หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการถ่ายทอดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสาธารณสุขและการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ปี 2562 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน จากนั้น แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธาน Service Provider Board ได้นำเสนอกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัดพะเยาและการพัฒนาระบบ Service Plan สาขาต่างๆ และประธาน Cluster ได้นำเสนอการขับเคลื่อนแผนพัฒนาในแต่ละสาขา การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 200 คน

update : 2018-10-18