ลำดับ อำเภอ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 เมืองพะเยา กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย นายพฤทธิ์ ชัยดรุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