หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 7 พฤษภาคม 2562 ) นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และทีมงาน TO BE NUMBER ONE สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้แก่ บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ ซุปเปอร์ สโตร์) สาขาพะเยา และโรงพยาบาลพะเยาราม

update : 2019-05-14