ITA

รหัส : 03515
หัวเรื่อง : EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด : เอกสารการตอบคำถามแบบประเมินข้อ EB 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมจำนวนทั้งหมด 41 รายการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03514
หัวเรื่อง : EB 24 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ITA สสจ พะเยา ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)แบบบูรณาการ โครงการที่ ๓๙/๒๕๖๒ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ 12 เดือน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03513
หัวเรื่อง : EB 16 ร้องเรียนรอบ 12 เดือน
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการดำเนินการ สสจ พะเยา รอบ 12 เดือน ตัดยอดเดือน กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03369
หัวเรื่อง : ประกาศเรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03368
หัวเรื่อง : สรุปผลการดำเนินงานเยี่ยมนิเทศโครงการมหัศจรรย์ 2500 วัน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03367
หัวเรื่อง : หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03366
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล eb 9
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03364
หัวเรื่อง : eb 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายละเอียด : เอกสารทั้งหมดในการตอบคำถามข้อ eb 21 (ita 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03350
หัวเรื่อง : EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
รายละเอียด : เอกสารการตอบ ITA EB 19 ดังนี้ 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใส โดยมีรายละเอียด...สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจนและมีคำสั่งแต่งตั้ง +วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน + แนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน 2.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น ด้วยโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยสื่อสาธารณะและรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 3.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส ประกอบด้วยขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม หรือจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม+ รายงานการประชุม+ภาพถ่ายหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ+เสนอผู้บริหาร 4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลคำสั่งและรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน +Print Screen ข้อมูล 4.1 จาก Web site
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03349
หัวเรื่อง : คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 96/2562
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่ 96/ ๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปลุกจิตสำนึก ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่ปลอดการทุจริตและดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป