หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชรบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมฟื้นฟูศักยภาพการตรวจจับโรคติดต่อ การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริม ป้องกันโรค โดยใช้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562 โดยให้ทีมระดับอำเภอมีบทบาทในการคืนข้อมูลด้านโรคและภัยสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย ตามโครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้แนวคิด ? จังหวัดสุขภาพหนึ่งเดียว

update : 2018-09-29