หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 1 เมษายน 2562 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมโดย ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงค์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อรณรงค์เชิญชวน ข้าราชการ มีจิตอาสา มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยร่วมกันพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา จำนวน 4 แห่งประกอบด้วย วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา , วัดศรีอุโมงค์คำ , วัดหลวงราชสัณฐาน และวัดศรีโคมคำ กิจกรรมในครั้งนี้มีข้าราชการจิตอาสา เข้าร่วมจำนวน 300 คน

update : 2019-04-02