>> รายละเอียดการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อภายในจังหวัดพะเยา (สถานะข้อมูล= 1 )

หมายเหตุ : สถานะข้อมูล 1=อยู่ระหว่างรอการตอบรับ ,2=อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเสนอผู้บริหาร ,3=โอนเงินแล้ว , 4=ได้รับเงินโอนแล้ว
รพ.ที่รักษา
(เจ้าหนี้)
รพ.ที่ตามจ่าย รวมทั้งหมด
รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง รพช.แม่ใจ รพ.ค่ายขุนเจืองฯ ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพท.พะเยา 0.00 17,360.00 0.00 0.00 1,682,950.00 80,920.00 0.00 0.00 129,920.00 1,911,150.00
รพท.เชียงคำ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 68,770.00 0.00 0.00 4,480.00 78,850.00
รพช.จุน 9,800.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 130.00 390.00 11,880.00
รพช.เชียงม่วน 0.00 48,128.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00 49,428.00
รพช.ดอกคำใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 2,080.00 2,600.00
รพช.ปง 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 910.00 1,430.00
รพช.แม่ใจ 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 1,040.00
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.00
ศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด 9,800.00 65,748.00 0.00 0.00 1,694,530.00 149,690.00 0.00 650.00 139,730.00 2,060,148.00
แยกรายเดือน
กุมภาพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 390.00
มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00
เมษายน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 390.00
พฤษภาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 520.00
มิถุนายน 9,800.00 0.00 0.00 0.00 555,340.00 0.00 0.00 130.00 40,440.00 605,710.00
กรกฎาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 533,560.00 68,770.00 0.00 0.00 41,880.00 644,210.00
สิงหาคม 0.00 65,748.00 0.00 0.00 605,630.00 80,920.00 0.00 0.00 56,500.00 808,798.00
รวมทั้งหมด 9,800.00 65,748.00 0.00 0.00 1,694,530.00 149,690.00 0.00 650.00 139,730.00 2,060,148.00
แยกประเภทการเรียกเก็บ
กุมภาพันธ์ 11187 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 390.00
มีนาคม uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00
เมษายน uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00
11188 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00
พฤษภาคม 11186 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 520.00
มิถุนายน 10717 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 552,100.00 0.00 0.00 0.00 35,840.00 587,940.00
10718 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 2,520.00 4,200.00
11184 sss 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00
uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00
11185 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 520.00
11186 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 910.00 910.00
11187 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00
11188 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 390.00
15140 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00
กรกฎาคม 10717 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 526,780.00 0.00 0.00 0.00 38,360.00 565,140.00
10718 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 1,960.00 5,880.00
ct 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,270.00 0.00 0.00 0.00 68,270.00
lab 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
11184 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 130.00 1,170.00
11185 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 650.00 780.00
11186 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 780.00
11187 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00
15140 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00
24022 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สิงหาคม 10717 uc 0.00 17,360.00 0.00 0.00 604,070.00 80,920.00 0.00 0.00 55,720.00 758,070.00
11184 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 260.00 780.00
11185 sss 0.00 48,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,128.00
11186 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 390.00
11188 uc 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 390.00
15140 uc 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00
รวมทั้งหมด 9,800.00 65,748.00 0.00 0.00 1,694,530.00 149,690.00 0.00 650.00 139,730.00 2,060,148.00