หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 กันยายน 2561 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสาธารณสุขประจำปี 2561และมอบใบประกาศนียบัตรหน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสาธารณสุขพะเยาได้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 200 คน

update : 2018-09-29