ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รอง นายแพทย์สสจ.พะเยา
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายอัครเดช ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เชียงม่วน รพ.สต.ปิน นางบัวคำ วงค์คำมา ประธาน อสม.
10 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางอนงค์ ดวงใจ อสม.
11 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางกัญญาณัฐ วงศ์ใหญ่ ประธาน อสม.
12 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นางศรีจันทร์ จันทร์แดง ประธาน อสม.
13 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายวรศิลป์ ผัดมาลา สสอ.เชียงม่วน
14 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นางกันหา สีเหลือง ผอ.รพ.สต.
15 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นางวิไลพร เมืองก้อน ประธาน อสม.
16 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นายทศพล หงษ์ยี่สิบสี่
17 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นางวันแรม ใจกล้า อสม.
18 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นางสมอน อาสา อสม.
19 เชียงม่วน รพ.สต.ไชยสถาน นางนงค์เยาว์ สุดใจ อสม.
20 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นางสุกัลยา วณิชอนุกุล ผอ.รพ.สต.
21 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นางเกษวรางค์ สวนหม้อ อสม.
22 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นาย สมพร คนต่ำ อสม.
23 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นาง จินตนา บัวแดง อสม.
24 เชียงม่วน รพ.สต.ท่าฟ้าใต้ นายวิวัฒน์ เวียงลอ อสม.
25 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นายมานิต มูลศรี อสม.
26 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นางยุพิน บ้านสระ อสม.
27 เชียงม่วน สสช.ห้วยก้างปลา นายเส็ง แซ่ลี อสม.
28 เชียงม่วน รพ.สต.บ่อเบี้ย น.ส.ไหมฟ้า ชัยชนะ อสม.
29 เชียงม่วน รพ.สต.บ่อเบี้ย นายเสวก บุญยืน อสม.
30 เชียงม่วน รพ.สต.บ้านปิน นายบุญธรรม กองแก้ว ประธาน อสม.
31 เชียงม่วน สสช.นาบัว นายกิม อินโต อสม.
32 เชียงม่วน สสช.นาบัว นายรัตนชาติ แซ่เต็ม อสม.
33 เชียงม่วน PCU มาง นางกมล คำบุญเรือง อสม.
34 เชียงม่วน PCU มาง นางกิติยา คิดดี อสม.
35 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นางมัลลิกา สืบแสน อสม.
36 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นางบังอร ศรปัน อสม.
37 เชียงม่วน รพ.สต.สระ นางวรวลัญช์ สะสาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
38 เชียงม่วน รพช.เชียงม่วน นางสาวมัทนา สมบัติวัฒนาเวช เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
39 เชียงม่วน สสช.ห้วยก้างปลา นายเฉลิมพงค์ คำเผ่า พยาบาลวิชาชีพ
40 เชียงม่วน สสช.นาบัว นายสายัณท์ ผิวขาว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
41 เชียงม่วน PCU มาง นางมนัสชกร พิชัยจุมพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
42 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นางอัมพิกา คำลือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
43 เชียงม่วน รพ.สต.บ่อเบี้ย นายพงษ์ศักดิ์ ตักเตือน ผอ.รพ.สต.
44 เชียงม่วน สสอ.เชียงม่วน นายศุภัชคกร มูลศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
45 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นางแจ่ม เขจร ประธาน อสม.
46 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นายนิตย์ รวมสุข ผอ.รพ.สต.
47 ภูซาง รพ.สต.ทุ่งกล้วย นางมาลี ใจกว้าง ประธาน อสม.
48 ภูซาง รพ.สต.ดอนมูล นายสุริยา สะเภาคำ นักวิชาการสาธารณสุข
49 ภูซาง รพ.สต.ดอนมูล นายพงษ์พันธ์ จันทามูล ผอ.รพ.สต.
50 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นายไชยยนต์ วงศ์ใหญ่ สสอ.เชียงคำ
51 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางอารยา มหาวงศนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
52 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นายนที หอมนาน ผอ.รพ.สต.
53 เชียงคำ รพ.สต.หย่วน นายชุมพล ไชยชุมพล ประธาน อสม.
54 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นางอรอนงค์ บุญชูโชค ผอ.รพ.สต.
55 เชียงคำ รพ.สต.เจดีย์คำ นายอินแหลง ดับโศรก ประธาน อสม.
56 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ นางนงเยาว์ วงศ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
57 เชียงคำ สสอ.เชียงคำ น.ส.ณัฏฐณิชา ใจแปง นักวิชาการสาธารณสุข
58 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นายภราดรชาตรี เต็มจิรวัฒน์ ผอ.รพ.สต.
