หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ รพ.สต./สสอ./รพ. เครือข่ายบริการอำเภอเมืองพะเยา อำเภอเชียงคำ อำเภอภูกามยาว อำเภอภูซาง ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองเทศบาลเมืองพะเยา และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 65 คน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ รุ่นที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ รพ.สต./สสอ./รพ. เครือข่ายบริการอำเภอปง อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงม่วน และอำเภอแม่ใจ จำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมในปี 2562 และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2563

update : 2019-07-02