>> รายละเอียดการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อภายในจังหวัดพะเยา (สถานะข้อมูล= 3 )

หมายเหตุ : สถานะข้อมูล 1=อยู่ระหว่างรอการตอบรับ ,2=อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเสนอผู้บริหาร ,3=โอนเงินแล้ว , 4=ได้รับเงินโอนแล้ว
รพ.ที่รักษา
(เจ้าหนี้)
รพ.ที่ตามจ่าย รวมทั้งหมด
รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง รพช.แม่ใจ รพ.ค่ายขุนเจืองฯ ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพท.พะเยา 0.00 0.00 89,320.00 0.00 3,286,755.00 85,400.00 0.00 0.00 0.00 3,461,475.00
รพท.เชียงคำ 5,685.00 0.00 345,903.00 36,990.00 0.00 388,299.00 0.00 0.00 0.00 776,877.00
รพช.จุน 1,300.00 0.00 0.00 0.00 390.00 260.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
รพช.เชียงม่วน 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00
รพช.ดอกคำใต้ 1,300.00 0.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 1,820.00
รพช.ปง 390.00 0.00 130.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00
รพช.แม่ใจ 1,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.00
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 1,040.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
รวมทั้งหมด 12,055.00 0.00 435,873.00 36,990.00 3,287,405.00 474,219.00 0.00 0.00 0.00 4,246,542.00
แยกรายเดือน
ตุลาคม 0.00 0.00 431,243.00 0.00 0.00 473,699.00 0.00 0.00 0.00 904,942.00
พฤศจิกายน 2,605.00 0.00 650.00 2,550.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 6,325.00
ธันวาคม 4,250.00 0.00 0.00 34,440.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,340.00
มกราคม 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,200.00
กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 98,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,495.00
เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 386,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,530.00
พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 558,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558,110.00
มิถุนายน 0.00 0.00 0.00 0.00 552,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,100.00
กรกฎาคม 0.00 0.00 3,080.00 0.00 526,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529,860.00
สิงหาคม 0.00 0.00 900.00 0.00 604,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604,970.00
กันยายน 0.00 0.00 0.00 0.00 560,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560,670.00
รวมทั้งหมด 12,055.00 0.00 435,873.00 36,990.00 3,287,405.00 474,219.00 0.00 0.00 0.00 4,246,542.00
แยกประเภทการเรียกเก็บ
ตุลาคม 10717 UC 0.00 0.00 89,320.00 0.00 0.00 85,400.00 0.00 0.00 0.00 174,720.00
10718 UC 0.00 0.00 285,260.00 0.00 0.00 271,860.00 0.00 0.00 0.00 557,120.00
LAB 0.00 0.00 480.00 0.00 0.00 63,380.00 0.00 0.00 0.00 63,860.00
MRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,950.00 0.00 0.00 0.00 10,950.00
CT 0.00 0.00 56,183.00 0.00 0.00 42,109.00 0.00 0.00 0.00 98,292.00
พฤศจิกายน CT 2,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,605.00
LAB 0.00 0.00 0.00 2,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,550.00
11184 UC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00
11186 UC 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 520.00
11187 UC 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
15140 UC 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
ธันวาคม 10718 UC 3,080.00 0.00 0.00 34,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,520.00
11184 UC 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00
11185 UC 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
11187 UC 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
15140 UC 1,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00
มกราคม 11184 UC 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
11185 UC 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00
11186 UC 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
11187 UC 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00
11188 UC 1,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.00
กุมภาพันธ์ 10717 ct 0.00 0.00 0.00 0.00 98,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,495.00
เมษายน uc 0.00 0.00 0.00 0.00 386,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,530.00
พฤษภาคม uc 0.00 0.00 0.00 0.00 558,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 558,110.00
มิถุนายน uc 0.00 0.00 0.00 0.00 552,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,100.00
กรกฎาคม uc 0.00 0.00 0.00 0.00 526,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526,780.00
10718 lab 0.00 0.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,080.00
สิงหาคม 10717 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 604,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 604,070.00
10718 lab 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
กันยายน 10717 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 560,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560,670.00
รวมทั้งหมด 12,055.00 0.00 435,873.00 36,990.00 3,287,405.00 474,219.00 0.00 0.00 0.00 4,246,542.00