Pints in Critical Care
  คณะพยาบาลศาสตร์ มน.รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดลขอเชิญอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health รุ่นที่ 17
  ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6
  ม.มหิดลขอเชิญอบรมระยะยาว ด้านทันตกรรมรากฟันเทียม รุ่นที่ 6
  คณะแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่9
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต
  สถาบันธัญญารักษ์ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 7
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 HA National Forum
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
  ขอเชิญแพทย์เข้าอบรมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตลาดนัดสมุนไพรคุณภาพ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้ารับการอบรม 2 โครงการ
  ขอเชิญสมัครเข้าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาจิตเพื่อพัฒนางาน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Rehabilitation in Neurogenic Bladder and Bowel
  ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 12
  ขอเชิญประชุมวิชาการเกี่ยวกับปัญหาและการดูแลวัยรุ่น ครั้งที่ 4
  ่ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องบันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557
  ขยายเวลารับสมัครฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
  วพบ.สภากาชาดไทยขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง The First Red Cross Red Crescent International
  สถาบันโรคผิวหนังขอเชิญอบรมด้านโรคผิวหนังปี 2557
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสขภาพ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1
  วพบ.ลำปางขอเชิญอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2557
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ
  ม.บูรพาขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบัติทันยุค ครั้งที่ 4
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมเรื่อง รวมพลังยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนักสาธารณสุขสู่สภาการสาธารณสุขชุมชน
  คณะพยาบาลศาสตร์ มศว.ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ครั้งที่ 10
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ขอเชิญประชุมเรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่ 15
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมและกฎหมายของพยาบาลวิชาชีพ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สุขภาพจิตของครอบครัว
  NECTEC ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาวะชุมชน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การสร้างเครือข่ายการดูแลเด็กมะเร็งองค์รวมแบบสหสาขาวิชาชีพ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
  วพบ.ลำปางขอเชิญอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าสัมมนา NIDA Innovative Communication Serminar #1 Creative good Creative marketing
  ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง ดนตรีบำบัด จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ
  รพ.ศรีธัญญาขอเชิญแพทย์เข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
  มอ.ขอเชิญสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ครั้งที่ 12
  ่ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาลไทยในยุคเปลี่ยนผ่านและงานราตรีศรีเชียงรายไหว้สาแม่ฟ้าหลวง
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง การปฏิบัติที่เป็นเลิศตามหักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลทางสุขภาพจิต จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
  วพบ.พะเยาขอเชิญอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและโรคเรื้อรัง
  ม.ศรีปทุมขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mini Human Resource Menagement
  ขอเชิญประชุมวิชาการตลาดนัดความดีสู่การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  วสส.ยะลาขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 โครงการ
  ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่องโอเปอร์ รู้ไว้ไม่ตกเทรนด์
  ขอเชิญประชุมการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านการคิดบวก คิดสร้างสรรค์
  ขอเชิญประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญฝึกอบรม 25 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดเสวนาของสภาวิศวกร
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ ความไม่เป็นธรรมในระบบราชการ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
  วพบ.จักรีรัชขอเชิญประชุมเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
  การอบรมการเพิ่มทักษะการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1
  วพบ.พะเยาขอเชิญประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้าประจำปี 2556
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Acupuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 3
  ขอเชิญอบรมการวิจัยประเมินผลด้านสุขภาพช่องปาก
  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการรังสีเทคนิค รพ.จุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 11
  ขอเชิญฝึกอบรมเรื่อง ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
  ขอเลื่อนกำหนดการจัดทำโครงการฝึกอบรม เทคนิคในการบริหารและการจัดการงาน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร IT AUDIT Masterclass Series 2014
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รวมพลังสร้างต้นแบบเยี่ยมบ้าน ขับเคลื่อนนโยบาย
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2
  ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Korea and the ASEAN Community Opportunity and Challenge
  ขอเชิญอบรมพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 36
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการเตรียมพร้อมกาเรกษียณอายุ จำนวน 3 รุ่น
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 10
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
  วพบ.ลำปางขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง 36 ปี ฝ้ายคำสัมพันธ์
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบูรณาการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดนานาชาติ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง เซรุ่มรักษาพิษงูและภาวะพิษที่พบบ่อย
  ขอเชิญประชุมเรื่อง Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 1
  ขอเชิญประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินสำหรับแพทย์และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  สถานบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่งขอเชิญอบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดถัย รพช.
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Common Pediatric Infectious Deseases and Preventive Medicine
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง มาตรฐานการ(นัก)ประเมิน เข็มทิศสู่การพัฒนา
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมการเกษียณอายุ ในหัวข้อ คุณค่าของผู้สูงวัย ในวัยเกษียณ
  วพบ.นนทบุรีขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลแบบองค์รวมสำหรับผู้ป่วยเอชไอวี
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญอบรมระยะสั้น สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ประจำปี 2556
  บ.พิค เทรนนิ่ง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 10 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการระยะสั้นทางโลหิตวิทยา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง Pharmaceutical Medicine
  กรมอนามัยขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Caries Control Throughout Life in Asia
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 4 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศภายใต้ชื่องาน สร้างอนาคตไทย 2020
  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สมรรถนะทางวัฒนธรรมในระบบสุขภาพ องค์ความรู้
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่อง บันทึกทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้ใช้บริการ
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทันตสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร 1 ปี
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการ จพง.ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557
  วพบ.กองทัพบกขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Food Nutrition and Health Promotion for Brain
  รพ.ศรีนครินทร์ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผุ้ป่วยโรคหลอดเลือกสมอง
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ
  รพ.สุโขทัยขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 96
  สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากขอเชิญทันตแพทย์่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
  วัดต๋ำม่อนขอเชิญร่วมโครงการ คนติดดิน ใจติดธรรม
  วพบ.พระพุทธบาทขอส่งแผนจัดประชุมอบรมระยะสั้น การอบรมเฉพาะทาง
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าอบรมวิชาการ 3 โครงการ
  สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่งขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย รพช.
