ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.


*** เปิดขอรหัสทุก 1- 20 ของเดือน
*** กำหนดตัดข้อมูลส่งให้ สปสช.เขต 1 ทุกวันที่ 21 ของเดือน
*** หน่วยบริการเข้ารับรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 25 ของเดือน
รายชื่อผู้ที่ยื่นคำขอสัปดาห์นี้    6    รายการ
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ
0000-00-00
00043 สสจ.พะเยา ไกรสุข เพชระบูรณิน 2018-12-04
06598 รพ.สต.บ้านปิน น.ส.เกตน์ชญาณ์ คำลือ 2018-12-01
06638 รพ.สต.ภูซาง นางสลิลทิพย์ บัวผัด 2018-12-10
06638 รพ.สต.ภูซาง เจนจิรา เครือวงค์ 2018-12-10
06638 รพ.สต.ภูซาง น.ส.สุพรรษา แสงหล้า 2018-12-10