นโยบาย ยุทธศาสตร์

รหัส : 03519
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2562)
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2562) ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03227
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและ สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03218
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)
รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03216
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561)
รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03215
หัวเรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579)
รายละเอียด : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03214
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03213
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03212
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03211
หัวเรื่อง : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03206
หัวเรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รายละเอียด : ข้อมูลเผยแพร่ยุทธศาตร์ในระดับประเทศ กรณียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งมีเอกสารเผยแพร่ดังนี้ 1.เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2561 เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา วันที่ 27 กันยายน 2561 ได้แก่ (ร่าง)ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580), เอกสารประชาสัมพันธ์ ชุด “ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา”, และเอกสารประชาสัมพันธ์ ชุด “อนาคตไทย อนาคตเรา” 2.ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป