ดาวน์โหลด

รหัส : 02495
หัวเรื่อง : แบบสอบทานระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02353
หัวเรื่อง : การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด : เอกสารประกอบการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น 11 สาขา และองค์กร อสม.ต้นแบบประจำปี พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-25
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02304
หัวเรื่อง : แบบประเมิน ศพด.คุณภาพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02303
หัวเรื่อง : แบบประเมิน ศพด.คุณภาพ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02224
หัวเรื่อง : การมอบอำนาจเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรื่อง การอนุญาต อนุมัติ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02104
หัวเรื่อง : ประกาศ ก.สาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535
รายละเอียด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญัญัติการสาธารณสุข 2535 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02083
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02082
หัวเรื่อง : แบบสอบทาน 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02042
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มโครงการฝึกอบรม
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01994
หัวเรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ปี 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12345หน้าถัดไป