นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน
นพ.สสจ.พะเยา
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งจังหวัดพะเยาที่ 4942/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดพะเยา
สรพ. เผยแพร่หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2562
สคร.1 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ 8
แจ้ง QR CODE Line Application สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จำกัด
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือก่ข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
รพ.น่าน รับย้าย รับโอนข้าราชการ 3 ตำแหน่ง
รพ.รามาธิบดี ขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รพ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
บริการออนไลน์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
บริการอื่นๆ