การบูรณาการอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> นโยบายอาหารปลอดภัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คำสั่ง สสจ.พะเยา ที่ 111/2561 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/61 (29 มกราคม 2561)
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3/60 (22ส.ค.60)
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อบูรณาการและดำเนินงานอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แผนบูรณาการความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2560
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 2/60 (17 กุมภาพันธ์ 2560)
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายงานการประชุมครั้งที่ 1/60 (20 ธันวาคม 2559)