  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรม 9 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียน
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร รุ่นที่
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Asian Oceanic Congress of Obstetrics and Gynaecology
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการ จพง.ทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2557
  ขอเชิญอบรมโรคผิดหนังระยสั้น ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญอบรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จากวิถีปฏิบัติ สู่งานวิชาการ
  ม.มหิดลรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 42
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนางานทันตสาธารณสุข จากวิถีปฏิบัติ สู่งานวิชาการ
  ขอเชิญเข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2558
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการจัดการบริการทางการแพทย์เพื่อคุณภาพการดูแลรักษาประชาชนไทย
  ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญอบรมวิชาการระยะสั้นเรื่อง Rheumatology for the Non-Rheumatologist ครั้งที่ 13
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบริบาลปริกำเนิดในยุคประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กประจำปี 2556
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 14
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29
  สถาบันทรัพยากรมนุษย์ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารสายงาน
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป หลักสูตร 3 ปี
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ 6
  ศูนย์บริการวิชาการ มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าอบรมในหัวข้อ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีสถาบันโรคผิวหนัง
  ม.มหิดลขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2556
  ศูนย์บริการวิชาการ มข.ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 7 หลักสูตร
  สป.สธ.ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการและกิจกรรมมุทิตาจิตพยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เวชพันธุศาสตร์
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13
  ขอเลื่อนกำหนดการจัดอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2556
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการครบรอบ 50 ปี
  วสส.ยะลาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
  มอ.ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบเชิงปริมาณ ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม AMTT Symposium
  ขอเชิญอบรมวิชาการระยะสั้วเรื่อง Rheumatology for the Non Rheumatologist ครั้งที่ 13
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ดีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 11
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติตติยทศวรรษ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมวิชาการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ขอเชิญสัมมนาพิเศษเรื่อง กาวสู่ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ รุ่น 54
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง Advances in Arthritis Autoimmune Meeting ครั้งที่ 1
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อเนื่องเรื่อง งานปริทันต์ ทำกันอย่างไร รุ่นที่ 9
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรมวิชาการ 2 โครงการ
  สถาบันทันตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ
  ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม AMTT Symposium
  วพบ.เพชรบุรีขอเชิญเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2556
  แจ้งเลื่อนกำหนดสิ้นสุดการลงทะเบียนประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง National Forum on Birth defects and Disabilities
  กลุ่มวิจัยเฉพาะทางเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ มข.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์ ครั้งที่ 3
  มอ.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง PSU Dental Orchestra
  ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ 32
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้คู่คุณธรรม ยุคใหม่ของการบริหารสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติเรื่อง Nursing Outcomes & Engagement for Quality
  ขอเปลี่ยนแปลงวันทีอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  การอบรมพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวและงานวิจัยด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเรื่อง เวชศาสตร์ครอบครัวก้าวหน้า เพื่อบุคลากรด้านปฐมภูมทิในยุค AEC
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ขอเชิญอบรมหลักสูตรโภชนาการต้านโรคมะเร็งและโภชนบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฟื้นฟูหัวใจในชุมชน
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ลูกจ้างประจำในสังกัดเข้าร่วมประชุม
  ขอเชิญประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง Esthetics The Reflection of Function
  ขอเชิญอบรมเรื่องดีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 11
  สถาบันฝึกอบรมเก้าเก้าเทรนนิ่งประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน สิงหาคม 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญประชุมระดับชาติ เพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 4
  ขอเชิญประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้ในจการประเมินคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยตนเอง
  การอบรมเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานราชการเรื่อง ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำเหน็จรายเดือน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง แนวรบสุขภาพ พรมแกนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน
  รพ.นพรัตน์ราชธานีขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการล้างตัวรับอุบัติภัยสารเคมีและรังสี
  สนง.ศาลปกครองส่งปฏิทินการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2557
  ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 ปีงบประมาณ 2556
  คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการและสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ 8
  รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติขอเชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลครั้งที่ 6 ประจำปี
  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 24
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง Challenges in Pediatr
  รพ.หาดใหญ่ขอเชิญอบรมเรื่อง Varieties of oral surgery out patient cases
  ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Challenges in Endodonti
  ขอเชิญประชุมวิาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14
  สป.กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัย
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน คร้้งที่ 10
  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขอเชิญประชุมประจำปีของ FIRST
  สถาบันทันตกรรมจัดโครงการประชุมวิชาการทันตกรรม กรมการแพทย์ ประจำปี 2556
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  มข.วิทยาเขตปัตตานีจัดอบรม 3 หลักสูตร
  ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 5
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง Health Promotion for AEC
  คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไ
  คณะแพทยศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2556
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการ Acupunctlure Forum 2013
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญอบรมเรื่อง การพัฒนาความคิดเพื่อพิชิตความสำเร็จ
  กรมอนามัยขอเชิญอบรมเรื่อง การเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก 2556
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ ดัชนีประเมินสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม
  มข.ขอเชิญประชุมเรื่อง 25 ปีแห่งการสร้างองค์ความรู้สู่เส้นทางการประยุกต์ใช้สถานกา
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรและสัมมนาผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำปี
  สถาบันราชานุกูล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญระชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
  สำนักการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญอบรมวิชาการ 5 หลักสูตร
  สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดลขอเชิญอบรมเรื่อง พยาบาลผู้ประสานงานด้านการดูแลผู้บาดเจ็บ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ บวร สานรักสามวัย สานใจใกล้ธรรม
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื่อง Healthy Work Healthy Nurses Healthier
  สถาบันประสาทวิทยาขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  วสส.ชลบุรีขอเชิญอบรมการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง รุ่นที่ 4
  มศว.ขอเชิญประชุมเรื่องการรักษาพยาบาลขั้นต้นในการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ดัชนีประเมินสุขภาพของประชากรแบบองค์รวม
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่องการจัดการและการดูแลผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมอง
  รพ.รามาธิบดีจัดประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติ การจัดการดูแลผู้ป่วยในหน่วยบริการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 13 ปี 2556
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการผู้ช่วยทันตแพทย์
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพ และการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที
  ขอเชิญอบรมวิชาการเกี่ยวกับสมองเสื่อม
  ขอเชิญประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขนาน
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ครั้งที่ 6
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง M A D in sleep apnea
  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขอเชิญอบรมเรื่อง Contemporary Restoration
  รพ.สุโขทัยจัดอบรมระยะสั้น สาขาทันตกรรมทั่วไป
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
  ศูนย์สิรินธรเสพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ เรื่อง การรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
  ม.มหาสารคามจัดอบรม 2 หลักสูตร
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  วพบ.เชียงใหม่ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินประจำปี 2556
  ขอเชิญอบรมเรื่องการรักษาโรคเรื้อรังด้วยคัมภีร์เน่ยจิง
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ทันตเวชศาสตร์การนอนหลับ ศาสตร์ใหม่ที่ทันตแพทย์ไทยควรรู
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการของเชื้อปรสิตหนอนพยาธิจา
  ขอเชิญประชุมวิชาการครั่้งที่ 52 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง อนาคตของผู้บริหารและผู้นำทางการพยาบาล
  สป.สธ.ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญประชุมเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน
  ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศและต่างประเทศ
  วพบ.นครราชสีมาขอเชิญอบรมเรื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง ประชากรและสังคม 2556
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 36
  สปสช.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Family Medicine in Diversity เวชศาสตร์ครอบครัวในบ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Pain ปวดหัว แต่อย่าเพิ่มปวดใจ
  ชมรมแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัวขอเชิญประชุมวิชาการชมรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี
  คณะแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 14
  สมาคมรูมาติซั่มแห่งประเทศไทยจัด Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist
  ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ EMWC 2013
  ขอเชิญประชุมวิชาการความสำเร็จใจการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2556
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องโรคจากสารพิษและการป้องกันประจำปี 2556
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นส
  การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21
  วพบ.พระปกเกล้า ขอเชิญประชุมเรื่อง ปรับกระบวนทัศน์ จัดกระบวนงาน เตรียมการสู่อาเซี
  ขอเชิญแพทย์เข้าร่วม Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist
  ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทา
  วพบ.ลำปางขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบริการพยาบาลที่ดีภายใต้การเข้าสู่ประชาคมอา
  สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2556 ครั้งที่ 17
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการผลักดัน MDGs สู่ Healthy Thailand by 2015
  สถาบันธัญญารักษ์ขอเชิญอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 6
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง Challenging in Pediatrics
  รพ.หาดใหญ่ขอเชิญประชุมวิชาการสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ปี 56
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง เซลล์บำบัดเบื้องต้น ครั้งที่ 2
  รพ.เชียงใหม่รามขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Holistic Approach in Stroke Management
  วพบ.พะเยารับสมัครอบรมพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง
  มน.ขอเชิญสัมมนาเรื่อง Bioequivalence & Basic Evaluation of Bioequivalence Studie
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทันตสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการพยาบาบชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2556
  มน.ขอเชิญประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3
  ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 11
  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 95
  กรมอนามัยขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก
  ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยรับสมัคร CaseMix Facilitator
  ขอเชิญร่วมเสาวนาเรื่อง ความพร้อมและโอกาสในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์เพื่อรองรับ ACE
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Analysis and Sclentific Writing Workshop
  ขอเชิญประชุมวิชาการโรคไข้เลือดออกนานาชาติ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการเรื่อง นักบริหารระบบริการสุขภาพไทย ความท้าทายสู่ประชาคมอาเซีย
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน สำหรับทีมควบคุมโรคอำเภอ จังหวัด
  วพบ.กรุงเทพขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น ปี 56 3 หลักสูตร
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 เรื่อง ประชากรและสังคม 2556
  ขอเชิญประชุมเรื่อง บทบาทพยาบาลยาเสพติดไทย ขับเคลื่อนเครือข่ายสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง แนวทางการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พรมแดนใหม่ของการบริหารการพัฒนา
  สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  วสส.ชลบุรี ขอเชิญประชุมเรื่อง บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง Rheumatic Diseases for General Practitoners
  สมาคมอีเลิร์นนิงขอเชิญสัมมนาเชิงวิชาการครั้งที่ 5
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญสัมมนาเรื่อง Infection Control in The Era of Healthcare Q
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านเวชระเบียนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญอบรมสารสนเทศภาพทางการแพทย์สำหรับนักรังสีเทคนิค
  ขอเชิญอบรมการประเมินพยาธิสภาพในภาพรังสีสำหรับรังสีเทคนิค รุ่นที่ 3
  สมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 12
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ.สำหรับแพทย์ พยาบาล
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน
  วพบ.พะเยาขอเชิญอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 12
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน
  ขอเชิญสมัมนาโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรด้านการพยาบาล
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพยาบาลกู้ชีพ
  สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอเชิญประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจั
  วพบ.นนทบุรีขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญสัมมนาเรื่องการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่การบริหารกิจการที่ด
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม
  รพ.เชียงรายฯ ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ครั้งที่ 8
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสือสิ่งพิมพ์องค์กร อย่างมืออาชีพ
  รพ.ขอนแก่นขอเชิญประชุมเรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สร้างสื่อ 3 มิติ
  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมประจำปีครั้งที่ 28
  ขอเชิญอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6
  ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องสมดุลโครงสร้างร่างกายในเด็ก
  ขอเชิญประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชนและ
  ขอเชิญประชุมสมัชชานานาชาติเรื่องโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11
  การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสู่สากล
  ขอเชิญประชุมเรื่อง Interdisciplinary Approach in Pediatric Critical Care
  มน.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
  ขอเชิญเข้าอบรมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต 7 วัน
  กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
  คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ขอเชิญประชุมเรื่อง การพยาบาลกับการตอบสนองความต้องการผู้ร
  ขอเชิญอบรมวิชาการเพื่อเสริมสร้าบสุขภาพดี
  วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จักรีรัช ขอเชิญประชุมเรื่องสุขภาพดีวิถีไทย
  สถาบันราชานุกูล ขอเชิญอบรมปฏิบัติการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทยพัฒนาสู่ AEC
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นเรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขประยุกต์ ครั้งที่ 4
  ขอเชิญอบรมเรื่องการเตรียมพยาบาลสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
  ขอเชิญอบรมเรื่อง แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้แก่พยาบาลวิชาชีพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าประกวดเรื่อง พัฒนาบริการพยาบาลเยี่ยมบ้าน
  ขอเชิญประชุมเรื่อง พัฒนาการบริการพยาบาลปฐมภูมิ การเยี่ยมบ้าน
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญเข้าอบรม 2 โครงการ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการพัฒนาการเขียนโครงการวิจัย
  ขอเชิญอบรมด้านโรคผิวหนัง งบประมาณ 2556
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมเรื้อง การประเมินสมรรถนะวิชาชีพการพยาบาลด้วย
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเชิญประชุมเรื่อง การฟื้นฟูวิชาการด้านเซลล์วิทยา
  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2556
  ขอเชิญประชุมเครือข่ายพยาบาลชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนรายภาค ปี 56
  มน.ร่วมกับ United Nations University ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไต
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
  อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556
  ขอเชิญอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร ทำดีเพื่อแผ่นดิน
  ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.ขอเชิญอบรมวิชาการ 5 โครงการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการเรื่อง ยา การจัดหาไม่ยากอย่างที่คิด
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียน
  มน.ขอเชิญสัมมนาเรื่อง บริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายก
  มน.ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Pharmacokinetic-Pharmacodynamic Data Analys
  มน.ขอเชิญประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 2
  ขอเชิญประชุมเรื้อง 4 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ วสส.พิษณุโลก
  ขอเชิญเสวนาวิชาการเรื่อง ทิศทางการลงทุนกับมิติใหม่่ของเศรษฐกิจไทยในปี 2556
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กฎหมาย และจริยธรรมในการจัดการงานเภสัชกรรม
  รพ.สุโขทัยขอเชิญประชุมเรื่อง What is New in Restorative Dentistry
  ชมรมพยาบาลเบาหวานแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบการควบคุมภายในเชิงคุณภาพ
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 8
  มข.รับสมัครเข้าศึกษา สาขาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
  ขอเชิญประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 8
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง สร้างสมดุลชีวิต พิชิตเบาหวาน
  ขอเชิญอบรมเรื่องรหัสยามาตรฐานสากลและระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
  วสส.ยะลาขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พัฒนาสุขภาพชุมชนและนำเสนอผลงานระดับชาติ ปี 56
  สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญสมัครเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมการพัฒนาบุคลากรเรื่อง การรักษาคลองรากฟันกรามแท้ รุ่นที่ 7
  ขอเชิญประชุมเรื่องบทเรียนเล่มใหญ่จากภัยพิบัติสู่การจัดการภาวะสุขภาพดียั่งยืน
  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ปี 5
  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35
  ก.พ.ร.รับสมัคร่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
  ขอเชิญเข้าอบรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2556
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556
  วสส.พิษณุโลกขอเชิญประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ
  มน.ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ รุ่นที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราชประจำปี 56
  สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงขอเชิญประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญอบรมการพัฒนาทีมสนับสนุนงานเลขานุการสำหรับผู้บริหารของส่วนภูมิภาค
  ม.แม่ฟ้าหลวงขอเชิญอบรมหลักสูตรเทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ
  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีพขั้นสูง
  วพบ.กรุงเทพ ขอเชิญประชุมเรื่อง เกาะกระแส ตามติด วงจรพยาบาลไทยสู่เวที ASEAN
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอเชิญอบรมเรื่อง สมดุลโครงสร้างร่างกายในเด็ก รุ
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีขอเชิญอบรมเรื่อง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ รุ่น
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสต์ นรีเวชวิทยา
  ขอเชิญพยาบาลอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 2
  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน TU Law Open House 2012
  กรมสุขภาพจิตขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญประชุมโครงการเส้นทางเดินของนักสาธารณสุข ก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
  ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาตร์ ครั้งที่ 22
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญแพทย์
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 23
  ม.แม่โจ้ขอเชิญอบรมเรื่อง สร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมเพื่อเตรียมตนเข้าสู่ประชาคมอาเซ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนักบริหารสาธารณสุข ครั้งที่ 9
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความงามตามธรรมชาติและสุขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ความงาม
  วพบ.พระพุทธบาทขอเชิญประชุมวิชาการ ครบรอบ 31 ปี
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบาดวิทยาประยุกต์ ครั้งที่ 29
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ
  ขอเชิญประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21
  ขอเชิญอบรมเรื่อง เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ
  ขอเชิญอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมเรื่อง การบริหารจัดการสมัยใหม่
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางคลินิกกับผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติก
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  สถาบันพัฒนศาสตร์ขอเชิญฝึกอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมเรื่องพยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างของอาเซียนบวก
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 11
  สำนักการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญฝึกอบรม 7 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง การฟื้นคืนชีพขั้นสูง
  ขอเชิญวิชาการเรื่อง Cardiac Network Forum ครั้งที่ 5
  ขอเชิญประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการนวด
  ขอเชิญประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21
  ขอเชิญอบรมเรื่อง ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
  ขอเชิญประชุมวิชาการตลาดนัดความดี การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการครบรอบ 50ปี
  รพ.ตำรวจขอเชิญประชุมเรื่อง Hospital Impact of Mass Casualty Incident
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนัง
  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเนื่องจากสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ครั้
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง รุ่นที่
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งการประเมินเพื่อพัฒนาชีวิต
  ศิริราชพยาบาลขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Challenges and Innovations in Pediatrics
  วพบ.กรุงเทพขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง 2 หลักสูตร
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Case Approach and Mangement of Common
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทพยาบาล เพื่อชุมชนสุขภาพดีเข้าถึงได้
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธาร
  ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น ปี 55
  มข.ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการภับพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
  มศว.ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
  วพบ.พะเยาขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า ประจำปี 55
  ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ
  มูลนิธิพัฒนาข้าราชการขอเชิญอบรมผู้เนำยุคใหม่
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่มศักยภาพงานทันตสาธารณสุขในชุมชน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางของ TQM
  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาล้านนา หลักสูตรนาตอัตลักษณ์พื้นบ้านล้านนา
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ Health Equity in Asia
