กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ


รหัส : 02713
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2561-2564
รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 2
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-11-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02539
หัวเรื่อง : โครงการอาสาปราบยุงลาย
รายละเอียด : คู่มือการดำเนินงานโครงการอาสาปราบยุงลาย ไฟล์ zip ด้วย .rar
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02431
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (AHP)
รายละเอียด : ALL Hazards Plan : AHP
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2018-06-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01656
หัวเรื่อง : คู่มือการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : ประจำปีงบประมาณ 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-10-19
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01394
หัวเรื่อง : การเฝ้าระวังและสอบสวนอาการหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
รายละเอียด : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01374
หัวเรื่อง : คู่มือแนวทางการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างหน่วยงานและอำเภอต่างๆ จังหวัดพะเยา
รายละเอียด : ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01373
หัวเรื่อง : แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดจังหวัดพะเยา 2560-2561
รายละเอียด : แผนการดำเเนิน ปี พ.ศ.2560 - 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-06-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00873
หัวเรื่อง : คู่มือการดำเนินงานและมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : ประกอบด้วย แผนปฏิบัติงาน EPI ปี 60 , มาตรฐานและแบบประเมิน EPI ,แบบเบิกวัคซีน , รหัสวัคซีน , หนังสือโรคหัด และ แนวทาง HIV
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00824
หัวเรื่อง : หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ในตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-12-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00278
หัวเรื่อง : หลักสูตรอบรม อสม เรื่อง การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามนโยบาย IVM
รายละเอียด : หลักสูตรอบรม อสม เรื่อง การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามนโยบาย IVM
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2016-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1