59 เชียงคำ รพ.สต.ร่มเย็น นางสาวนิลเนตร มูลศรีนวล ประธาน อสม.
60 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
61 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายชัยย์นัน พัฒนไพจิตร สสอ.ภูซาง
62 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอนุโรจน์ ศุภการกำจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
63 ภูซาง สสอ.ภูซาง นายสิทธิชัย ใสสม นักวิชาการสาธารณสุข
64 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
65 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
67 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นายอภินันท์ แสวงผล ผอ.รพ.สต.
68 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก น.ส.ลดามาศ เบ็ญชา นักวิชาการสาธารณสุข
69 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นายสงกรานต์ สมนาม ผอ.รพ.สต.
70 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายอัครเดช ตันดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
71 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นาวสาวสุพิน มาไกล อสม.
72 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
73 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นางว้าน สมปาน อสม.
74 ภูซาง สสช.นาหนุน นางนฤมล ขันจี อสม.
75 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
76 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นางนิตย์ สมนาม อสม.
77 ภูซาง รพ.สต.ป่าสัก นายวรเกียรติ ศิรินาม ผอ.รพ.สต.
78 ภูซาง รพ.สต.ป่าสัก นางเจียมจิตร ปิ่นศักดิ์ อสม.
79 เชียงคำ รพ.สต.ผาลาด นายสงกรานต์ สมนาม ผอ.รพ.สต.
80 เชียงคำ รพ.สต.น้ำมิน นายประหยัด สองสีใส ผอ.รพ.สต.
81 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพัชรินทร์ นันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
82 เชียงคำ รพ.สต.น้ำมิน นางศรีประภา มีสุข ประธาน อสม.
83 ดอกคำใต้ ต.ขุนลาน นายสมบูรณ์ เสมอใจ ประธาน อสม.ต.ขุนลาน
84 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นายอนุสรณ์ คำพีระ ผอ.รพ.สต.
85 ดอกคำใต้ ต.ห้วยลาน นายสายผล สิงห์ชัย ประธาน อสม.ต.ห้วยลาน
86 เชียงคำ รพ.สต.หนองป่าแพะ นายเมตร อินต๊ะสิน ประธาน อสม.
87 ดอกคำใต้ สสช.ปางงุ้น นางทัศนีย์วรรณ ศรีคำกา ประธาน อสม. สสช.ปางงุ้น
88 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ นายบุรินทร์ วงศ์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
89 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปิน นางมุกดา เผ่าอ้าย ผอ.รพ.สต.บ้านปิน
90 เชียงคำ รพ.สต.ปางถ้ำ นายสินชัย รัตนกระจ่างศรี ผอ.รพ.สต.
91 ดอกคำใต้ ต.ถ้ำเจริญราษฎร์ นางวนิดา พุทธสอน ประธาน อสม.ต.ถ้ำเจริญราษฎร์
92 เชียงคำ รพ.สต.แวนโค้ง นางอัมพร บ่อสุวรรณ ผอ.รพ.สต.
93 เชียงคำ รพ.สต.แวนโค้ง นายอภิวัฒน์ ไกลถิ่น ประธาน อสม.
94 ดอกคำใต้ ต.คือเวียง นายกิตติพันธ์ ไชยปัญญา ประธาน อสม.รพ.สต.บ้านปาง
95 ดอกคำใต้ ต.บุญเกิด นายศรียนต์ นามวงค์ ประธาน อสม.ต.บุญเกิด
96 ภูซาง รพ.สต.เชียงแรง นางสุภาวรรณ เชียงแรง อสม.
97 ภูซาง รพ.สต.ภูซาง นางจันทร์หอม วงศ์ใหญ่ ประธาน อสม.
98 ภูซาง รพ.สต.บ้านฮวก นางพนิตนันท์ ต๊ะสอน อสม.
99 ภูซาง นายสมชาย อยู่ดี ผอ.รพ.สต.
100 ภูซาง รพ.สต.สบบง นาง ศิริลักษณ์ บุญประเสริฐ ประธาน อสม.
101 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา ทันตแพทย์ชาญ เชิดชูเหล่า รอง นายแพทย์สสจ.พะเยา
102 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางปรียานุช เชิดชูเหล่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
103 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
104 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
105 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวสิริวิมล มณี เภสัชกรชำนาญการ
106 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางแสงทวน แก้วจิโน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
107 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวรุจิรา ไชยลังกา นิติกร
108 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
109 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นายนราพันธ์ จันทิมา ผอ.รพ.สต.
