กิจกรรม >>
1
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
2
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการทีม Primary GMP ระดับอำเภอ ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
3
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ให้ความรู้ทางสื่อวิทยุ ในหัวข้อ “การเลือกซื้อขนมเด็กและการอ่านฉลาก” ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2557
4
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การเผาทำลายยาหมดอายุ (เตาเผา โรงพยาบาลพะเยา) ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557
5
รายละเอียดเพิ่มเติม >> การตรวจสถานที่จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่และฉลากอาหาร ในเขตอำเภอเมืองและเชียงคำ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2556
6
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ให้ความรู้ทางสื่อวิทยุ ในหัวข้อ “สารปนเปื้อนในอาหาร” ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556