เอกสารการเฝ้าระวังโฆษณาสำหรับเจ้าหน้าที่ >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ลักษณะข้อความโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย เกินจริงหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> รายชื่อสถานีวิทยุ+เคเบิ้ล 1-7-56
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานผลการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอมหรือไม่ปลอดภัย ประจำเดือน
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบรายงานผลการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำเดือน
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แบบบันทึกการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุ