หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 10 เมษายน 2562 ) นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด การอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพ สู่ อสม. 4.0 จังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมีนางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาด้านส่งเสริมและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขนักจัดการสุขภาพ สู่คุณสมบัติ อสม. 4.0 ให้มีทักษะในการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ให้มีความรอบรู้ เป็นต้นแบบการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ และมีความเป็นจิตอาสาก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อสม. อ.ดอกคำใต้ อ.เชียงม่วน อ.ปง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน

update : 2019-04-11