งานตรวจสอบภายใน


>> 10 หัวข้อล่าสุด
รหัส : 03538
หัวเรื่อง : แนวทางการตรวจสอบภายในระดับอำเภอปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2019-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02784
หัวเรื่อง : เอกสารการประชุมผู้ปฏิบัติงานควบคุมภายใน ปี 2562
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-12-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02495
หัวเรื่อง : แบบสอบทานระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-08-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02224
หัวเรื่อง : การมอบอำนาจเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เรื่อง การอนุญาต อนุมัติ การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-04-02
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02083
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02082
หัวเรื่อง : แบบสอบทาน 5 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 02042
หัวเรื่อง : แบบฟอร์มโครงการฝึกอบรม
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01994
หัวเรื่อง : แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ปี 2560
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-02-01
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01989
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการควบคุมภายในด้านการเงิน/พัสดุของหน่วยบริการระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2018-01-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 01785
หัวเรื่อง : บันทึกขออนุมัติไปราชการ
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานตรวจสอบภายใน
วันที่ปรับปรุง : 2017-11-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่