กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ


รหัส : 00916
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มข้อมูลผู้พิการที่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
รายละเอียด : เรียนผู้ประสานงานโรงพยาบาลทุกแห่ง แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลผู้พิการ ที่มาติดต่อขอรับเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาล โดยพิจารณาความบกพร่องตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 00898
หัวเรื่อง : แบบรายงานผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนจังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1
รายละเอียด : เรียนผู้รับผิดชอบงานระบบบริการแพทย์แพทย์ฉุกเฉินและผู้รับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ประจำ รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกอำเภอ เพื่อทราบและดำเนินการต่อ อ้างถึงประกาศวาระจังหวัดพะเยา ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุตลอดทั้งปี จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้ง คทง.ขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ตามมาตรการหลัก 6 มาตรการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของกระทรวงสาธารณสุขคือมาตรการที่ 5 มาตรการตอบสนองหลังการเกิดเหตุและเยียวยา และมาตรการที่ 6 มาตรการบูรณาการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน และในวันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา ศปถ.จ.พะเยาได้ประชุม คทง.เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานช่วงเทศกาลปีใหม่ นั้น สาระสำคัญที่เราจะต้องดำเนินการคือ รวบรวมข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต โดยให้เพิ่มเติมรายละเอียดลักษณะการบาดเจ็บ สสจ.จึงขอส่งแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลฯ ดังนี้นะคะ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
วันที่ปรับปรุง : 2017-01-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1