รายงานประจำปี

รหัส : 03687
หัวเรื่อง : รายงานเงินคงเหลือ และงบกระทบยอดเงินฝากเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 สสจ.พะเยา ปี 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03683
หัวเรื่อง : รายงานเงินคงเหลือ และงบกระทบยอดเงินฝากเรื่องที่ 1.1.1-1.1.3 รพช.ลูกข่าย สสจ.พะเยา ปี 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานการเงินและบัญชี
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03521
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฺฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานภารกิจหลัก รอบที่ 2
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฺฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานภารกิจหลัก รอบที่ 2 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03488
หัวเรื่อง : รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน (ตัดยอด ณ 31 กค.62)
รายละเอียด : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รอบ 12 เดือน ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 1.การนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟฟิก เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่พบความไม่สอดคล้อง 2. ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03356
หัวเรื่อง : รายงานประจำปี 2561 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด : รายงานประจำปี 2561 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03332
หัวเรื่อง : รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ตามมาตรฐานCOSO2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เพื่อวิเคราะห์หาความเสี่ยงในแต่ละกระบวนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยคัดเลือกเฉพาะกระบวนงานที่มีความเสี่ยงสูงแล้วนำมาประมวลผลเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตในการทำงาน และเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03191
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03136
หัวเรื่อง : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ 1 (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02663
หัวเรื่อง : สรุปการดำเนินงานโครงการควบคุมโรคหนอนพธาธิในโครงการตามพระราชดำริฯ ปี2561
รายละเอียด : จัดทำโดย กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02222
หัวเรื่อง : รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561(ต.ค.60-มี.ค.61)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป