หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ( 29 มีนาคม 2562 ) นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายสาคร นาต๊ะ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล และกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม ?อสม. จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ อำเภอเมืองพะเยา? เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปี 2562 ณ สนามโรงเรียนขยายโอกาส ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา 15ตำบล จำนวน 3310 คน ได้ปฏิญาณตนจิตอาสา อุทิสตนปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ มีจิตอาสาในการดูแลประชาชน จากนั้นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติคุณ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 และ อสม.ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561 มอบเข็มเชิดชูเกียรติ อสม. ปฏิบัติงานครบ 10ปี 20ปี 30ปี (17 สถานบริการ) และประธานชมรม อสม. จำนวน 17 ชมรม ได้มอบใบสมัคร กอช. ให้ประธานในพิธี เพื่อแสดงความจำนงในการออมเงินตามโครงการ กอช. ณ โอกาสนี้ด้วย

update : 2019-04-02