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง ผลกระทบต่อบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดลขอเชิญเข้าอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาล ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  ขอเชิญประชุมวิชาการหัวข้อ จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
  ขอเชิญทันตแพทย์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมวิชาการทันตกรรมรากเทียมนานาชาติ ครั้งที่ 2
  ขอเชิญประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็ก
  รพ.สุโขทัยขอเชิญทันตแพทย์อบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป
  วพบ.นครราชสีมา ขอเชิญอบรมเรื่อง พยาบาลกับการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุ
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
  สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมแพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิต
  มข.จัดอบรม 6 หลักสูตร
  สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ขอเชิญอบรมประจำปีงบประมาณ 2556
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมเรื่อง ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผู้นำการจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสมาชิกสภาการพยาบาล ประจำปี 2555
  ขอเชิญแพทย์เข้ารับการอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ 31
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์ทางการพยาบาลสู่การแข่งขันระดับสากล
  รพ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญประชุมวิชาการ มหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความพร้อมนักสาธารณสุขก้าวสู่ผู้ประกอบวิชาชีพ
  มข. ขอเชิญ่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555
  คณะสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล ขอเชิญประชุมวิชาการ ปี 56
  ขอเชิญอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นสาขาทันตกรรมทั่วไป
  ขอเชิญประชุมให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากประเทศไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Management of Unerupted Teeth
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง ก๊าชชีวภาพสู่คำตอบและทางออกกู้วิกฤตพลังงานไทย
  ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญอบรมเรื่อง สหภาพยุโรปกับประเด็นด้า
  สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุม AMTT Symposium
  สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 255
  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี
  ขอเชิญ จพง.ทันตสาธารณสุขประชุมเรื่อง เพิ่มคุณภาพ เน้นความปลอดภัยในการดูแลรักษาเค
  ขอเชิญฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ม.หัวเฉียวขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Blood cell identification
  ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 13
  ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง Two day northern cardiac network conference
  ขอเชิญประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 56
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมวิชาการ การบันทึกทางการพยาบาลในทศวรรษหน้า
  ขอเชิญฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศปริภูมิด้วย Quantum GIS
  สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
  ขอเชิญประชุมการดูแลรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  ขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข หัวข้อ การให้บริการให้บริการสาธารณสุขในยุ
  สมาคมรูมาติสซั่มขอเชิญอบรมระยะสั้น ครั้งที่ 12
  ขอเชิญประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  ม.บูรพา ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทางตา
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Optimal Nursing Practice in Medicine Toward to Excelle
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 3 โครงการ
  มศว.ขอเชิญประชุมเรื่อง การรักษาพยาบาลขั้นต้นในกรให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไรให้ได้ประโยชน์และยั่งยืน
  รับสมัครสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค ระดับกลาง ประจำปี 2555
  สมาคมอัลตร้าซาวด์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมวิชาการครั้งที่ 2
  รับสมัครสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพผู้ให้รหัสโรค ระดับกลาง ประจำปี 2555
  ขอเชิญร่วมงานมหากรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.ขอเชิญประชุมวิชาการ 2 โครงการ
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเวชศาสตร์ทหารภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 2
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก
  รพ.พระมงกูฎเกล้าขอเชิญประชุมเรื่อง Optimal Nursing Practice in Medicine Toward t
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี
  ขอเชิญประชุมวิชาการรประจำปีกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน
  ขอขยายเวลาลงทะเบียนการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่
  สป.สธ.ขอเชิญประชุมวิชาการ
  มอ.ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานใ
  ขอเชิญอบรมระยะสั้น ทันตสาธารณสุข ปี 2555
  มข. ขอเชิญ่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2555
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ รพ.เพื่อสังเคราะห์โ
  วพบ.พิษณุโลกขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 55
  มช.ขอเชิญประชุมเรื่อง ภาคีวิจัยล้านนาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  วพบ.นครสวรรค์ขอเชิญประชุมวิชาการและร่วมงานราตรีสีขาว
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Basic ICD-10
  วพบ.อุตรดิตถ์ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี 55
  วพบ.ลำปางขอเชิญอบรมวิจัยเพื่อพัฒนางาน
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง จิตตภาวนากับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน
  ขอเชิญอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาสำหรับวิสัญญีพยาบาล
  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 76
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง MOPH-TITC H lnternation Forum 2012
  ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการเรื่อง New Adhesive Technology Single Bond Universal
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดอบรม 5 หลักสูตร
  ขอเชิญฝึกอบรมศิลปะการพูดในที่ชุมชน
  ขอเชิญประชุมถ่ายทอดแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตอุทักภัย
  ขอเชิญอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ฉบับที่ 2011
  ขอเชิญแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือดครั้งที่ 35
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่นที่ 10
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตอุทักภัย
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  ขอเชิญประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญประชุมเรื่อง ความท้าทายทางวิชาชีพพยาบาล ในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 58
  วสส.ยะลาขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
  ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 5
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดโอกาสสู่อาเซียน ความท้าทายใหม่ทางวิชาชีพ วิศวกรรม และวิช
  มข.ขอเชิญประชุมวิชาการ Laser in Dentistry Integrated Fundamental and Research
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์เพื่อความเป็นเลิศ
  ขอเชิญประชุมเวที รพ.สต.ระดับชาติ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ปี 55
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการมีเดียทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 3
  การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 55
  ขอเชิญอบรมการเสริมสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ขอเชิญ่เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 51
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ ASTHMA AND COPD FOR HEALTHCARE WORKERS
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Tertiary Dental Care in Patients with Disability
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการสำหรับผู้ช่วยทันตแพทย์
  ขอเชิญประชุมวิชาการทันตแพทย์
  ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร
  ขอเชิญทันตแพทย์งานศัลยกรรมช่องปาก ทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเด่น และขอเชิญเข้าร่วมประชุม
  ขอเชิญประชุมวิชาการ Geo Trop 2012
  ขอเชิญสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ปี 55
  ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปีกุมารเวชศาสตร์
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 12
  ขอเชิญอบรมกาาตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องสไปโรเมตรีย์
  ขอเชิญอบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข
  เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติทั่วไป การรักษาโรคเบื้องต้น รุ่นที่ 10
