SAT-ทีมตระหนักรู้สถานการณ์

รหัส : 03370
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 23/62(วันที่ 9-15 มิถุนายน 2562)
รายละเอียด : มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก dengue virus type 2 จำนวนผู้ป่วย 33 ราย พื้นที่ 4 หมู่บ้านของตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03338
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา เดือนเมษายน 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03337
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 22/62 (วันที่ 2-8 มิถุนายน 2562)
รายละเอียด : มีรายงานเหตุการณ์อาหารเป็นพิษ จากการรับประทาอาหารในงานฌาปณกิจ ม.3 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03336
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 21/62 (26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562)
รายละเอียด : สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มสูงขึึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03287
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 20/62 (19- 25 พฤษภาคม 2562)
รายละเอียด : มีรายงานผู้ป่วยอำหำรเป็นพิษจำกกำรรับประทำนลำบหมูดิบ พื้นที่บ้ำนปำงค่ำเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลผำช้ำงน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยำ จำนวน 13 รำย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-06-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03283
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 19/62 (12- 18 พฤษภาคม 2562)
รายละเอียด : สัปดาห์นี้ มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโรค S.suis เข้ารับการรักษา รพ.เชียงคำ 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03279
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 18/62 (5- 11 พฤษภาคม 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03232
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 17/62 (28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-13
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03231
หัวเรื่อง : สรุปรายงานโรค/ภัยสุขภาพ สัปดาห์ที่ 16/62 (21- 27 เมษายน 2562)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03194
หัวเรื่อง : ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จังหวัดพะเยา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562 – 17 เมษายน 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป