ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 จุน สสอ.จุน นายกำพล บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 ดอกคำใต้ โรงพยาบาลดอกคำใต้ ปติภูมิ ธีรวณิชนันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
3 ภูซาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง นางเปรมใจ คิดหา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4 เชียงคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงบาน นางวิภารัตน์ สายใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