ระบบขอรหัสผ่าน งานลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า สปสช.


*** เปิดขอรหัสทุก 1- 20 ของเดือน
*** กำหนดตัดข้อมูลส่งให้ สปสช.เขต 1 ทุกวันที่ 21 ของเดือน
*** หน่วยบริการเข้ารับรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 25 ของเดือน
รายชื่อผู้ที่ยื่นคำขอสัปดาห์นี้    23    รายการ
รหัส หน่วยบริการ ชื่อ-สกุล วดป.ที่ยื่นขอ
00043 สสจ.พะเยา อังคณา ใจซื่อ 2018-10-05
00043 สสจ.พะเยา ทัศนีย์พร ปัญญา 2018-10-05
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย สุธาสินี ยศพล 2018-10-09
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย รุจิรา ศูนย์กลาง 2018-10-09
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย ชาญวิทย์ ยศพล 2018-10-09
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย บงกชรัตน์ ขัติคำ 2018-10-09
06575 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย รุ้งสินี น้องศรีลา 2018-10-09
06597 รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางสมจิตต์ ปัญญา 2018-10-11
06616 รพ.สต.บ้านปาง ดวงใจ เรือแก้ว 2018-10-22
06616 รพ.สต.บ้านปาง สุกันยา แก้วน้อย 2018-10-22
06616 รพ.สต.บ้านปาง สุภาภรณ์ กาละ 2018-10-22
06616 รพ.สต.บ้านปาง สุภาภรณ์ กาละ 2018-10-22
06626 รพ.สต.ขุนควร วาสนา ปินตา 2018-10-09
06626 รพ.สต.ขุนควร พงษ์ศักดิ์ ตักเตือน 2018-10-09
06639 รพ.สต.บ้านม่วงชุม นางเปรมใจ คิดหา 2018-10-17
06643 รพ.สต.สบบง นางรณิดา เมืองมูล 2018-10-17
06643 รพ.สต.สบบง น.ส.ดอกรัก ประมวลวงศ์ 2018-10-17
06643 รพ.สต.สบบง นางรุ้งลาวัณย์ รวมสุข 2018-10-17
10718 รพ.เชียงคำ นางอาภาศิริ ธะนะหมอก 2018-10-02
11186 รพ.ดอกคำใต้ รังสฤษฎ์ สารทอง 2018-10-05
11187 รพ.ปง รัตนาภรณ์ นาแพร่ 2018-10-18
11188 รพ.แม่ใจ นางสาวสร้อยฟ้า ภัทสานนท์ 2018-10-05
24022 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา อันติกา ศรีวัฒนกูล 2018-10-09