คู่มือการดำเนินงาน

รหัส : 03758
หัวเรื่อง : ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562
รายละเอียด : จัดทำโดย กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03705
หัวเรื่อง : ระเบียนรายงานประจำปี 2563
รายละเอียด : 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03688
หัวเรื่อง : แผนปฎิบัติงาน โรคติอต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด : ประจำปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03585
หัวเรื่อง : คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการรับบริจาคตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03584
หัวเรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการปฏบัติงาน หากหน่วยงานประสงค์จะดำเนินการเรี่ยไร ขอให้ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03520
หัวเรื่อง : flow ขั้นตอนการให้บริการรักษา(ใส่ฟันเทียม)
รายละเอียด : flow ขั้นตอนการให้บริการรักษา(ใส่ฟันเทียม)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03423
หัวเรื่อง : มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
รายละเอียด : ไข้เลือดออก ไข้ออกผื่น ไข้ปวดข้อยุงลาย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-07-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03365
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03361
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานของกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้แก่ งานที่ 1 งานเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดต่อ กรณีเกิดโรคอาหารเป็นพิษ งานที่ 2 งานตรวจเฝ้าระวัง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุบัตืใหม่ อุบัติซ้ำ ในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพิธีฮัจญ์ งานที่ 3 งานควบคุมโรคเอดส์ งานที่ 4 งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03360
หัวเรื่อง : flow chart กระบวนงานพัสดุ + การเงิน และงานธุรการ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด : flow chart กระบวนงานพัสดุ + การเงิน และงานธุรการ ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-20
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป