ITA

รหัส : 03750
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03610
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03515
หัวเรื่อง : EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด : เอกสารการตอบคำถามแบบประเมินข้อ EB 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมจำนวนทั้งหมด 41 รายการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03514
หัวเรื่อง : EB 24 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ITA สสจ พะเยา ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)แบบบูรณาการ โครงการที่ ๓๙/๒๕๖๒ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ 12 เดือน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03513
หัวเรื่อง : EB 16 ร้องเรียนรอบ 12 เดือน
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการดำเนินการ สสจ พะเยา รอบ 12 เดือน ตัดยอดเดือน กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03369
หัวเรื่อง : ประกาศเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03368
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานเยี่ยมนิเทศโครงการมหัศจรรย์ 2500 วัน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03367
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03366
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล eb 9
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03364
หัวเรื่อง : eb 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด : เอกสารทั้งหมดในการตอบคำถามข้อ eb 21 (ita 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป