แบบฟอร์ม

รหัส : 03094
หัวเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03093
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะระดับชำนาญการ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เฉพาะระดับชำนาญการ/ กรณี ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ส่งเอกสารวิชาการ 4 เล่ม ดังเดิม)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03092
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03070
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการ-ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการแบบเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03069
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03017
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : แบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 2.แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม Full paper 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02856
หัวเรื่อง : แบบรายงานประเด้นเน้นตรวจพรบ แอลกอฮอล์
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02811
หัวเรื่อง : ตัวอย่างแบบฟอ์ม การประเมินและการสรุป PMQA ปี ๒๕๖๑
รายละเอียด : ตัวอย่างแบบฟอ์ม การประเมินและการสรุป PMQA ปี ๒๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02810
หัวเรื่อง : แบบฟอ์ม การประเมินและการสรุป PMQA
รายละเอียด : แบบฟอร์มการประเมิน PMQA ในหมวด ๑-๗ และแบบลักษณสำคัญองค์กรและสรุปผลตามผล PMQA
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02775
หัวเรื่อง : แนวทางส่งผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.แบบฟอร์มส่งผลงานวิชาการ 2.รายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ 3.แนวทางปฏิบัติก่อนการขอรับการประเมินผลงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1234หน้าถัดไป