ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.


*** เปิดขอรหัสทุก 1- 20 ของเดือน
*** กำหนดตัดข้อมูลส่งให้ สปสช.เขต 1 ทุกวันที่ 21 ของเดือน
*** หน่วยบริการเข้ารับรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 25 ของเดือน
รายชื่อผู้ที่ยื่นคำขอสัปดาห์นี้    3    รายการ
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ
06619 รพ.สต.ควร กันต์กมล อุดซิว 2019-05-21
06641 รพ.สต.เชียงแรง วัชราภรณ์ พึ่งพวก 2019-05-23
10420 รพ.สต.บ้านน้ำปุก นางชนนพร คนงาน 2019-05-15