งานอนามัยสิ่งแวดล้อม


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 02360
หัวเรื่อง : ประกาศคณกรรมการสรรหา คสจ.ฉบับที่ 3
รายละเอียด : ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 3 เรื่อง ผลการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ดังต่อไปนี้ 1. นายประพันธ์ เทียนวิหาร เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี 2. นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า เป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3. นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายโกวิท ไชยเมือง เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน 6. นายจำรัส เลาสัตย์ เป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชน
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02325
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 17
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 17 (29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02323
หัวเรื่อง : ใบสมัคร คสจ.1
รายละเอียด : ใบสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02322
หัวเรื่อง : ประกาศสรรหา คสจ.ฉบับที่ 2
รายละเอียด : ประกาศการรับสมัครบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและและกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02321
หัวเรื่อง : ประกาศสรรหา คสจ.ฉบับที่ 1
รายละเอียด : ประกาศขั้นตอนและวิธีสรรหาบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและและกรรมการผู้แทนภาคประชาชนในคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02315
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 16
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 16 (22-28 เมษายน 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-05-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02290
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 15
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 15 (15-21 เมษายน 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02257
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 14
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 14 (8-14 เมษายน 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02250
หัวเรื่อง : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปีงบประมาณ 2561 สัปดาห์ที่ 13
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สัปดาห์ที่ 13 (1-7 เมษายน 2561)
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02226
หัวเรื่อง : ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ : ประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง "พยาบาลอาชีวอนามัย กับ Thailand 4.0" ในวันที่ 10-11 พ.ค.2561 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
กลุ่มงาน : งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่