หัวข้อกิจกรรม
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบเกียรติบัตรการรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดพะเยา ปี ๒๕๖๑ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ให้กับเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับการรับรองให้เป็นตำบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ระดับเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลปง อำเภอปงและเทศบาลตำบลหงส์หิน อำเภอจุน ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจและองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา ส่งเข้ารับรางวัล Thai Rabies Award ๒๐๑๘ ได้แก่ เทศบาลตำบลปงและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยมี นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย และรัฐบาลจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในแผนยุทธศาสตร์ฯ กำหนดมาตรการการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นมาตรการสำคัญในการกระตุ้นและรณรงค์ เพื่อสร้างการบูรณาการและส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการ Thailand Rabies Award ๒๐๑๘ เพื่อสรรหาและมอบรางวัลให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ผลดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเชิงประจักษ์ จังหวัดพะเยา โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปกครองจังหวัดพะเยาท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้นำผลการคัดเลือกเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นกำลังใจกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีผลการดำเนินงานสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกระตุ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการจัดทำเอกสารประเมินตนเองตามเกณฑ์และมอบประกาศเกียรติบัตรให้พื้นที่ที่ได้รับการรับรองให้เป็นตำบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและคัดเลือกดังกล่าวข้างต้นในวันนี้

update : 2018-10-25