ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอด้านบริหาร (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)
2 แม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ใจ ดอกแก้ว ตามเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 จุน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุน นางแสงเทียน นันทะวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4 ภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว นางบงกช ไทยเดชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ อัจฉราภรณ์ ใจกล้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ พันธนา เฟื่องฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ พันธนา เฟื่องฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ พันธนา เฟื่องฟู พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9 เชียงคำ โรงพยาบาลเชียงคำ นพมาศ เชื้อสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