หัวข้อกิจกรรม
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมบุคลากรหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดพะเยาและพบประชาชนชาวพะเยา ชมวีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาลในสถานพยาบาลและบริเวณจุดรับการตรวจเยี่ยม ร่วมจัดบูธนิทรรศการ การขับเคลื่อนระบบสุขภาพ คลินิกหมอครอบครัวและศูนย์ฮอมฮักชุมชน ภายใต้หัวข้อ ?จังหวัดพะเยา เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ? โดย จังหวัดพะเยาได้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน มีหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน ครอบคลุมประชากร หมอ 1 คน ดูแลประชาชน 10,000 คน รับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ ช่วยให้ประชาชน เข้าถึงบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล มีพื้นที่ต้นแบบ ที่คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลพะเยาและจังหวัดพะเยา มีนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตประชาชน มีโครงการเด่น : การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฮอมฮัก จังหวัดพะเยา (ฮอมฮัก เป็นคำพื้นเมือง คำว่า ฮอม แปลว่า การรวม การมีส่วนร่วม ฮัก แปลว่า ความรัก ความเอื้ออาทร เมื่อรวมกัน จึงแปลว่า การรวมเอาความรัก ความเอื้ออาทรและการเอาใจใส่ ที่ได้ให้กับประชาชนได้พ้นทุกข์มีความสุข) ถือเป็นต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อย่างครบวงจรต่อเนื่อง ซึ่งเป็นศูนย์ในระดับตำบล มีภารกิจในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วยความร่วมมือของชุมชน ที่เป็นการทำงานร่วมกันของภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชน และหลักการจิตอาสา ปัจจุบันมีการจัดสร้างศูนย์ฮอมฮักครบทั้ง 68 ตำบล ใน 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา

update : 2018-10-30