คู่มือประชาชน - ยา >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การอนุญาตผลิต/นำหรือสั่งยาตัวอย่างเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ (ย.บ.8)
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป (เฉพาะในเขตพื้นที่ที่สื่อนั้น ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของจังหวัด ยกเว้น การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์)
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์
7
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตนำหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
8
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนโบราณ
9
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 (เฉพาะการขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 3)
10
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ฯ ในประเภท 3 หรือประเภท 4 (เฉพาะการขออนุญาต จำหน่าย, ขายส่งตรง วัตถุออกฤทธิ์ฯ ในประเภท 3 หรือประเภท 4)
11
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอใบแทนและการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ,วัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 3 หรือประเภท 4
12
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การต่ออายุใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 3 ,วัตถุออกฤทธิ์ฯ ประเภท 3 หรือประเภท 4
13
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว หรือตำรับยาหม่อง กรณีสูตรตำรับที่มีการรับขึ้นทะเบียนแล้ว (เฉพาะสมุนไพรเดี่ยว 5 ชนิด คือ 1. ขมิ้นชัน 2.ฟ้าทะลายโจร 3.มะระขี้นก 4.ขิง 5.ชุมเห็ดเทศ
14
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยาแผนโบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพร ที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ (เฉพาะทะเบียนตำรับยาแผนโบราณที่อนุญาตโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)