ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายไพรัช วงศ์จุมปู รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
2 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางจุรีรัตน์ ทูลมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางพิมพ์ชนก หยีวิยม เภสัชกรชำนาญการ
4 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายสุทิตย์ เสมอเชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
5 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสิยากรณ์ นาแพร่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายจเร บัวสัมฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ
7 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวันชัย ยวนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา นายนพดล จำรัส นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
9 เมืองพะเยา ตำบลแม่ปืม นายบุญจันทร์ ชินวงศ์ ประธาน อสม.ตำบลแม่ปืม
10 เมืองพะเยา ตำบลบ้านสาง นางภาณุมาส นิทรารัตน์ ประธาน อสม.ตำบลบ้านสาง
11 เมืองพะเยา ตำบลแม่ใส นางดวงแข แตมไธสง ประธาน อสม.ตำบลแม่ใส
12 เมืองพะเยา ตำบลบ้านตุ่น นางจำเริญ ใหม่ตา ประธาน อสม.ตำบลบ้านตุ่น
13 เมืองพะเยา ตำบลบ้านสาง นายเสาร์แก้ว พระแตโด เลขา อสม.ตำบลบ้านสาง
14 เมืองพะเยา ตำบลแม่นาเรือ นายมูล แสงแก้ว ประธาน อสม.ตำบลแม่นาเรือ
15 เมืองพะเยา ตำบลแม่นาเรือ นายกฤษดาพงษ์ นนศรี ประธาน อสม.ตำบลแม่นาเรือ
16 เมืองพะเยา ตำบลแม่ใส นายสัมฤทธิ์ ยะนา ประธาน อสม.ตำบลแม่ใส
17 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นายวชิระ ทะยศ จพ.สาธาณสุขชำนาญงาน
18 เมืองพะเยา ตำบลท่าวังทอง นางชฏาพร เสมอเชื้อ อสม.
19 เมืองพะเยา ตำบลบ้านร่องคำหลวง นางวราภรณ์ คำสม ประธาน อสม.บ้านร่องคำหลวง
20 เมืองพะเยา ตำบลท่าวังทอง นายถนอมสิทธิ์ นิลสวิท ประธษน อสม.ตำบลท่าวังทอง
21 เมืองพะเยา ตำบลบ้านต๊ำ นางศิรินทิพย์ ไชยเมือง ประธาน อสม.ตำบลบ้านต๊ำ
22 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวอัจฉรา อินต๊ะสุวรรณ ผอ.รพ.สต.ดงเจน
23 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายรัฐวัฎ ผาแสนเถิน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
24 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวธนาภา ดูการดี พนักงานทั่วไป
25 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางสาวรพีพรรณ วุฒิเอ้ย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
26 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางสาวลดาวัลลิ์ วิวัฒน์วิทยา นักวิชาการทันตสาธารณสุข
27 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นางศิริพร สุขศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
28 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางอุทุมพร สุธรรมเม็ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
29 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาวอริสรา บุญรักษา นักวิชาการสาธารณสุข
30 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางเนียม วงศ์ไชย ประธาน อสม.รพ.สต.ดงเจน
31 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายวรเมธ ใจกว้าง รองประธานชมรม อสม.ภูกามยาว
32 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางรุ่งนภา ซ้อมงาม นักวิชาการสาธารณสุข
33 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางจิตรวดี สุระเชาว์ตระกูล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
34 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางสาววัชรินทร์ นามวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
35 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางพัชราพร ฟองคา สสอ.ภูกามยาว
36 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายประพันธ์ การเร็ว ผอ.รพ.สต.บ้านเจน
37 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นายบรรจง วังบุญ จพ.สาธาณสุขอาวุโส
38 ภูกามยาว รพ.สต.ป่าฝาง นายพิศ ดูการดี ปฏิคมคณะกรรมการ
39 ภูกามยาว รพ.สต.แม่อิง นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ รองประธานชมรม อสม.ภูกามยาว
40 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านเจน นายเกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว ประธานชมรม อสม.ภูกามยาว
41 ภูกามยาว รพ.สต.ห้วยแก้ว นายเวชยันต์ วรรณแก้ว ผอ.รพ.สต.ห้วยแก้ว
42 ภูกามยาว รพ.สต.ดงเจน นางภัทริยา สิทธิเดช เลขานุการชมรม อสม.อ.ภูกามยาว
43 ภูกามยาว สสอ.ภูกามยาว นางวิรดา ศิริวิไลเลิศอนันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
44 ภูกามยาว รพ.สต.บ้านป่าฝาง นางบัวนำ วงศ์ษาคำ ผอ.รพ.สต.บ้านป่าฝาง
45 เมืองพะเยา สสอ.เมืองพะเยา นายสว่าง กิตติศักดิ์กำจร สาธารรสุขอำเภอเมืองพะเยา
46 จุน สสอ.จุน นายประสงค์ หาลือ สาธารณสุขอำเภอจุน
47 จุน สสอ.จุน นายจักราวุฒิ สิริศิรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
48 จุน รพ.สต.ลอ นางสุทธิรา พรหมเผ่า ผอ.รพ.สต.
49 จุน รพ.สต.ลอ นายรัตนากร สุนันต๊ะ อสม.
50 จุน รพ.สต.บ้านสักลอ นางระเบียบ จันธิมา ผอ.รพ.สต.
51 จุน รพ.สต.จุน นายเชษฐา กาศสนุก ผอ.รพ.สต.
52 จุน รพ.สต.จุน นายเต้า พุทธวงค์ ประธาน อสม.
53 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่กา นายเสาร์ ฟูแสง อสม.แม่กา
54 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง น.ส.รัตนา คำยัง ผอ.รพ.สต.
55 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นาง ดวงนภา ยอดพล อสม.
56 จุน รพ.สต.บ้านร่องย้าง นายพิสิษฐ์ สมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
57 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๋อม นายจันทร์ พุ่มพวง ประธาน อสม.ต.บ้านต๋อม
58 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นางดลฤดี กรรมสิทธิ์ ผอ.รพ.สต.
59 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นาย กิติศักดิ์ มะโนแก้ว อสม.
60 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นางสุธรรม พุฒิรัตน์ ผอ.รพ.สต.
61 จุน รพ.สต.พระธาตุขิงแกง นาย อุดม อุดติ๊บ อสม.
62 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านต๊ำ นายสุรเดช เมืองมา รก.ผอ.รพ.สต.บ้านต๊ำ
63 จุน รพ.สต.หงส์หิน นางจำปี กาศสนุก ผอ.รพ.สต.
64 เมืองพะเยา สอน.อนาลโย นายอานนท์ วัฒนกรกุล ผอ.สอน.อนาลโย
65 จุน รพ.สต.หงส์หิน นางจุฑามาศ จันธิมา อสม.
66 เมืองพะเยา รพ.สต.จำป่าหวาย นายพิภพ กันทะวงศ์ ผอ.รพ.สต.จำป่าหวาย
67 จุน รพ.สต.หงส์หิน นาย มิตร ทานันท์ อสม.
68 จุน รพ.สต.ห้วยยางขาม นายสมพงษ์ เงินชุม ผอ.รพ.สต.
69 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าวังทอง นายกฤตยา หาญจริง รก.ผอ.รพ.สต.ท่าวังทอ
70 จุน รพ.สต.ห้วยยางขาม นายสมพร ไชยมงคล ประธาน อสม.
71 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นางสาวพรประภา ผัดดอก นักวิชาการสาธารณสุข
72 จุน รพ.สต.บ้านศรีมาลัย นายสุวิทย์ คุณารูป อสม.
73 จุน รพ.สต.ทุ่งรวงทอง นายสมบูรณ์ กรรมสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
74 จุน รพช.จุน นายนฤนาท ศรีใจอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
75 จุน รพช.จุน น.ส.วารินทร์ อาบครบุรี อสม.
76 เมืองพะเยา สอน.แม่ปืม นายกฤชคุณ คำมาเร็ว ผอ.สอน.แม่ปืม
77 ปง รพ.สต.งิม นายภาณุสิทธิ์ จางศิริกุล ผอ.รพ.สต.
78 ปง รพ.สต.งิม นายดอน พุทธวงค์ ประธาน อสม.ตำบล
79 เมืองพะเยา ตำบลจำป่าหวาย นางวลัยรัตน์ รำไพ ประธาน อสม.ต.จำป่าหวาย
80 เมืองพะเยา รพ.สต.แม่นาเรือ นางศุพิศจ์ฌาย์ อุทธิยา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
81 เมืองพะเยา ตำบลห้วยเคียน นางศรีวรรณ เขื่อนคำ ประธาน อสม.บ้านห้วยเคียน
82 เมืองพะเยา ตำบลเวียง นางอรุณี สิงห์แก้ว รองประธาน อสม.ต.เวียง
83 ปง รพ.สต.บ้านเลี้ยว นายวีระชัย คำมา ผอ.รพ.สต.
84 ปง PCU นาปรัง นายทา ใหม่วงค์ ประธาน อสม.
85 ปง รพ.สต.ควร ว่าที่ ร.ต.เจตน์ดำรง ศรีสมบัติ ผอ.รพ.สต.
86 ปง รพ.สต.ควร นาย อินสม แปงถา อสม.
87 ปง รพ.สต.ควร นายสง่า นาปรัง อสม.
88 ปง รพ.สต.ควร นางประกาย ใจเอื้อ อสม.
89 ปง รพ.สต.ขุนควร นางสมพร ตาจุมปู ผอ.รพ.สต.
90 ปง รพ.สต.ขุนควร นางคำเอ้ย อุ่นรินทร์ อสม.
91 เมืองพะเยา ตำบลเวียง นางสาวพรพรรษา ยาละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
92 ปง รพ.สต.ขุนควร นายสนัด เชียงหนุ้น อสม.
93 เมืองพะเยา ต.สันป่าม่วง นายจำรัส เลาสัตย์ ประธาน อสม.ต.สันป่าม่วง
94 ปง รพ.สต.หนองบัว นายสุกิจ ซื่อสัตย์ ผอ.รพ.สต.
95 เมืองพะเยา ตำบลแม่ต๋ำ นางสาวอำไพ ผลดี เลขานุการชมรม.อสม.ต.แม่ต๋ำ
96 เมืองพะเยา ตำบลแม่ต๋ำ นางแสงดาว ภิรมย์ ประธาน อสม.ต.แม่ต๋ำ
97 ปง รพ.สต.ออย น.ส.สุวณีย์ ใจวงค์ ผอ.รพ.สต.
98 เมืองพะเยา ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ต.แม่ต๋ำ นายสมฤทธิ์ กันทเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
99 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง นางนงคราญ พงษ์สุริยา ผอ.รพ.สต.บ้านร่องคำหลวง
100 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน น.ส.บุษราคัม คำฟู อสม.
101 ปง รพ.สต.ร้องเอี่ยน นางนุชจิรา บัวเขียว เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
102 เมืองพะเยา รพ.สต.ท่าจำปี นางเพ็ญศรี บัวดี ผอ.รพ.สต.ท่าจำปี
103 ปง รพ.สต.ปางค่า นาย ศรัณย์ วารีพิทักษ์ อสม.
104 ปง รพ.สต.ฝายกวาง นางจตุพร ปงคำเฟย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
105 ปง รพ.สต.สบขาม นายมงคลสวัสดิ์ แสงคีรีเขต ผอ.รพ.สต.
106 เมืองพะเยา ตำบลท่าจำปี นางเพ็ญศรี เรือนคำ ประธาน อสม.ต.ท่าจำปี
107 เมืองพะเยา ต.บ้านใหม่ นายนพรัตน์ พรหมเผ่า อสม.ต.บ้านใหม่
108 เมืองพะเยา ต.บ้านใหม่ นายลพ ทาจันทร์ ประธาน อสม.ต.บ้านใหม่
109 ปง รพ.สต.ม่วง นางสุพินพร วัฒนจิต ประธาน อสม.
110 ปง รพ.สต.งิม นางสุดสาคร วงค์แก้ว อสม.
111 เมืองพะเยา รพ.สต.บ้านตุ่น นายเลิศสรัล ฟูแสง ผอ.
112 ปง รพ.สต.ออย นายสุกิจ บุญชื่น อสม.
113 ปง รพ.สต.ฝายแก้ว นายบุญมี ปิมแปง อสม.
114 ปง รพ.สต.ปางค่า นายศุภรัตน์ รัตนจันทร์ ประธาน อสม.
115 ปง PCU นาปรัง นางกรรณิการ์ เมืองเหนือ อสม.
116 ปง รพ.ปง นางจินดาภรณ์ ดุสิตากร พยาบาลวิชาชีพ
117 ปง สสอ.ปง นายประสาท กันชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
118 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รอง นายแพทย์สสจ.พะเยา
119 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัชรชิตา บัวอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
120 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสุภาภรณ์ ใจบุญลือ เภสัชกรชำนาญการ
121 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางพัทธนันท์ เพียรลุประสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
122 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางสาวอภิรุจี เกนทา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
123 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นายสุรินทร์ ใจมั่น นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
124 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวไพรจิตร ชัยจำรูญพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
125 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นา
126 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดพะเยา นางทรายแก้ว นักไร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
127 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสุทธิพร ชมภูศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
128 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวสิริวิมล มณี เภสัชกรชำนาญการ
129 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายวิวัฒน์ สมเครือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
130 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางดอกแก้ว ตามเดช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
131 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายยุทธนา พันธุปาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
132 เมืองพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นางสาวขวัญฤทัย วงศ์กา นักวิชาการสาธารณสุข
133 เมืองพะเยา สสอ.แม่ใจ นางวรรณวิมล แพ่งประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
134 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางสาวรัตติกาล เทพพิมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
135 แม่ใจ รพ.สต.แม่ใจ นายสนิท คำดี ผอ.รพ.สต.แม่ใจ
136 แม่ใจ ต.ป่าแฝก นางสาวรัตติกานต์ กันทะสาย ประธาน อสม.ต.ป่าแฝก
137 แม่ใจ สสช.ป่าเมี่ยง นายณรงค์เดช บ้านสระ นักวิชาการสาธารณสุข
138 แม่ใจ รพ.สต.บ้านเหล่า นางชัชชญา โชติพันธุ์ รก.ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่า
139 แม่ใจ ต.ป่าแฝก นายวินัย นามวงษ์ ประธาน อสม.ต.ป่าแฝก
140 แม่ใจ ต.แม่สุก นางจินดา แก้วตา ประธาน อสม.ต.แม่สุก
141 แม่ใจ รพ.สต.เจริญราษฎร์ นางชรินทร์ทิพย์ ปัญสุวรรณ ผอ.รพ.สต.เจริญราษฎร์
142 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางรัตนาภรณ์ อินต๊ะมูล ผอ.รพ.สต.แม่สุก
143 แม่ใจ รพ.สต.ป่าแฝก นายธนกฤต ยาระนะ ผอ.รพ.สต.ป่าแฝก
144 แม่ใจ ต.แม่ใจ นางพรพรรณ วงศ์บุตร อสม.ต.แม่ใจ
145 แม่ใจ สสอ.แม่ใจ นางสาวศิริรตน์ ดั้นเมฆ นักวิชาการสาธารณสุข
146 แม่ใจ รพ.สต.บ้านป่าตึง นางอำภาพร ชาวเมือง ผอ.รพ.สต.บ้านป่าตึง
147 แม่ใจ ต.แม่ใจ นางณีรนุช สายน้ำเย็น ประธาน อสม.ต.แม่ใจ
148 แม่ใจ รพ.สต.แม่สุก นางดวงเรศ คำวัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
149 แม่ใจ ต.บ้านเหล่า นายอ้าย ถาฝั้น ประธาน อสม.ต.บ้านเหล่า
150 แม่ใจ รพ.สต.บ้านหนองสระ นางทิพกัญญา ใจกล้า ผอ.รพ.สต.บ้านหนองสระ
151 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นางอำพรรณ ถาฟอง ผอ.รพ.สต.บ้านดงอินตา
152 แม่ใจ รพ.สต.บ้านดงอินตา นางสุนันท์ เทียนสัน ผอ.รพ.สต.บ้านดงอินตา
153 แม่ใจ รพ.สต.ศรีถ้อย นางอำพรรณ ถาฟอง ผอ.รพ.สต.ศรีถ้อย
154 แม่ใจ ต.ศรีถ้อย นางสาวดวงเดือน อุทธโยธา รองประธาน อสม.ต.ศรีถ้อย
155 แม่ใจ ต.ศรีถ้อย นายพูล มูลยะเทพ ประธาน อสม.ต.ศรีถ้อย
156 แม่ใจ ต.ป่าตึง นางเรือนทอง ยศแผ่น ประธาน อสม.ต.ป่าตึง
157 แม่ใจ ต.บ้านเหล่า นางรุ่งรัสณี ณ ลำปาง อสม.ต.บ้านเหล่า
158 แม่ใจ ต.เจริญราษฎร์ นายสมศักดิ์ จักรป้อ ประธาน อสม.ต.เจริญราษฎร์
159 ถวิล
160 ถวิล วงค์กันทิยะ
161 เมือง รพ.สต.ท่าจำปี ถวิล วงค์กันทิยะ
162 ใส่
163 แม่ใจ ธัญญามาศ เมืองเดช