หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจ?เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้น้อมนำพระดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในทุกพื้นที่ที่ประสบความทุกข์ยากจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมต่างๆ เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยต่างๆ จึงได้ดำเนินโครงการ หนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงพระราชทาน ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ซึ่งในปี 2562 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้เสนอแผนการดำเนินงานของ กองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ถึง สำนักงานในพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยจังหวัดพะเยาได้มีการมอบถุงยังชีพพระราชทาน ตามโครงการ หนึ่งใจ...เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา จำนวน 500 ถุง

update : 2019-06-19