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ผู้นำพยาบาลก้าวหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับผู้บริหาร
  ขอเชิญประชุมเวทีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 9
  ขอเชิญอบรมวิชาการเรื่อง แมคโคไบโอติกส์ อาหารเพื่อป้องกันและรักษาโรค
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกุมารแพทย์สุขภาพวัยรุ่นสัญจร ปี 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 10
  ขอเชิญอบรมระยะสั้น เรื่อง Challenging in Pediatrics
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวตามรอยพระบาทที่มุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์การแพทย์และ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 43
  ขออนุมัติให้ข้าราชการในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14
  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
  ขอเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการการแพทย์ทางเลือก
  การอบรมหลักสูตร การใช้ตำรับยาจีนที่ใช่้บ่อยในประเทศไทย
  การจัดประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 5
  ขอเชิญประชุมโครงการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ประจำปี 2554
  โครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 55
  การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเอเชียกลางของสมาคมแพทย์สากล ครั้งที่ 6
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ สุขภาวะกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลก
  ขอเชิญประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 18
  ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
  กรมการแพทย์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาผู้สูงอายุ
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่องคุณภาพการพยาบาลระดับองค์กรและหน่วยงาน
  รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 30 ทุ
  มช.ขอเชิญประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 13
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและร่วมงานคือนสู่เหย้า ราชพฤกษ์สัมพันธ์ 2555
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง Trends and Innovations in Chronic Illness
  ศูนย์สิรินธรจัดอบรม 5 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการ Seminar in Head Neck and Breast Surgery ครั้งที่ 6
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมประจำปีงบประมาณ 2555
  NIDA จัดอบรม 11 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกในการบริบาลสุขภ
  มช.จัดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 3
  ขอเชิญประชุมเรื่อง จากหลักฐานเชิงประจักษ์ การสร้างสรรค์การปฏิบัติพยาบาล
  ม.พะเยาขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติด้านเภสัชศาสตร์สังคม
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านฟิล์มโรคปอดนิวโมโคนิโอซิสตามมาตรฐานองค์การแรงงาน
  สถาบันราชานุกูลขอเชิญเข้าร่วมอบรม 16 หลักสูตร
  วพบ.กองทับบกขอเชิญประชุมเรื่อง หยุดไวรัสตับอักเสบบี ต้านภัยมะเร็งตับ
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 15
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรขอเชิญประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 ปี 55
  ขอเชิญอบรมการดูแลหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ Natpro 4
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ควบคุมน้ำหนักอย่างไรในวัยทำงาน
  NIDA จัดอบรม 8 หลักสูตร ว.90
  NIDA จัดอบรมเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
  ขอเชิญประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง การบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
  คณะพยาบาศาสตร์ มช.จัดอบรม 2 หลักสูตร ว 270
  ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคคลทั่วไป
  จุฬาฯ ขอเชิญสัมมนาเรื่อง หลุมพรางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและวัฒนธรรมธุรกิจ
  มสธ.จัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร 7 วัน
  ขอเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  ขอเชิญดประชุมเรื่อง บริการการพยาบาลภายใต้สถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชาวิชาการนานาชาติ
  ขอเชิญประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 12
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประจำปี 55
  ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง
  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีรับสมัครศึกษาอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติและการพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าอบรมความรู้ด้านการให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดและหัตถการเบื้องต้น
  กรมควบคุมโรคให้ทุนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดลจัดอบรมระยะสั้น 2 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติพยาบาลชุมชน ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมเรื่อง รูปแบบการดุแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล
  ขอเชิญประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  ขอเชิญอบรมระยะสั้น โครงการอบรมบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญเข้ารับการอบรม 9 หลักสูตร
  วสส.ตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยแก่บุคลากรด้านสุขภาพ
  ขอเชิญแพทย์ประชุมหลักสูตรทันตกรรมเด็ก
  จุฬาฯ ขอเชิญประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 34
  ขอเชิญสัมมนาระดับชาติการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลครั้งที่ 9
  สถาบันบำราศนราดูรขอเชิญอบรมเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
  คณะทันแพทยศาสตร์ มช.จัดประชุมเรื่อง หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก
  รพ.รามาธิบดี ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดประชุม Complementary with Holistic care
  วสส.ชลบุรีจัดประชุมวิชาการเรื่อง บุคลากรสาธารณสุขไทยบริการด้วยหัวใจเทิดไท้องค์รา
  ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8
  ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี ม.ธรรมศาสตร์
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ Human Being and Art of Healing
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป รุ่นที่ 9
  ม.หัวเฉียวจัดประชุมเรื่อง การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางห้องปฏิบัติการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อโปรโตซัวในลำไส้
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเชิญประชุมเรื่อง การฟื้นฟูวิชาการด้านเซลล์วิทยา
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดประชุมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพื่อการควบคุมการติดเชื้
  สมาคมนักวิจัยขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ม.มหิดลจัดประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์
  ขอเชิญสัมมนา Pedagogical Medical Conference
  สถาบันพระบรมราชชนกจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
  ขอเชิญอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
  ขอเชิญประชุมวิชาการสหสาขาวิทยาเอนโดดอนต์ ปริทันต์และทันตกรรมประดิษฐ์
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการทันตาภิบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลนานาชาติ
  ขอเชิญอบรมข้าราชการบรรจุใหม่และหลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
  ขอเชิญอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 7
  การอบรมระยะสั้น เรื่องโรคผิวหนัง ครั้งที่ 32
  ขอเชิญประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 4
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Research Zone
  ขอเชิญประชุมวิชาการ HPH Winter School 2012
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
  ขอเชิญอบรมโรคเขตร้อนและการพัฒนางานด้านการวิจัย R2R
  ขอเชิญอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น
  ขอเชิญสัมมนาเรื่อง กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันแ
  สป.สธ ร่วมกับรพ.วชิระภูเก็ตขอเชิญประชุมวิชาการ
  วสส.ตรังขอเชิญอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม
  วสส.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการด้านสาธารณสุข
  รพ.ราชวิถีจัดประชุมวิชาการเรื่อง 2555 การเตรียมความพร้อมเมื่อภัยพิบัติมาเยือน
  สถาบันพระบรมราชชนกจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
  รพ.พระศรีมหาโพธิ์จัดอบรมการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 5
  ขอเชิญสมัครสอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลจิตเวช ประจำปี 2555
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิกฤติโลก วิกฤติสาธารณภัย EMS
  ม.สงขลานครินทร์ จัดอบรม 3 หลักสูตร
  วสส.พิษณุโลกจัดอบรมด้านการแพทย์แผนไทยและโภชนาการ
  สมาคมการสร้างภาพระดับโมเลกุล แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ
  ม.เทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 42
  สสจ.เชียงใหม่จัดประชุมการพัฒนาระบบการบริหารการพยาบาลใน รพช.
