Warning: include(hand_css.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/apache24/data/eclaim/report_s1_3.php on line 10

Warning: include(): Failed opening 'hand_css.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/local/www/apache24/data/eclaim/report_s1_3.php on line 10
>> รายละเอียดการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อภายในจังหวัดพะเยา (สถานะข้อมูล= 4 )

หมายเหตุ : สถานะข้อมูล 1=อยู่ระหว่างรอการตอบรับ ,2=อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเสนอผู้บริหาร ,3=โอนเงินแล้ว , 4=ได้รับเงินโอนแล้ว
รพ.ที่รักษา
(เจ้าหนี้)
รพ.ที่ตามจ่าย รวมทั้งหมด
รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง รพช.แม่ใจ รพ.ค่ายขุนเจืองฯ ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพท.พะเยา 0.00 430,650.00 2,237,065.00 1,513,095.00 12,727,299.00 1,878,745.00 4,412,420.00 59,100.00 987,310.00 24,245,684.00
รพท.เชียงคำ 94,810.00 0.00 7,626,692.16 1,052,154.18 84,391.00 8,595,085.06 840.00 3,360.00 39,720.00 17,497,052.40
รพช.จุน 223,167.19 392,894.60 0.00 390.00 17,290.00 7,670.00 650.00 1,430.00 910.00 644,401.79
รพช.เชียงม่วน 107,404.88 57,111.00 7,670.00 0.00 1,170.00 3,770.00 0.00 650.00 2,860.00 180,635.88
รพช.ดอกคำใต้ 294,580.19 7,150.00 4,680.00 2,080.00 0.00 4,030.00 1,560.00 2,470.00 10,270.00 326,820.19
รพช.ปง 71,803.49 452,470.00 7,280.00 5,460.00 2,080.00 0.00 780.00 1,170.00 1,170.00 542,213.49
รพช.แม่ใจ 524,009.96 2,210.00 260.00 260.00 1,040.00 1,820.00 0.00 260.00 3,640.00 533,499.96
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 51,960.00 5,720.00 4,030.00 2,210.00 22,620.00 1,530.00 7,280.00 0.00 260.00 95,610.00
ศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา 34,840.00 1,950.00 910.00 0.00 2,340.00 2,990.00 390.00 0.00 0.00 43,420.00
รวมทั้งหมด 1,402,575.71 1,350,155.60 9,888,587.16 2,575,649.18 12,858,230.00 10,495,640.06 4,423,920.00 68,440.00 1,046,140.00 44,109,337.71

Warning: include(index_s1_3.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/apache24/data/eclaim/report_s1_3.php on line 137

Warning: include(): Failed opening 'index_s1_3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/local/www/apache24/data/eclaim/report_s1_3.php on line 137

Warning: include(index_s2_3.php): failed to open stream: No such file or directory in /usr/local/www/apache24/data/eclaim/report_s1_3.php on line 139

Warning: include(): Failed opening 'index_s2_3.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /usr/local/www/apache24/data/eclaim/report_s1_3.php on line 139