การจัดซื้อร่วมจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 >>
1 : ผลพิจารณาคัดเลือกบร้ิษัทผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียดเพิ่มเติม >> แก้ไขข้อมูลผลพิจารณาคัดเลือกบร้ิษัทผู้จำหน่ายวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 รายการที่ 14 Stool occult blood (ICA)
update : 2019-04-29
6 : ประกาศผลการซื้อร่วมยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> ประกาศผลการซื้อร่วมยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1/2562
update : 2019-01-31
7 : แจ้งรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จัดซื้อร่วม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562 [update 24/12/2561]
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 1.หนังสือแจ้งรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อร่วม 2.รวมปริมาณที่คาดว่าจะซื้อ คุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข (Update 24/12/2561)3.แบบเสนอราคาและข้อมูล (Update 19/12/2561)
update : 2018-12-24
8 : แจ้งรายการวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 1.หนังสือแจ้งรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อร่วม 2.รวมปริมาณที่คาดว่าจะซื้อ คุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข 3.แบบเสนอราคาและข้อมูล (Update 19/12/2561)
update : 2018-12-19
9 : แจ้งรายการวัสดุการแพทย์ที่จัดซื้อร่วม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 1.หนังสือแจ้งรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อร่วม 2.รวมปริมาณที่คาดว่าจะซื้อ คุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข 3.แบบเสนอราคาและข้อมูล (Update 19/12/2561)
update : 2018-12-19
10 : แจ้งรายการยาที่จัดซื้อร่วม จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม >> 1.หนังสือแจ้งรายการยาและเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อร่วม 2.รวมปริมาณที่คาดว่าจะซื้อและเงื่อนไข 3.แบบเสนอราคาและข้อมูล 4.คุณลักษณะเฉพาะ (Update 19/12/2561)
update : 2018-12-19