จัดซื้อจัดจ้าง

รหัส : 02857
หัวเรื่อง : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว ด้วยวิธี e-bidding
รายละเอียด : ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว ด้วยวิธี e-bidding
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02851
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลภูซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด : เอกสารตอบita ข้อeb1 รพ ภูซาง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02842
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02841
หัวเรื่อง : แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการตรวจสอบบุคลากรฯและกรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 และ กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย การเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาเสนอราคาและลงนามในสัญญา การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง และการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอหรือคู่สัญญา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02840
หัวเรื่อง : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งประกอบด้วย รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และข้อเสนอแนะหรือแนวทาางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำไปปรับใช้ในปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02805
หัวเรื่อง : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล รพ.ภูกามยาว
รายละเอียด : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักยาบาล รพ.ภูกามยาว
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02804
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว5
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว5
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02803
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว4
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว4
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02802
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว3
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว3
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02801
หัวเรื่อง : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว2
รายละเอียด : ราคากลางก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.ภูกามยาว2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว...67891011...หน้าถัดไป