ระบบรายงานน้ำหนักและส่วนสูง ปีการศึกษา 2560

อำเภอ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
5601 : เมืองพะเยา รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5602 : จุน รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5603 : เชียงคำ รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5604 : เชียงม่วน รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5605 : ดอกคำใต้ รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5606 : ปง รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5607 : แม่ใจ รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5608 : ภูซาง รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5609 : ภูกามยาว รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
5699 : เทศบาลเมืองพะเยา รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย รง.การบันทึกข้อมูล รง.เด็กอ้วนและเตี้ย
สรุปภาพรวมจังหวัด รายอำเภอ รายอำเภอ รายอำเภอ รายอำเภอ
- แนะนำให้ใช้เบราร์เซอร์ Chrome กรณีต้องการออกรายงานครับ เนื่องจาก เบราร์เซอร์ Internet Explorer ไม่รองรับการออกรายงานทั้งหมด
- ระบบรายงานจุดอ่อนจุดแข็ง และรายงานสายตาและการได้ยิน ทดสอบปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น