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมด้านโรคผิวหนัง ปี 2555
  ขอเชิญอบรมโครงการสาธารณสุขยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยหัวใจคุณธรรม
  ม.ธรรมศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ UCEC 2012
  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจัดอบรมวิชาการระยะสั้น
  รพ.ศรีธัญญาจัดอบรมแพทย์ แขนงสุขภาพจิตชุมชน
  ม.ธรรมศาสตร์จัดอบรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ 5 หลักสูตร
  สน.การแพทย์ทางเลือกจัดฝึกอบรมประจำปี 55 2 หลักสูตร
  สรพ.จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปี 2555
  ขอเชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและศิลปะบำบัด
  สำนักการพยาบาลขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการพยาบาล
  ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  ขอเชิญอบรมสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต รุ่นที่ 14
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง คิดบวก คิดสร้างสรรค์ ปี 55
  ขอเลื่อนการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 14
  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ จัดประชุมวิชาการ
  ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร
  การเลือนประชุมวิชาการ Pediatrics & Obstetrics-Gynecology Annual Meeting 2011
  รพ.จุฬาฯ แจ้งเลื่อนการจัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิชาการ Reproductive Health Conterence and FIGO J
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดอบรม 2 โครงการ
  วพบ.ชลบุรี จัดประชุมเรื่อง ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยหัวใจความเ
  สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับ รพ.กาฬสินธุ์ขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญอบรมยุทธศาสตร์การทำงานให่้มีประสิทธิภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการก้าวทันการจัดการและการรักษาโรคสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ
  ขอเชิญอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 10
  ขอเชิญอบรมวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลที่จะเตรียมสอบเป็นผู้ปฏิบัติการขั้นสูง
  ขอเชิญอบรมวิสัญญีพยาบาลและพยาบาลที่จะเตรียมสอบเป็นผู้ปฏิบัติการขั้นสูง
  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลรักษาทางสูตินารีเวชพื้นฐานที
  สถาบันพระบรมราชชนกขอเชิญอบรมเรื่อง ความรู้สู่ความสุขช่วงสุดท้ายของชีวิต
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรทันตสารสนเทศศาสตร์
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระบบรักษาความปลอดภัยแบบองค์รวม
  ขอเชิญประชุมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามตำแหน่งการบาดเจ็บ ครั้งที่ 3
  ขอเชิญประชุมวิชาการในหัวข้อ อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตกประเทศไทย
  ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
  คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดประชุมวิชาการมหกรรมคุณภาพ
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  ขอเชิญประชุมวิชาการการบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
  ม.เกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรม 21 หลักสูตร
  ขอเชิญ่เข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนาการ 54
  มข.จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ม.ธรรมศาสตร์จัดฝึกอบรม 3 โครงการ
  ขอเชิญประชุมวิชาการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่14
  ขอเชิญประชุมวิชาการจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ครั้งที่ 15
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Infusion Pump Care
  คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดอบรมทันตกรรมหัตถการชั้นสูง
  ขอเชิญอบรมเทคนิค ทักษะการทำงานกับเด็กเยาวชนและครอบครัว
  คณะพยาบาลศาสตร์ มช.จัดอบรม 3 หลักสูตร
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
  สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรจัดการประชุมวิชาการ
  ชมรมพยาบาลการดูแลแบบผสมผสานและการบำบัดทางเลือกจัดประชุมวิชาการ
  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมงานแนะนำหลักสูตร OPEN HOUSE
  สถาบันพัฒนศาสตร์จัดอบรม 3 หลักสูตร
  NIDAจัดอบรม 2 หลักสูตร
  มช.ขอเชิญเข้ารับการอบรมส 2 หลักสูตร
  วพบ.นนทบุรีจัดอบรมพยาบาลเฉพาะทาง
  ขอเชิญเข้าอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฉุกเฉิน รุ่นที่ 3
  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมจัดอบรม 8 หลักสูตร
  สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 21
  รพ.รามาธิบดีขอเชิญอบรมวิชาการ 2 หลักสูตร
  สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจัดอบรม 12 หลักสูตร
  สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  สมาคมเวชสารสนเทศไทยจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 20
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมและประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ
  แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รพ.สต.
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2
  ขอเชิญร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3
  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน Lanna Health Fair 2011
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 11
  การอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 12
  ขอเชิญประชุมเรื่อง Reproductive Health Conference FIGO Joint
  ขอเชิญอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
  ขอเชิญอบรมการควบคุมบำรุงรักษาระบบประปา
  วสส.ยะลา ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการวิจัยชุมชนสู่ตำบลสุขภาวะ
  มข.ขอนแก่นขอเชิญประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6
  จุฬาฯ จัดอบรมโรคผิวหนังระยะสั้น ประจำปี 2554
  ขอเชิญสมัครอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน
  ม.แม่ฟ้าหลวงจัดอบรมความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
  มศว.รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ม.ธรรมศาสตร์จัดฝึกอบรมประจำเดือน กย.54 12 หลักสูตร
  มช.ขอเชิญอบรมการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค
  ม.ธรรมศาสตร์ขอเชิญประชุมนานาชาติ UCEC 2012
  ม.ธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลทั่วไปอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
  นิด้าจัดอบรม 11 หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมวิชาการสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1
  รพ.ภูมิพลอดุลยเดชจัดประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์
  มช.จัดอบรมเรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เปิดรับผู้สมัครเพื่อไปศึกษาดูงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนปร
  ขอเชิญอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการระยะยาวด้านทันตกรรมรากฟันเทียม
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตหลักสูตร 7 วัน
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยชุมชน ครั้งที่ 29
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแพทย์และพยาบาล
  สมาคมนักวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หลักสูตร
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ
  ขอเชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ ๑๑
  ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชม.
  ขอเชิญประชุมสังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ ๑
  ขยายเวลารับสมัครการสัมมนาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ ๖
  โรงเรียนการแพทยืแผนไทยจันทนีจัดอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
  ขอเชิญสัมมนาหัวหน้างานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ ๑
  ขอเชิญสัมมนาความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้ารับการอบรม 2 โครงการ
  ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรม 2 โครงการ
  ขอเชิญประชาวิชาการนานาชาติโรคเขตร้อนในเด็ก ครั้งที่ 9
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ
  NIDAขอเชิญเข้าร่วมอบรม ๑๑ หลักสูตร
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 17
  ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีกุมารเวชศาสตร์
  ขอเชิญสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 6
  สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
  รพ.จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 9
  NIDA จัดอบรม ๙ หลักสูตร
  สปสช.สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษา
  ขอเชิญประชุมวิชาการงานเวชกรรมสังคม
  มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพจัดประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายหน่วยบริการผู้สูงอายุในสถานบริการ
  ขอเชิญนักวิชาการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านนโยบายส่งเสริมสุขภาพ
  ขอเชิญแพทย์อบรมอายุศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ ๓๐
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2554
  ขอเชิญประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มธ.
  ขอเชิญฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน
  มข.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  ขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
  ขอเชิญประชุมวิชาการสุขภาพดีถ้วนหน้าด้านสาธารณสุขไทย
  โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ ว๓๐๐
  สถาบันพัฒนศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมเรื่อง นานาสาระความรู้กับการพยาบาลจักษุยุกต์ใหม่
  รพ.รามาธิบดีจัดประชุมสำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชื้อและอาจารย์พยาบาล
  ขอเชิญอบรมเรื่อง การสร้างคน สร้างสันติ สำหรับบคุลากรที่ปฏิบัติงานท่ามกลางความขัด
  รพ.มหาราชนครเชียงใหม่จัดอบรมวิชาการความก้าวหน้าเครือข่ายและการจัดการดูแลแผนและออ
  ขอเชิญอบรมจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
  ขอเชิญประชุมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทางระบบประสาท
  สน.การพยาบาล สป.สธ.จัดประชุมวิชาการ
  สภากาชาดไทยขอเชิญประชุมวิชาการ
  ขอเชิญประชุมการบันทึกทางการพยาบาบ
  ขอเชิญสัมมนาบริหารพัสดุให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่
  รพ.ศรีธัญญาจัดประชุมวิชาการเรื่อง มืออาชีพด้านสุขภาพจิต
  ขอเชิญประชุม MOPH TITC Healthcare International Forum 2011
  การคัดเลือกโรงพยาบาล 3 ดี ระดับจังหวัดพะเยา
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ปี 54
  คณะเภสัชศาสตร์ มข.จัดประชุมวิชาการ
  ม.มหิดลขอเชิญอบรมมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพ
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5
  ขอเชิญอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
  สำนักการพยาบาลขอเชิญสัมมนาผู้บริหารการพยาบาล
  รพ.จิตเวชสงขลานครินทร์จัดประชุมวิชาการ
  รพ.จิตเวชขอนแก่นจัดประชุมวิชาการ
  กรมสุขภาพจิตจัดประชุมมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 9
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดอบรม 3 หลักสูตร ว309
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่4
  จุฬาฯ จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงประสบการณ์
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เชิญอบรมระยะสั้น
  มศว.ขอเชิญประชุมฟื้นฟูวิชาการ
  ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานการพยาบาล
  ขอเชิญอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
  ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 10
  วสส.พิษณุโลกจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  ขอเชิญประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 10
  ขอเชิญสัมมนาวิชาการเรื่อง คีเลชั่นบำบัด Chelation Therapy
  ขอเชิญประชุมเรื่องแนวทางพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานการพยาบาล
  ขอเชิญอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
  ขอเชิญประชุมและส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่
  สสจ.พิษณุโลกจัดโครงการงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ
  ขอเชิญอบรมการอ่านฟิลม์โรคปิดนิวโมโคนิโอซีส
  ขอเชิญประชุมการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยสู่คุณค่างานวิจัยและนวัตกรรมในร
  มข.จัดอบรม 4 หลักสูตร
  รพ.รามาธิบดีจัดประชุม 2 หลักสูตร
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 234
  ขอเชิญร่วมการประชุมนานาชาติศากยธิดา ครั้งที่ 12
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการไทย เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 5
  ขอเชิญประชุม ICTP
  ขอเชิญประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน
  สรรหาผู้สมัครรับทุน ประจำปี 2554 งวดที่ 2
  ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย
  ขอเชิญประชุม ICTP
  ขอเชิญอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลแบบองค์รวม
  ขอเชิญประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7
  ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ ๒๕๕๔
  ขอเชิญนำเสนอผลงานโครงการสัมมนาคลังความรู้และเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริหาร
  มน.พิษณุโลกจัดประชุมการบริหารจัดการทางการพยาบาล
  มช.จัดประชุมวิชาการจำนวน 3 โครงการ
  ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนางานวิชาการจากงานประจำ
  ขอเชิญอบรมการส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อความหมายเบื้องต้น
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร District Health System Strengthening
  ขอเชิญประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ขอเชิญประชุม Optimizing Practice in Pediatric Respiratory Diseases
  มน.พิษณุโลกจัดประชุมการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาจริยธรรมทางการพยาบาล