>> โปรแกรม E-Claim PHAYAO
>> รายงานสำหรับผู้บริหาร
รายการค้างชำระ [1] รายการค้างชำระ [2] รายการรอการชำระ [3] รายการชำระแล้ว [4]
>> รายละเอียดการค้างชำระค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อภายในจังหวัดพะเยา (สถานะข้อมูล=1 อยู่ระหว่างรอการตอบรับ)
รพ.ที่รักษา
(เจ้าหนี้)
รพ.ที่ตามจ่าย รวมทั้งหมด
รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง รพช.แม่ใจ รพ.ค่ายขุนเจืองฯ ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพท.พะเยา 0.00 17,360.00 0.00 0.00 1,682,950.00 80,920.00 0.00 0.00 129,920.00 1,911,150.00
รพท.เชียงคำ 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 68,770.00 0.00 0.00 4,480.00 78,850.00
รพช.จุน 9,800.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 0.00 0.00 130.00 390.00 11,880.00
รพช.เชียงม่วน 0.00 48,128.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 1,170.00 49,428.00
รพช.ดอกคำใต้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 2,080.00 2,600.00
รพช.ปง 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 0.00 0.00 0.00 910.00 1,430.00
รพช.แม่ใจ 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.00 1,040.00
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,770.00
ศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งหมด 9,800.00 65,748.00 0.00 0.00 1,694,530.00 149,690.00 0.00 650.00 139,730.00 2,060,148.00
>> รายละเอียดการค้างชำระค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อภายในจังหวัดพะเยา (สถานะข้อมูล=2 อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเสนอผู้บริหาร)
รพ.ที่รักษา
(เจ้าหนี้)
รพ.ที่ตามจ่าย รวมทั้งหมด
รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง รพช.แม่ใจ รพ.ค่ายขุนเจืองฯ ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพท.พะเยา 0.00 30,240.00 222,790.00 121,240.00 1,043,135.00 98,075.00 673,660.00 6,160.00 82,420.00 2,277,720.00
รพท.เชียงคำ 0.00 0.00 1,025,690.00 45,575.00 0.00 466,695.59 0.00 280.00 6,440.00 1,544,680.59
รพช.จุน 33,600.00 74,955.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 130.00 260.00 109,595.00
รพช.เชียงม่วน 45,535.00 13,994.00 2,470.00 0.00 0.00 390.00 0.00 520.00 1,430.00 64,339.00
รพช.ดอกคำใต้ 84,215.75 910.00 910.00 130.00 0.00 130.00 0.00 520.00 1,170.00 87,985.75
รพช.ปง 6,494.00 40,347.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 47,751.00
รพช.แม่ใจ 73,427.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 520.00 74,077.00
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 0.00 390.00 0.00 520.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 1,690.00
รวมทั้งหมด 243,271.75 160,966.00 1,251,990.00 167,595.00 1,043,135.00 565,940.59 674,440.00 7,610.00 92,890.00 4,207,838.34
>> รายละเอียดการชำระค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อในจังหวัดพะเยา (สถานะข้อมูล=3 อยู่ระหว่างการโอนเงิน)
รพ.ที่รักษา
(เจ้าหนี้)
รพ.ที่ตามจ่าย รวมทั้งหมด
รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง รพช.แม่ใจ รพ.ค่ายขุนเจืองฯ ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพช.ปง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 260.00
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00
รวมทั้งหมด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 260.00 0.00 1,560.00
>> รายละเอียดการชำระค่ารักษาพยาบาลกรณีส่งต่อในจังหวัดพะเยา (สถานะข้อมูล=4 ได้รับการโอนเงินแล้ว)
รพ.ที่รักษา
(เจ้าหนี้)
รพ.ที่ตามจ่าย รวมทั้งหมด
รพท.พะเยา รพท.เชียงคำ รพช.จุน รพช.เชียงม่วน รพช.ดอกคำใต้ รพช.ปง รพช.แม่ใจ รพ.ค่ายขุนเจืองฯ ศูนย์ฯ ม.พะเยา
รพท.พะเยา 0.00 233,810.00 697,940.00 491,245.00 2,917,950.00 634,605.00 1,551,690.00 17,920.00 190,890.00 6,941,950.00
รพท.เชียงคำ 36,400.00 0.00 1,882,580.00 358,960.00 23,800.00 2,473,360.00 560.00 1,960.00 8,400.00 4,786,150.00
รพช.จุน 97,368.63 136,205.00 0.00 390.00 4,940.00 2,990.00 130.00 390.00 130.00 223,695.00
รพช.เชียงม่วน 7,930.00 4,030.00 3,640.00 0.00 910.00 2,470.00 0.00 130.00 260.00 23,010.00
รพช.ดอกคำใต้ 270,154.19 2,600.00 1,690.00 1,300.00 0.00 1,170.00 260.00 1,300.00 2,990.00 339,558.75
รพช.ปง 6,890.00 3,640.00 2,470.00 2,340.00 780.00 0.00 130.00 130.00 130.00 17,420.00
รพช.แม่ใจ 14,300.00 780.00 0.00 260.00 520.00 260.00 0.00 130.00 1,040.00 17,810.00
รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 23,660.00 1,040.00 1,040.00 1,560.00 8,190.00 260.00 3,510.00 0.00 260.00 41,080.00
ศูนย์การแพทย์ ม.พะเยา 5,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 6,420.00
รวมทั้งหมด 461,772.82 382,105.00 2,589,360.00 856,055.00 2,957,090.00 3,115,505.00 1,556,280.00 21,960.00 204,100.00 12,397,093.75