กลุ่มงานนิติการ


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03764
หัวเรื่อง : คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 3156/2562 และ3419/2562
รายละเอียด : จังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3419/2562 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เพื่อปรับปรุงแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3156/2562 สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562) ให้มีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03750
หัวเรื่อง : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-11-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03629
หัวเรื่อง : มอบอำนาจในการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
รายละเอียด : ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ.2550 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 142 ตอนพิเศษ 11 ง วันที่ 31 มกราคม 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ในการนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจึงได้ออกคำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบดังกล่าว ให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆในสังกัดปฏิบัติราชการแทน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-10-11
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03585
หัวเรื่อง : คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นแนวทางในการรับบริจาคตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03584
หัวเรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการปฏบัติงาน หากหน่วยงานประสงค์จะดำเนินการเรี่ยไร ขอให้ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตามระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03521
หัวเรื่อง : รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฺฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานภารกิจหลัก รอบที่ 2
รายละเอียด : รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบการปฺฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานภารกิจหลัก รอบที่ 2 (ข้อมูลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-22
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03515
หัวเรื่อง : EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
รายละเอียด : เอกสารการตอบคำถามแบบประเมินข้อ EB 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมจำนวนทั้งหมด 41 รายการ
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03514
หัวเรื่อง : EB 24 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการ ITA สสจ พะเยา ปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินโครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)แบบบูรณาการ โครงการที่ ๓๙/๒๕๖๒ กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบ 12 เดือน
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03513
หัวเรื่อง : EB 16 ร้องเรียนรอบ 12 เดือน
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการดำเนินการ สสจ พะเยา รอบ 12 เดือน ตัดยอดเดือน กรกฎาคม 2562
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 03489
หัวเรื่อง : หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : สำหรับ อปท. ///หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดได้ ให้ ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ http://www.pyomoph.go.th/backoffice/meeting/viwe_meeting_add.php?id_title=190
กลุ่มงาน : กลุ่มงานนิติการ
วันที่ปรับปรุง : 2019-08-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่