แบบฟอร์ม

รหัส : 03785
หัวเรื่อง : แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562)
รายละเอียด : แนวทางการดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) โดยให้ยกเลิกหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.07/ว 3387 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 และใช้บังคับตามหนังสือฉบับนี้แทน 1.แบบการยื่นคำร้อง 2.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นด้วยตนเอง) 3.แบบรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญชา(กรณี ยื่นแทน) 4.แบบสรุปข้อเท็จจริง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03094
หัวเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03093
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะระดับชำนาญการ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เฉพาะระดับชำนาญการ/ กรณี ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ส่งเอกสารวิชาการ 4 เล่ม ดังเดิม)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03092
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03070
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการ-ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการแบบเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03069
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03017
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : แบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 2.แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม Full paper 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02856
หัวเรื่อง : แบบรายงานประเด้นเน้นตรวจพรบ แอลกอฮอล์
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02811
หัวเรื่อง : ตัวอย่างแบบฟอ์ม การประเมินและการสรุป PMQA ปี ๒๕๖๑
รายละเอียด : ตัวอย่างแบบฟอ์ม การประเมินและการสรุป PMQA ปี ๒๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02810
หัวเรื่อง : แบบฟอ์ม การประเมินและการสรุป PMQA
รายละเอียด : แบบฟอร์มการประเมิน PMQA ในหมวด ๑-๗ และแบบลักษณสำคัญองค์กรและสรุปผลตามผล PMQA
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1234หน้าถัดไป