คู่มือการดำเนินงาน

รหัส : 03520
หัวเรื่อง : flow ขั้นตอนการให้บริการรักษา(ใส่ฟันเทียม)
รายละเอียด : flow ขั้นตอนการให้บริการรักษา(ใส่ฟันเทียม)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03423
หัวเรื่อง : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
รายละเอียด : ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่น ไข้ปวดข้อยุงลาย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03365
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03361
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แก่ งานที่ 1 งานเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดต่อ กรณีเกิดโรคอาหารเป็นพิษ งานที่ 2 งานตรวจเฝ้าระวัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุบัตืใหม่ อุบัติซ้ำ ในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ งานที่ 3 งานควบคุมโรคเอดส์ งานที่ 4 งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03360
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานพัสดุ + การเงิน และงานธุรการ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานพัสดุ + การเงิน และงานธุรการ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03359
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จำนวน 9 งาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03358
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงาน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 1.งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรณี เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตเรื้อรัง 2.งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ กรณี มะเร็ง (มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม/ตับและท่อน้ำดี) 3.งานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4.งานควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03357
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานหลักสำคัญของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย 4 flowchart ดังนี้ ลำดับที่ ๑ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย, ลำดับที่ ๒ งานพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ, ลำดับที่ ๓ งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ และ ลำดับที่ ๔ งานสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงาน : งานส่งเสริมสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03348
หัวเรื่อง : กระบวนงานสรรหาพนักงานราชการ
รายละเอียด : กระบวนงานสรรหาพนักงานราชการ ของกลุ่มงานทรัพยาการบุคคลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03347
หัวเรื่อง : กระบวนงานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
รายละเอียด : กระบวนงานสำคัญ งานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ของกลุ่มงานทรัพยาการบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป