แบบฟอร์ม

รหัส : 01990
หัวเรื่อง : แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม : รพ.ศ./รพ.ท.
รายละเอียด : แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01840
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการแจ้งย้าย/ส่งคืนครุภัณฑ์
รายละเอียด : สำหรับแจ้งย้ายครุภัณฑ์ระหว่างกลุ่มงาน และส่งคืนครุภัณฑ์ที่เสียหรือชำรุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินก izmir escort izmir escort bayan escort izmir ารส่งแบบฟอร์มทันที่ที่มีการย้ายครุภัณฑ์ เพื่อให้งานพัสดุดำเนินการเปลี่ยนที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ และหากเป็นการส่งคืนให้กรอกแบบฟอร์มส่งคืนงานพัสดุพร้อมครุภัณฑ์ที่งานพัสดุ
กลุ่มงาน : งานจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุง : 2017-12-16
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01643
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธี 25-27 ต.ค.60
รายละเอียด : แผนการเตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ แบบฟอร์มการรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01060
หัวเรื่อง : แบบสรุปสมรรถนะที่ต้องการ และสถาบันการศึกษาที่รองรับ รายสาขาตามระบบบริการสุขภาพ
รายละเอียด : ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลจำนวนบุคลากรที่ควรมี ที่มีจริงในปัจจุบัน และที่ต้องการพัฒนาเพิ่ม (และระบุปีที่ต้องการส่งพัฒนา) ตามไฟล์ Excel ชื่อ HRD_ภาคเหนือ และส่งคืนทางอีเมล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา ภายในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01056
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด : กำหนดส่งแบบฟอร์มให้กับกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สสจ.พะเยา ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2017-03-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00916
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มข้อมูลผู้พิการที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
รายละเอียด : เรียนผู้ประสานงานโรงพยาบาลทุกแห่ง แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลผู้พิการ ที่มาติดต่อขอรับเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาล โดยพิจารณาความบกพร่องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00898
หัวเรื่อง : แบบรายงานผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1
รายละเอียด : เรียนผู้รับผิดชอบงานระบบบริการแพทย์แพทย์ฉุกเฉินและผู้รับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ประจำ รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เพื่อทราบและดำเนินการต่อ อ้างถึงประกาศวาระจังหวัดพะเยา ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้ง คทง.ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ตามมาตรการหลัก 6 มาตรการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของกระทรวงสาธารณสุขคือมาตรการที่ 5 มาตรการตอบสนองหลังการเกิดเหตุและเยียวยา และมาตรการที่ 6 มาตรการบูรณาการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน และในวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ศปถ.จ.พะเยาได้ประชุม คทง.เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ นั้น สาระสำคัญที่เราจะต้องดำเนินการคือ รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดลักษณะการบาดเจ็บ สสจ.จึงขอส่งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลฯ ดังนี้นะคะ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00745
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มขอเข้าตรวจสอบสิทธิจาก สปสช.
รายละเอียด : ให้กรอดรายละเอียดตามแบบฟอร์มและส่งมาที่ email : ananpypho@hotmail.com
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00744
หัวเรื่อง : แบบคำร้องขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รายละเอียด : แบบคำร้องการขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00702
หัวเรื่อง : แบบใบลาพักผ่อน
รายละเอียด : แบบใบลาพักผ่อน60
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2016-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
หน้าที่แล้ว12345หน้าถัดไป