110 ดอกคำใต้ รพ.สต.คือเวียง นายสุรกิจ เขื่อนแก้ว ผอ.รพ.สต.คือเวียง
111 ดอกคำใต้ รพ.สต.สันโค้ง นายชิดตินัย ชัยมณีวรรณ ผอ.รพ.สต.สันโค้ง
112 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดงสุวรรณ นางฟองศรี ชัยชนะ ผอ.รพ.สต.ดงสุวรรณ
113 ดอกคำใต้ รพ.สต.จำไก่ นางนงเยาว์ ไชยสาร ประธาน อสม.จำไก่
114 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านปาง นางพรพรรณ ภูมิประเทศ จนท. รพ.สต.บ้านปาง
115 ดอกคำใต้ รพ.สต.บุญเกิด นางสุพรรณ นามอยู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
116 ดอกคำใต้ รพ.สต.ดอกคำใต้ นางสาวอนงค์ ศรีธิโอวาท ประธาน อสม.รพ.สต.ดอกคำใต้
117 เชียงคำ รพ.สต.เชียงบาน นายฐาปนพงศ์ มังคลาด ประธาน อสม.
118 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นางละเอียด ใจกล้า ผอ.รพ.สต.
119 เชียงคำ รพ.สต.น้ำแวน นายเสาร์ ยาศรี ประธาน อสม.
120 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางปภาดา มังคลาด ผอ.รพ.สต.
121 ดอกคำใต้ รพ.สต.หนองหล่ม นางปาลิตา เผ่าตัน ผอ.รพ.สต.หนองหล่ม
122 เชียงคำ รพ.สต.แม่ลาว นางลำเพ็ญ บัวเย็น ประธาน อสม.
123 ดอกคำใต้ ต.หนองหล่ม นางธนารัตน์ เทศมุน อสม.
124 เชียงคำ รพ.สต.สันปูเลย นายอภิชิต วงศ์ใหญ่ ผอ.รพ.สต.
125 ดอกคำใต้ ต.สันโค้ง นางอารีรัตน์ จำรัส อสม.
126 เชียงคำ รพ.สค.สันปูเลย นายสนธิ โพธิษาวงศ์ อสม.
127 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข นางสาวจันทา อุดมรักษ์ ผอ.รพ.สต.
128 เชียงคำ รพ.สต.ทุ่งผาสุข นายประวัติ สิงห์หล้า ประธาน อสม.
129 เชียงคำ รพ.สต.ฝายกวาง นายประวิทย์ สูงปานเขา ผอ.รพ.สต.
130 เชียงคำ รพ.สต.เวียง นางบัวหลี ขันทอง ประธาน อสม.
131 เชียงคำ รพ.สต.จำบอน นายปัณณวิทย์ ศักบุตร ผอ.รพ.สต.
132 เชียงคำ รพ.สต.ปางมดแดง นางสาวรัตนา แดนนารัตน์ ประธาน อสม.
133 ดอกคำใต้ ต.ดงสุวรรณ นายบุญเทียน ถูกใจ ประธาน อสม.ต.ดงสุวรรณ
134 ดอกคำใต้ รพ.สต.ถ้ำเจริญราษฎร์ นางมณิสรา ยอดยิ่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
135 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นายมิตรชิด บุญยัง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
136 ดอกคำใต้ ต.สว่างอารมณ์ นายเดช บำรุงผล ประธาน อสม.ต.สว่างอารมณ์
137 ดอกคำใต้ ต.ป่าซาง นายถวิล ผลเจริญ ประธาน อสม.ป่าซาง
138 ดอกคำใต้ รพ.สต.ขุนลาน นายเจมส์ คำมาเร็ว ผอ.รพ.สต.ขุนลาน
139 ดอกคำใต้ รพ.ดอกคำใต้ นางอมร สุวรรณฤทธิ์ จพ.สาธาณสุขชำนาญงาน
140 ดอกคำใต้ รพ.สต.บ้านจำไก่ นางศุภลักษณ์ พาโคกทม ผอ.รพ.สต.บ้านจำไก่
141 ดอกคำใต้ รพ.สต.ป่าซาง นางสุรีพร อินทร ผอ.รพ.สต.ป่าซาง
142 ดอกคำใต้ ต.บ้านถ้ำ นายรุ่งเรือง พรมมินทร์ ประธาน อสม.ต.บ้านถ้ำ
143 ดอกคำใต้ ต.บ้านปิน นายบุญมี เผ่าฟู ประธาน อสม.ต.บ้านปิน
144 ดอกคำใต้ ต.คือเวียง นายคำ นามวงค์ ประธาน อสม.ต.คือเวียง
145 ดอกคำใต้ ต.ดอนศรีชุม นางนงคราญ สมจิตร ประธาน อสม.ต.ดอนศรีชุม