ขอแสดงความยินดีกับทีม SRRT ทุกทีมทุกอำเภอ ที่ช่วงนี้จำนวนผู้ป่วยโรคระบาดเฉลี่ย 4 สัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้ ของจังหวัด ไม่เกินค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ของค่ามัธยฐาน 5 ปี และในเดือนนี้ของปีที่แล้วก็ไม้มีข้อมูลการเกิดโรคในทุกพื้นที่: ทีมพัฒนาระบบข้อมูล สสจ.พะเยา
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน

นพ.สสจ.พะเยา

:: ปฏิทินผู้บริหาร ::

ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล
สสจ.กาฬสินธุ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. 2 อัตรา
สสจ.นครนายก รับย้าย รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ ปฏิบัติงาน
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รพ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมการปกครอง
แจ้งที่อยู่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ขอส่งสำเนาหนังสือกรมธนารักษ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมฯ ประจำปี 2562 4 หลักสูตร
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