ระบบรายงานการตรวจสุขภาพปากและฟัน ปีการศึกษา 2558

อำเภอ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
5601 : เมืองพะเยา รายงาน รายงาน
5602 : จุน รายงาน รายงาน
5603 : เชียงคำ รายงาน รายงาน
5604 : เชียงม่วน รายงาน รายงาน
5605 : ดอกคำใต้ รายงาน รายงาน
5606 : ปง รายงาน รายงาน
5607 : แม่ใจ รายงาน รายงาน
5608 : ภูซาง รายงาน รายงาน
5609 : ภูกามยาว รายงาน รายงาน
5699 : เทศบาลเมืองพะเยา รายงาน รายงาน
สรุปภาพรวมจังหวัด
- แนะนำให้ใช้เบราร์เซอร์ Chrome กรณีต้องการออกรายงานครับ เนื่องจาก เบราร์เซอร์ Internet Explorer ไม่รองรับการออกรายงานทั้งหมด
- ระบบรายงานจุดอ่อนจุดแข็ง และรายงานสายตาและการได้ยิน ทดสอบปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น