คู่มือการดำเนินงาน

รหัส : 02320
หัวเรื่อง : คู่มือการบันทุกโปรแกรมบริหารจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02219
หัวเรื่อง : คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02214
หัวเรื่อง : คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน แก้ไขเพิ่มเติม 2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02213
หัวเรื่อง : รายงงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ครั้งที่ 1
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02183
หัวเรื่อง : วิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด : รายงานวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02182
หัวเรื่อง : วิเคราะห์แผนปฺฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายละเอียด : วิเคราะห์แผนปฺฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02181
หัวเรื่อง : คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ.พะเยา
รายละเอียด : คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สสจ.พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-03-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02101
หัวเรื่อง : คู่มือการใช้โปรแกรมการบันทึกระบบรายงานออนไลน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประกันสุขภาพ
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02034
หัวเรื่อง : คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ปีงบ 2561
รายละเอียด : รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานยุทธศาสตร์
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01954
หัวเรื่อง : คู่มือ EBIT (สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ) ปี2561
รายละเอียด : คู่มือตรวจประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์(EBIT) สำหรับผู้ตรวจประเมินฯ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
12345หน้าถัดไป