หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 8 พฤษภาคม 2562 ) นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และทีมงาน TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมทีมกับป้องกันจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวย การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) จังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมรณงค์ จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำให้กับคณะกรรมการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชน ณ บ้านดอนมูลหมู่ที่ 2 , บ้านจำป่าหวายเหนือหมู่ที่ 3 , บ้านร่องเข็มหมู่ที่ 6 , บ้านจำป่าหวายทุ่ง หมู่ที่ 11 ใน ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา กำหนดให้ 780 หมู่บ้าน 40 ชุมชน ในจังหวัดพะเยา จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน เพื่อร่วมกับหน่วยงานราชการ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เป็นหมู่บ้าน ชุมชนปลอดยาเสพติดต่อไป.

update : 2019-05-14