กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03234
หัวเรื่อง : เรียกรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
รายละเอียด : ตามที่จังหวัดพะเยาได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 นั้น ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อเรียกบุคคลรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03191
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รายละเอียด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-05-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03094
หัวเรื่อง : ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ
รายละเอียด : หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการทำแบบประเมินผลงานวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/พนักงานราชการ)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03093
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงาน พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะระดับชำนาญการ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เฉพาะระดับชำนาญการ/ กรณี ระดับชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ส่งเอกสารวิชาการ 4 เล่ม ดังเดิม)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03092
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
รายละเอียด : แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ระดับชำนาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-18
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03070
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานแพทย์แผนไทยระดับชำนาญการ-ชำนาญการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการแบบเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานวิชาการ แพทย์แผนไทย
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03069
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มการประเมินผลงานระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด : 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 2.แบบประเมินผลงาน 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-03-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03017
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มขอรับเงินประจำตำแหน่ง
รายละเอียด : แบบฟอร์มเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 1.เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 2.แบบประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 3.ผลงานวิชาการฉบับเต็ม Full paper 4.ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.หนังสือรับรองผลงานทางวิชาการ เขตสุขภาพที่ 1
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-02-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02876
หัวเรื่อง : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมฯ
รายละเอียด : ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2019-01-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02814
หัวเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
รายละเอียด : ดำเนินการคัดเลือกการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๑๕๖๑
กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่